2017.gada 29.janvāris, pl.13.20

Kā cilvēces Māte un visa radītā Visuma Karaliene, es aicinu šīs zemes iedzīvotājus un šīs pasaules karaļus vairs neizšķērdēt dabas resursus, bet izsludināt likumus, kas uz planētas sekmē dzīvību

Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums zemes iedzīvotājiem un valdniekiem.
Bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums un mana Mātes aizsardzība jūs vienmēr pavada.
Mani bērni, ūdens tiek izsmelts ar to nežēlīgo izturēšanos, kas tiek nodarīta ekosistēmai. Nāk bada un trūkuma dienas; daudzās valstīs to iedzīvotāji nomirs no bada un slāpēm. Neizšķērdējiet jūsu dabas resursus, vairs neizšķērdējiet ūdeni, jo upju baseini izžūst un ūdens avoti izsīkst! Sauszemes un ūdens ekosistēmas ir Zemes plaušas, to mežu izciršanas un apkārtējās vides piesārņošanas rezultātā liek tām ciest tādu sasilšanu, kāda nekad nav pieredzēta. Polārās ledus cepures kūst, paaugstinot temperatūru, un tas uz radīto atstās nopietnas sekas.
Ar vides piesārņošanu un globālo sasilšanu, klimats ir nekontrolējams; tas nesīs jums badu un sausumu. Cilvēka postošā roka iznīcina ekosistēmu. Daudzām faunas un floras sugām draud izzušana; Zemes apvalks arvien vairāk pavājinās un pienāks brīdis, kad saules stari ar visu savu uguni un negatīvajiem lādiņiem daudzas vietas virs zemes padarīs apdzīvošanai nederīgas. Dabas resursi tiek izsmelti. Es steidzami aicinu visus zemes iedzīvotājus un tās valdniekus izstrādāt un īstenot mežu atjaunošanas un ūdens, un enerģijas taupīšanas plānus. Jo, ja joprojām turpināsiet piesārņot apkārtējo vidi un atmežot zemi, tā drīz kļūs par tuksnesi.
Ūdeni izmantojiet lietderīgi, jo tas ir radītā un tā radības dzīvība. Dozējiet, izmantojiet racionāli, bērniņi, jūsu mājsaimniecībās ūdens patēriņu, neizšķiediet to, lai rīt nav jāmirst no slāpēm. Ūdens ir vitāli svarīgs elements jūsu eksistencei un dzīvei uz planētas; ja jūs turpināsiet to izšķērdēt tā, kā jūs to darāt, ļoti drīz tā vairs nebūs; ja tas notiks, dzīvība uz Zemes izzudīs.
Šīs pasaules valdnieki, dzīve uz planētas ir atkarīga no jūsu veiktajām darbībām uz ekosistēmu. Kā cilvēces Māte un visa radītā Visuma Karaliene, es aicinu šīs zemes iedzīvotājus un šīs pasaules karaļus vairs neizšķērdēt dabas resursus, bet izsludināt likumus, kas uz planētas sekmē dzīvību. Valdnieki, savās valstīs vadiet mežu atjaunošanas kampaņas un ieviesiet likumus, kas jūsu valstīs arī reāli strādā un kas aizsargā jūsu valstu dabas resursus un ekosistēmu.
Es lūdzu visu cilvēci izmantot ūdens resursus efektīvi. Vecāki, lūkojiet, lai jūsu mājās netiek izšķērdēts šis dārgais šķidrums; lai tas sadzīves vajadzībām tiek pienācīgi izmantots, bez pārmērībām. Es gribu, bērniņi, lai jūs vairotu izpratni un šo dabas resursu, ko Dievs jums deva, izmantotu lietderīgi. Bez ūdens dzīvība un izveide (Visums) ies bojā. Apdomājieties, bērniņi, un izmantojiet labi dabas resursus, ko jums deva mans Tēvs jūsu eksistencei šajā pasaulē.
Lai mana Kunga miers paliek jūsos. Pārplēsiet jūsu sirdis, jo nāk mana Dēla Triumfālā Atgriešanās.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība.

Bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.