2017.gada 29.augusts, pl.09.40

Mīļotie bērni, laji vairs nedrīkst pieskarties Manai Miesai un Manām Asinīm, Es to jums lūdzu no Sirds

Jēzus Visaugstā (Pirmpriestera) un Mūžīgā Priestera steidzams aicinājums Viņa mīļotajiem
Mans miers ar jums, Mani mīļotie bērni.
Mani bērni, Manu Sakramentu vientulība ir apkaunojums Manai Dievišķībai; Es tur esmu tikai ar Sevi! Kurš var nākt un Mani mierināt? Atkrišana ar katru dienu palielinās; daudzos Manos Namos Mani Tabernākuli ir apgānīti ar rokām, kuras nav iesvētītas Priesterības kalpošanai. Tas sāp un apbēdina – redzēt, ka tik daudzi no Maniem laicīgajiem bērniem iztukšo Manus svētos traukus, jo īpaši Biķeri, kur Es atrodos garīgi. Laicīgie bērni, jūs neesat cienīgi īstenot Euharistisko kalpošanu!
Tas sāp un apbēdina Mani, ka jūs ņemat Mani savās rokās, kuras nav cienīgas Man pieskarties! Daudzi no jums dzīvo grēkā un mēnešiem ilgi bez grēksūdzes vai gandarīšanas, jo pēc daudzu no jums domām, jūs esat jau attīrīti. Lielākā daļa no jums staigā ar augstprātību un lepnumu, kas atspoguļojas jūsu sejās.
Ak, kādu sašutumu jūs katru dienu radāt Manī, Euharistijas kalpotāji! Es jums vēlreiz saku: jūs neesat cienīgi Man pieskarties, Noli me tangere! Neaiztieciet Mani.
Jūsu rokas nav iesvētītas Priesterības kalpošanai; nepadariet sevi par vainīgiem, nevairojiet savas vainas. Patiesi Es jums saku: Kā jūs izturaties pret Mani, tā arī pret jums izturēsies, kad jūs nostāsieties Mana Vaiga priekšā.
Mīļotie bērni, pārtrauciet šo varmācību pret Manu Dievišķību; neļaujiet Maniem lajiem turpināt mocīt Mani! Tie esat jūs, nevis viņi, kuriem ir jāīsteno Euharistijas kalpojums. Jūs, mani priesteri, esmu izvēlējies un jūs svētījis, lai jūs varētu īstenot Priesterības kalpošanu un būt par Mana ganāmpulka ganiem; tad kāpēc jūs nepildāt savu pienākumu? Ak, neuzticīgie gani, ja jūs nelabosieties un nepārtrauksiet šo Manas Dievišķības apgānīšanu, Es jums apliecinu, ka tad, kad jūs nostāsieties Manā priekšā, Es jums teikšu: Es tevi nepazīstu!
Atcerieties, kam daudz tiek dots, no tā daudz tiks prasīts; Es jūs saucu par draugiem; tad nepieviliet Mani ar savu attieksmi. Uz mirkli padomājiet, ka rīt, kad jūs nonāksit mūžībā, tad kas jūs gaida – Mana Augstākā Tiesa, kas tiesās jūsu Priesterisko kalpošanu saskaņā ar Manu Mācību un Evaņģēliju. Ja spriedums būs apsūdzošs, ziniet, ka Es, Jēzus Visaugstais un Mūžīgais Priesteris, novērsīšu no jums vaigu un pagriezīšu muguru. Un jūs zināt vietu, kas jūs gaida. Tāpēc padomājiet Mani mīļotie, vairs nepieļaujiet Manī izraisīt sašutumu, ļaujot Maniem laicīgajiem bērniem apgānīt Manu Dievišķību; jo viņu varmācīgais pārkāpums ir šaustīšana, kas plosa Manu Miesu un liek asnot Manām Asinīm. Mīļotie bērni, laji vairs nedrīkst pieskarties Manai Miesai un Manām Asinīm, Es to jums lūdzu no Sirds!
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Visaugstais un Mūžīgais Priesteris

Manu vēstījumu dariet zināmu visiem Maniem mīļotajiem.