2017.gada 13.oktobris, pl.15.20

Mans ganāmpulks, cilvēci pārņem neiecietība un nepacietība

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans miers ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Mans ganāmpulks, cilvēci pārņem neiecietība un nepacietība. Tā vairs nav pacietīga vai iecietīga; vissīkākais pārpratums vai vilšanās cilvēku starpā rada strupceļu, kas izraisa apvainojumus, strīdus un daudzos gadījumos nāvi. Dialogs vairs nav mehānisms, ar kuru tiek atrisinātas atšķirības; šodien cilvēce vēlas visu pieņemt fakta spēkā; šī neiecietības attieksme ir tas, kas šo pēdējo laiku cilvēku starpā atraisa vardarbību, atriebību, aizvainojumu un nāvi.
Atsvešināšanās no Dieva, trauksmainā dzīve ar savām rūpēm, mīlestības un piedošanas trūkums ir tas, kas liek šai cilvēcei kļūt agresīvai un neiecietīgai. Morālo un garīgo vērtību trūkums sabiedrību un cilvēci ved sabrukumā un izmisumā. Šodien dialoga vietā ir agresija; neiecietības sakne nāk no ģimenēm; mājas, kurās nav mīlestības vai dialoga, kur nav Dieva, ir nepanesamas – tās ir neiecietības mājas. Šodienas jaunieši ir agresīvi, jo tiem trūkst vērtību; tieši jauni cilvēki ir visagresīvākie, neiecietīgākie un vardarbīgākie.
Disfunkcionālas ģimenes ir sabiedrības neiecietības un vardarbības saknes. Ģimenes, kurās trūkst mīlestības, atzinības (pieķeršanās), dialoga un piedošanas – tās ir ģimenes, kuru bērni rīt būs neiecietīgi un vardarbīgi. Māju gani, cik ilgi vēl jūs turpināsiet dzīvot savās mājās neuzņemoties vadību, visatļautībā un mīlestības un Dieva trūkumā? Patiesi Es jums saku, ka visas neiecietības, kas skar šo pēdējo laiku cilvēci, izcelsme ir mūsdienu mājas. Daudzi no jums, vecāki, ir vainīgi jūsu bērnu morālajā un garīgajā pagrimumā. Jūs sūdzaties par to nežēlību, taču jūs neapzināties, ka tie esat jūs, kas savās mājās radāt vardarbību dēļ jūsu sliktās uzvedības. Šī cilvēce ir dezorientēta dēļ mīlestības un Dieva trūkuma tās sirdī.
Ak, cilvēce, atgriezieties pie Dieva mīlestības; izpildiet Manus Svētos Priekšrakstus, kas ir Mīlestības un Taisnīguma baušļi, lai jūs varētu dzīvot mierā un harmonijā ar Dievu, radībām un radīto! Īstenojiet tos praksē, jo Mani Baušļi ir Ceļš Patiesība un Dzīvība. Mans Dievišķais Dekalogs –pamatnostādne, kas nosaka cilvēka uzvedību; Mani Baušļi – Mīlestības Likums, kurš jums jāiegravē savā sirdī, lai jūs šajā pasaulē varētu dzīvot mierā un harmonijā un tādējādi rīt sasniegt mūžīgās dzīves prieku.
Mans ganāmpulks, šīs cilvēces pagrimuma iemesls ir Manu Baušļu nepildīšana. Kā Labs Gans, Es aicinu jūs, Manas Baznīcas gani un māju gani, lai jūs cik drīz vien iespējams atgrieztos pie Manu Svēto Priekšrakstu mācīšanas. Vecāki, jūs esat atbildīgi Manā priekšā par savu bērnu morālo un garīgo izglītību; savās mājās atgūstiet kontroli un vadību, lai rīt jums nebūtu jānožēlo! Es jums saku, šodien ellē ir daudz ģimeņu, kas, tāpat kā daudzi no jums, novērsās no Manis un novērsās no Maniem Baušļiem. Viņi izvēlējās dzīvot bez Dieva un bez Likuma, un tas noveda viņus līdz mūžīgai nāvei.
Māju gani, tuvojas Mana Brīdinājuma ierašanās brīdis, un lielākā daļa ģimeņu turpina pagriezt muguras, nevis vaigu. Es saku jums, dumpīgie vecāki, ja jūs nepārdomāsiet un cik drīz vien iespējams neatgriezīsieties pie Manis, tad tas, kas jūs gaidīs mūžībā, būs mūžīgā nāve jums un jūsu ģimenēm. Es gribu, lai visu Manu avju mājās atgrieztos pie Manu Svēto Baušļu mācīšanas, lai Dieva Mīlestība varētu atdzimt ģimeņu sirdīs.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ar jūsu Mācītāju, Jēzu Labo Ganu ir tuvu.

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.