2017.gada 14.decembris, pl.16.10

Mostieties, Manas mīļotās Kolumbijas iedzīvotāji, aizdedziet savus lukturus ar lūgšanu, gavēni un gandarīšanu, jo jūsu attīrīšanas dienas jau ir noteiktas

Jēzus Svētās Sirds steidzams aicinājums Kolumbijai
Mans miers ir ar jums, Manas mīļotās Kolumbijas tauta.
Manai mīļotajai Kolumbijai nāk lieli pārbaudījumi; šī zeme, kuru Es izvēlējos, gatavojas ieiet attīrīšanā. Tavi bērni negribēja pieņemt Manus aicinājumus uz atgriešanos; grēks un ļaunums ir palielinājies, un jūs ir apspiedusi to korupcija un netaisnība, kuri pār jums valda. Mana mīļotā Kolumbija, pie jums ir atnākusi atzarošanas diena, Es gatavojos atdalīt nezāles un izraut tās no tavas zemes, lai tevī paliktu vienīgi laba raža.
Es eju izkustināt Manu Kolumbiju no austrumiem uz rietumiem un no ziemeļiem uz dienvidiem; tā streipuļos, it kā būtu piedzērusies; Es tevī visu izkustināšu un tava drebēšana beigsies vien tad, kad vairs tevī nebūs ļaunuma, netaisnības un grēka pēdu. Es gatavojos vest tevi cauri bēdu krāsnij, jo tu Man esi nepieciešama attīrīta un gatava, lai jūs varētu veikt Manis ieplānoto.
Es iznīcināšu nezāles katrā jūsu pilsētā; Mans Taisnīgums visspēcīgāk ies pāri trim Manis izvēlētām pilsētām. Tik skumji, ka, lai varētu atjaunot Kārtību un Likumību, Man jānāk pie tevis (Kolumbija) ar Manu Taisnīgumu! Sagatavojiet sevi, Mani mīļie, jo Es jau esmu pasludinājis Manu spriedumu; taču, ja jūs, tāpat kā Ninive, paustu nožēlu un atgrieztos pie Manis, Es atturētos sūtīt jums Manu sodu. Ko jūs gaidāt, Manas mīļotās Kolumbijas iedzīvotāji, lai atgrieztos pie Manis? Pārplēsiet savas sirdis un uzņemieties atbildību par jūsu pārmaiņām! Es neesmu apmierināts ar jūsu ciešanām, jo jūs labi zināt, ka Es jūs mīlu. Es vēlos patiesu atgriešanos, kas dzimusi no satriektām un pazemotām sirdīm. Ielieciet sevi lūgšanā, gavēšanā un gandarīšanā un novērsieties no ļauna, netaisnības un grēka. Tas ir Mans pēdējais aicinājums, pirms Es sūtu Manu sodu.
Atsaucieties, Manas mīļotās Kolumbijas iedzīvotāji, jo Man steidzami vajadzīgas jūsu pārmaiņas! Es nevēlos rīkoties ar Savu Taisnīgumu, jo jūs labi zināt, ka nespēsit tam stāties pretim; ieklausieties Manā aicinājumā un neturpiniet vairot jūsu pretīgo darbību skaitu. Manas mīļotās valsts vadītāji, rīkojieties taisnīgi un neturpiniet apspiest Manu tautu; jo viņu sauciens ir nonācis pie Manis. Es vairs negribu no jūsu puses netaisnību; Es ceru, Manas mīļotās valsts vadītāji un iedzīvotāji, uz jūsu pārmaiņām; jo Es esmu noteicis jūsu tautas attīrīšanas dienas. Atcerieties, ka Mans Vārds ir patiess un neatgriežas pie Manis, nenesot augļus, kurus Es sagaidu.
Man ir vajadzīga Kolumbija, no sirds atgriezta, pirms atnāk tās attīrīšanas dienas. Pretējā gadījumā tā ies cauri bēdu krāsnij, jo Man vajag, lai tā būtu gatava un sagatavota, tā ka viņa varētu būt Gaisma tautām.
Mostieties, Manas mīļotās Kolumbijas iedzīvotāji, aizdedziet savus lukturus ar lūgšanu, gavēni un gandarīšanu, jo jūsu attīrīšanas dienas jau ir noteiktas.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Svētā Sirds

Manu vēstījumu dariet zināmu Manas mīļotās valsts visos stūros.