2017. gada 21.septembris, pl.13.10

Es vēršos pie jums, Manas mīļotās Meksikas iedzīvotāji, ja jūs paliksiet jūsu grēkā, jūsu valsts turpinās sērot

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņa mīļotajai Meksikas valstij
Mans miers ir ar jums, Mana mīļā Meksikas tauta.
Es esmu jūsu Tēvs Jahve, Tautu Kungs, un Es, caur Manu vēstnesi, vēršos pie jums, Manas mīļotās Meksikas tautas. Es lūdzu jūs pievērst uzmanību šajā vēstījumā ietvertajiem vārdiem un īstenot tos praksē; dēļ grēka turpināšanas, ļaunuma, zemajiem instinktiem, pretīgā abortu nozieguma apstiprināšanas, reliģiskā sincertiskuma (*) un likumiem, kas apstiprina laulības starp viena dzimuma pāriem, Man ar lielām sāpēm ir jāsaka jums, ka, ja tas tā turpināsies un jūs nenožēlosiet sirdī, Mana radītā elementi turpinās skart jūsu valsti, kamēr Mans Taisnīgums jūsu zemē atjaunos kārtību un tiesiskumu.
Mana tauta, šie grēki ir apkaunojums jūsu Tēvam, un tie ir iemesls, kāpēc jūsu valsts šodien cieš. Es laboju tos, kurus mīlu, un jūs zināt, ka Es esmu jūsu valsti iegravējis Manā Rokā. Es, caur Maniem praviešiem, jūs nepārtraukti aicināju uz atgriešanos, bet jūs Manus aicinājumus ignorējāt. Šodien jūs sērojat par tuksnesi, kurā dzīvo jūsu tauta un daudzi no jums vainojāt Mani par savām nelaimēm. Ne Es esmu vainīgs jūsu sāpēs, jūsu traģēdijas cēlonis ir jūsu grēks un Manu Baušļu pārkāpšana.
Mīļā Meksikas tauta, iztaisnojiet savu ceļu un sekojiet Ninives pilsētas, kuru atgrieza Jonas sludināšana, paraugam. Dariet to pašu, atkāpieties no grēka un ļauna; lūdzieties, gavējiet un gandariet par savu valsti, pasludiniet trīs dienu sēras par visiem zaudētajiem un upuriem. Lai visi Manas Meksikas ļaudis šajās trīs dienās lūgtos, gavētu un nožēlotu grēkus; un vissvarīgākais, esiet apņēmīgi Manu Baušļu nepārkāpšanā; tā ka visi likumi, kas apstiprina abortu un tie, kas vērsti pret dabu, ir jāatceļ uz visiem laikiem.
Es esmu jūsu Tēvs, jūsu Vienīgais un Trīsvienīgais Dievs, un vienīgi Manā priekšā jūs nolieksieties un pielūgsiet. Lai jūsu tauta likvidētu visas elkdievības, burvestības un reliģisko sincertiskumu. Jums ir jāpielūdz vienīgi Mani, jo ārpus Manis nav citu dievu. Ja jūs apņematies mainīt savu sirdi un pildīt Manus Baušļus, Es jums apliecinu, ka Es pārtraukšu Mana Taisnīguma iešanu pār jūsu valsti. Atcerieties, ka Es neesmu apmierināts ar jūsu sāpēm vai ar grēcinieka nāvi. Es vairāk esmu Tēvs nekā Tiesnesis un kā Tēvs Es gribu, lai jūs atgrieztos pie Manis ar satriektām un pazemīgām sirdīm. Es esmu Mīlestība, Piedošana un Žēlsirdība, bet es esmu arī Taisnīgais Tiesnesis. Es rīkojos ar Savu Taisnīgumu tikai tad, kad grēks ir iesakņojies cilvēku sirdīs, liekot pārkāpt Manus Baušļus un apdraudot Manu Radīto. Un tas ir tas, kas šobrīd notiek jūsu valstī.
Atgriezieties sirdīs, Manas mīļotās Meksikas valsts iedzīvotāji; noraidiet savu grēka ceļu un atgriezieties pie Manis, kas ir jūsu Tēvs, ar satriektām un pazemīgām sirdīm. Vienīgi šādā veidā Es pārtraukšu Mana Taisnīguma iešanu pār jūsu valsti. Es negribu redzēt, ka jūs ciešat vai nevēlos redzēt jūsu tautu iznīcinātu, jo jūs zināt, ka Es jūs, radības, mīlu. Pieņemiet aicinājumu, ko Es sūtu, jo Man steidzami nepieciešama jūsu valsts atgriešanās, lai Es varētu kopā ar Kolumbiju un citām valstīm, kuras Es drīz attīrīšu, realizēt Manu Pestīšanas plānu beigu laikiem.
Mostieties no jūsu apātijas, Manas izredzētās tautas; laipni gaidītas Manā Žēlsirdībā; ieklausieties Manos aicinājumos uz atgriešanos, lai tā varētu būt Mana Žēlsirdība, nevis Mans Taisnīgums, kas iztaisnotu jūsu ceļu. Es vēršos pie jums visiem, Manas mīļotās Meksikas iedzīvotāji, ja jūs paliksiet jūsu grēkā, jūsu tauta turpinās sērot.

Jūsu Tēvs, Jahve, Tautu Kungs

Manu vēstījumu dariet zināmu visos manas mīļotās Meksikas valsts stūros

(*) Reliģijā ir sincertisms pilnīgi citu reliģisko virzienu, ticību un kulta virzienu apvienošana.