2017.gada 7.marts, pl.16.10

Mani bērni, lūgšana, gavēšana un gandarīšana stiprinās jūsu garu, lai jūs spētu pretoties kārdinājumiem un ļauno garu uzbrukumiem

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei
Mani bērni, Mans miers lai ir ar jums.
Mana nākamā Atnākšana ir tuvu, Cilvēka Dēls nāks Godībā valdīt pār Saviem uzticīgajiem ļaudīm. Drīz būs dzirdamas bazūņu skaņas un tās vēstīs, ka ir sācies Dievišķā Taisnīguma laiks. Debesu parādības, kādas nekad nav redzējusi neviena acs, tās būs zīmes, kas vēlreiz apliecinās, ka viss ir paveikts pilnībā un ka tagad ir pienācis laiks lūgšanai, gavēšanai un gandarīšanai. Laiks mieram un klusumam, kas aicina uz meditāciju, gatavojoties cilvēces un izveides attīrīšanas dienām.
Neuztraucieties vai nekrītiet panikā, bet visu savu uzticību un cerību salieciet Kungā un priecājieties, jo tuvu ir Mana nākamā Atnākšana. Radītā attīrīšanas dienās saglabājiet mieru un slavējiet Dieva Godību ar psalmiem un slavas dziesmām, pateicoties Viņam par Viņa mūžīgo Mīlestību un Žēlsirdību. Slavēšana, ja jūs to darīsiet ar ticību, šajās dienās nomierinās Mana Tēva Taisnīgās Dusmas un palīdzēs jums saglabāt lēnprātību un mieru, kad jūs sajutīsiet nemieru.
Mani bērni, tuvojas garīgās kaujas dienas, kurās jums jābūt nostiprinātiem ticībā, jādzīvo kā gaismas bērniem un jācīnās kā labiem karavīriem. Krīzes laikā piesauciet Manu Asiņu spēku un Manas Brūces un nezaudējiet modrību aizsardzībā ar lūgšanu, jo jūs labi zināt, ka Mans pretinieks neatpūšas un vienmēr meklē veidus, kā piespiest jūs nokrist.
Mani bērni, lūgšana, gavēšana un gandarīšana stiprinās jūsu garu, lai jūs spētu pretoties kārdinājumiem un ļauno garu uzbrukumiem. Atcerieties, ka šos ļaunos spēkus jūs varat uzvarēt vienīgi tad, ja jums ir ticība Man un ja jūs esat lūgšanā, gavēšanā un gandarīšanā. Taču ziniet, ka jums gatavojas uzbrukt un jums pēc iespējas ātrāk ir jāaizver visas garīgās durvis, kas jums ir grēka atvērtas. Atcerieties, ka jums ir jāatzīstas ikvienā nāvīgā grēkā, ko esat izdarījuši, un jāatlīdzina par to, jo, ja jūs neesat atlīdzinājuši par grēku, kas izdarīts, tas netiks pilnībā izdzēsts. Gandarīšanas trūkums par nāvīgiem grēkiem daudzām dvēselēm, kad tās sasniedz mūžību, izraisa viņu uzturēšanās laika šķīstītavā pagarināšanu.
Grēksūdze un atlīdzināšana jeb gandarīšana par grēkiem aizver atvērtās garīgās durvis un dēmoni vairs nespēj valdīt pār dvēselēm un tās kontrolēt. Es atkal jums saku: veiciet labu dzīves grēksūdzi un atlīdziniet par visiem nāvīgiem grēkiem, ko esat izdarījuši savas dzīves laikā. Apmeklējiet Mani Tabernākulā un atlīdziniet Man par jūsu grēkiem, lūdzoties, ejot cauri Manu ciešanu stundām, vai lūdzoties Manu Žēlsirdības Rožukroni (Dieva Žēlsirdības kronīti) vai Manu Brūču Rožukroni, vai lūdzoties Manu Dārgo Asiņu Rožukroni. Katrs jūsu Manis apmeklējums, kā Es jums teicu, kalpos jūsu grēku atlīdzināšanai. Tāpat jūs gandarīšanu par grēkiem varat veikt ar labdarības darbiem ko veiksiet attiecībā uz trūcīgajiem vai lūdzoties Manas Mātes Rožukroni un to piedāvājot par svēto dvēseļu šķīstītavā mūžīgo atdusu.
Tāpēc, Mani bērni, ņemiet vērā visu, ko Es jums saku, lai jūsu atvērtās garīgās durvis būtu aizvērtas un jūs spētu atvairīt ļauno garu uzbrukumus. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.