2017.gada 5.februāris, pl.16.10

Lielo Bēdu laikā Es ļaušu Mani atrast vienīgi Maniem uzticīgajiem bērniem

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei.
Mani bērni, Mans miers ir ar jums.
Es esmu Miers, kas plūst no Gara, un Es došu to visiem, kuri tic Man. Pārplēsiet savas sirdis un nāciet, un visu, ko jūs Man lūgsiet, Es jums došu, ja tas ir jūsu labā un jūsu dvēseles labā.
Es esmu jūsu Mīlestības Gūsteknis, Aizbildnis, kurš nekad neguļ, Gaisma un Cerība, kas jūs gaida Manu Svētnīcu (Tabernākulu) klusumā. Es apsolīju palikt ar jums līdz laiku beigām, taču, lūk, Es esmu šeit – Manos Tabernākulos – skumjš un vientuļš, gaidot Manu bērnu, kuri neierodas, sabiedrību. Ak, cik lielas skumjas nomāc Manu Sirdi, redzot jūsu nepateicību un aizmāršību! Manu Namu vientulība ir ērkšķi, kas pārdur Manu Mīlētāja Sirdi.
Lielākā daļa no Maniem bērniem pagriež Man muguru nevis vaigu; citi Mani meklē tikai ar lūpām un ausīm, un nāk pie Manis vienīgi tāpēc, lai atrisinātu savas problēmas. Man pieprasa, bet nenāk pie Manis, lai lūgtu Man ticībā; Mani meklē vienīgi tāpēc, lai Es dzēstu viņu ugunsgrēkus. Tikai neliela daļa pie Manis nāk ar patiesu sirdi. Kādas sāpes un bēdas Man rada šī pēdējo laiku cilvēce!
Es gatavojos aiziet, un jūs vēl joprojām nenākat apciemot Mani; kad Es atstāšu Manus Tabernākulus, vairs nebūs neviena, kas jūsos klausītos, un jūs nožēlosiet un jums tas būs jau daudz par vēlu. Lielo Bēdu laikā Es ļaušu Sevi atrast vienīgi Maniem uzticīgajiem bērniem. Mans ganāmpulks zina, ka tajās dienās Es atradīšu Mājokli Manā Mātē; Viņas Svētais Klēpis būs Mans Tabernākuls. Tādēļ, Mana tauta, jums ir jāmeklē Manu Māti, jo Viņa būs tilts saziņai ar Mani. Lai atrastu Manu Māti, jums ir jāskaita Viņas Svētais Rožukronis. Rožukronis būs kompass, kas vedīs jūs pie Manas Mātes; caur to Es ar jums runāšu un došu norādījumus.
Katrā Manas Baznīcas Atlikuma kopienā tiks izvēlēts instruments, kurš būs rupors, caur kuru jūs dzirdēsiet Debesu vadlīnijas un to vēstījumus. Sevi Es atklāšu vienīgi Maniem uzticīgajiem bērniem, vienīgi Manā ganāmpulkā. Jums ejot cauri mūžībai, Es atdalīšu avis no āžiem un jūs saņemsiet Manu Asiņu zīmogu, ar kuru tiksiet apzīmogoti, lai tad, kad jūs atgriezīsieties šajā pasaulē, jūs zinātu, kurš ir no Mana ganāmpulka un kurš no Mana pretinieka.
Mani bērni, bēdu dienās lūdziet aizbildniecību un palīdzību Maniem Eņģeļiem, Maniem Apustuļiem, mācekļiem un svētītajām dvēselēm, lai viņi jūs aizsargātu un palīdzētu jūsu garīgajās cīņās. Viņi gaida, lai jūs ar viņiem rēķinātos, lai sniegtu jums savu aizsardzību un palīdzību; tāpēc, ka jums, Mani bērni, tuvojas tādas nelaimes un ciešanas, kādas virs zemes nekad nav pieredzētas. Jums ir atlicis ļoti maz laika ikdienas dzīvei šajā pasaulē, Mana Dievišķā Taisnīguma laiks nāk arvien tuvāk. Es raudot vēršos pie Mana Tēva, lai neviens no Manējiem netiktu Man zaudēts.
JĒZUS VISSVĒTĀKAJĀ SAKRAMENTĀ AIZBILDINĀŠANAS LŪGŠANA
Mans Tēvs, Es nelūdzu Tevi viņus paņemt no pasaules, bet lai Tu viņus sargātu no ļauna. Es lūdzu Tevi, aizsargā viņus un vadi viņus, tā ka attīrīšana, kas nāk pār viņiem, nostiprinātu tos ticībā, un lai viņi savas ciešanas, sāpes un vajadzības piedāvātu Tev kā ikdienas upuri, tā ka tiktu pagodināts Tavs Svētais Vārds. Paldies, Mans Tēvs, jo Es zinu, ka Tu Mani dzirdi, un esot viens ar Tevi, Tavs Dēls tiks pagodināts un pagodinās Tevi. Lai Tava Svētā Griba tiek darīta Debesīs un virs zemes, un katrā no tām, tā ka rīt mēs visi esam viena ģimene Dieva Godam un Slavai. Āmen.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.