2017.gada 21.jūlijs, pl.08.40

Ak, nepateicīgā un grēcīgā paaudze, jūsu dienas ir saskaitītas, nosvērtas un nomērītas

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm.
Mans miers lai ir ar jums, Mani bērni.
Šī nepateicīgā un grēcīgā cilvēce attālinās no Manis arvien tālāk. Ja nebūtu Dievišķās iejaukšanās, Es jums apliecinu, ka nebūtu cilvēku, kas apdzīvotu Manu Jauno Radīto. Šīs paaudzes ļaunums un grēks ir pārkāpis jebkuras robežas, Svēto Baušļu pārkāpšana tagad ir ieradums. Šo pēdējo laiku paaudzes grēks ir tik liels, ka ietekmējis Mīlestības kodu, ar kuru tika radīts Visums, radības un viss, kas pastāv.
Ak, nepateicīgā un grēcīgā paaudze, jūsu dienas ir saskaitītas, nosvērtas un nomērītas! Mani pārņem skumjas, redzot jūsu vienaldzību un nepateicību, meklējot visus iespējamos līdzekļus, lai jūs izglābtu, bet jūs Man pagriežat muguru, nevis sejas. Un Mans Taisnīgums ir sācies, un, kas notiks ar jums, radības? Kad jūs uzmodīsieties no miega, neviens vairs jūs nesadzirdēs; jūs raudāsiet un sitīsiet sev krūtīs, jūs lūgsiet piedošanu, taču būs jau par vēlu; jūs apņems Mana Taisnīguma nakts un jūs pārklās mūžīgās nāves plīvurs. Un nebūs atmiņu par tiem, kuri šajā paaudzē dzīvoja ļaunumā un grēkā.
Mani bērni, Es ar skumjām raugos, kādu pārbaudījumu pārdzīvo Mana Baznīca, un Es skatos ar milzīgām sāpēm, jo daudzi no Maniem izvēlētajiem To ir iznīcinājuši no iekšienes. Nešķīstības grēks, sacelšanās, lepnums, valdītkāre, modernisms un daudzu Manu kardinālu un priesteru skandāli – tie ir ērkšķi, kas caurdur Manu galvu. Ak, cik daudz pātagu cirtienu es saņemu no daudziem Maniem izvēlētajiem, kuri sludina Manu Vārdu četriem vējiem, taču nepielieto to praksē! Daudzi no Manu priesteru nešķīstības skandāliem izkliedē Manas avis, izraisot tajās ticības zaudēšanu. Es saku jums, neuzticīgie priesteri, ka Mana Brīdinājuma dienā Es lūgšu jums norēķinus; un bēdas tiem izvēlētajiem Virsganiem un neuzticīgajiem Ganiem, jo tie iepazīs Mana Taisnīguma smagumu!
Daudzu Manu mīļoto augstprātība, nolaidība un sliktā uzvedība ir iemesls tam, kāpēc Mans ganāmpulks tiek izkaisīts kā avis bez gana. Manu Baznīcu ir pārņēmuši Asmodeja un Jezebeles gari. Daudzu Manu garīdznieku nešķīstības skandāli apvienojumā ar sacelšanos un nepaklausību noved Manu Baznīcu pie šķelšanās, tā cietīs vislielāko shizmu jeb šķelšanos visā savā vēsturē. Garīgā katastrofa daudzus katoļu pasaulē novedīs pie ticības krīzes. Mana Baznīca ļodzīsies, bet tā nekritīs, jo Es esmu Klints, kas to balsta. Patiesi Es jums saku, ka ļaunuma spēki nekad to neuzveiks.
Bēdas Jūdasiem, kas Mani nodos, jo, ja tie neatgriezīsies, viņi jau zina vietu, kas viņus gaidīs mūžībā! Kad jūs nāksiet Manā priekšā, kā atalgojumu saņemsiet mūžīgo nāvi. Es saku nodevējiem, ka tur būs raudāšana un zobu trīcēšana; ka tur jūs saņemsiet samaksu par savu nodevību. Dzirdiet Manus Vārdus, Mana ganāmpulka Virsgani un Gani; pielietojiet tos praksē un dariet taisnas jūsu takas, jo tuvojas diena, kad jums būs jānostājas Manā priekšā un tiks svērti jūsu darbi. Ja Es jūs atradīšu ar neatbilstošu svaru, Mans spriedums jums būs: Atkāpies no Manis, Es nepazīstu!
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.