2017.gada 24.decembris, pl.14.10

Nepateicīgie bērni, jums joprojām ir laiks nākt, lai sniegtu Man mierinājumu, nepaejiet garām Maniem Namiem; ienāciet Mīlestības Mīlestībā, Es jūs gaidu, lai jūs mierinātu, mīlētu un jums piedotu

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei
Mans miers ir ar jums, Mani bērni.
Atkal Es piedzimšu labas gribas cilvēku sirdīs, viņi būs laimīgi un šovakar kopā ar Maniem eņģeļiem viņi dziedās: Gods Dievam debesīs un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem, kuri mīl To Kungu.
Mans dēls, Mans Nabij, jūs nezināt, cik Man ir skumji, redzot to garīgo tumsu, kurā atrodas miljoniem cilvēku; ticība un veselīgi paradumi atrodas pagrimumā, šīs cilvēces liela daļa ir pagriezusi Man muguru un pateikusi Man noteiktu NĒ. Es gribu tos glābt, tāpēc, ka Manas radības ir Mani sāpinājušas, Es virzos prom no mīlestības pret viņiem; Es atkal atdotu Savu dzīvību par grēciniekiem, ja vien Mans Tēvs to tā būtu nolicis. Es esmu maigums, mīlestība un žēlsirdība, taču šķiet, ka šīs nenobriedušās cilvēces milzīgajam vairākumam nekam no tā visa nav nozīmes.
Jūs nezināt, Mans dēls, cik daudz Es ciešu, zinot, ka nāk Mana Taisnīguma dienas, un miljoniem dvēseļu Man būs zaudētas. Manas Asinis izplūst visos pasaules Tabernākulos, gaidīdamas grēcinieku, lai viņu attīrītu, atbrīvotu un izpirktu. Cik daudz šaustīšanu Es saņemu katru dienu par visām ļaunprātībām, kas veiktas pret Manu Dievišķību! Man ir tik sāpīgi redzēt, ka Mani mazie iet pazušanā ar šīs pasaules tehnoloģiju, kas zog tik daudzu dvēseles! Maniem bērniem ir nolaupīts nevainīgums; šī tehniski ļaunā pasaule izkropļo Dieva Mīlestības būtību. Esmu aizstāts ar mobilā telefona dievu, ar datora dievu un citiem cilvēku tehnoloģijas dieviem.
Mājās vairs netiek mācīta veselīga morāle, Mani bērni vairs nedzird par cilvēktapušo Dievu, kurš tapa cilvēks Tīrās un Svētās Jaunavas Marijas, Manas Mātes un jūsu Mātes miesās. Iepriekšējā reliģiskā degsme un veselīgie paradumi tiek zaudēti, un nāk dienas, kad Dieva vārds daudziem paliks tikai atmiņā. Zinātnes sasniegumi vedina cilvēku dievišķot sevi un ticēt sev kā dievam.
Mans dēls, palūkojies uz Maniem tukšajiem Namiem, Manu Tabernākulu vientulība ir ērkšķi, kas caurdur Manu Mīlošo Sirdi. Es klusumā raudu, redzot neticību, kāda šai cilvēcei ir attiecībā uz Mani. Es esmu Mīlestība, kas visu atdod mīlestības dēļ, kas visu piedod mīlestības dēļ; ar kuru Es, kā Labais Gans, pārklāju Manu ganāmpulku, un Man nav atpūtas, kamēr neesmu atradis pazudušās avis; šodien tas, ko Es saņemu apmaiņā pret tādu mīlestības pārpilnību, ir nepateicība, nicinājums un aizmāršība.
Nepateicīgie bērni, jums joprojām ir laiks nākt, lai sniegtu Man mierinājumu, nepaejiet garām Maniem Namiem; ienāciet Mīlestības Mīlestībā, Es jūs gaidu, lai jūs mierinātu, mīlētu un jums piedotu. Nāciet un runājiet ar Mani, un Es jums apliecinu, ka pretī jūs saņemsiet Manu Mieru, Manu Piedošanu, Manu Svētību un Dzīvi pārpilnībā. Es ceru, ka jūs nevilcināsieties to darīt, Es jūs mīlu.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.