2018.gada 22.novembris, pl.09.40

Mans ganāmpulks, mēra, kara, bada un kaitēkļu (sērgu) Jātnieks gatavojas izliet savu Kausu uz zemes iedzīvotājiem

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mana ganāmpulka avis, Mans Miers ir ar jums.
Mans ganāmpulks, mēra, kara, bada un kaitēkļu (sērgu) Jātnieks gatavojas izliet savu Kausu uz zemes iedzīvotājiem. Drīz jūsu pasaulē iebruks miljoniem visu augu kaitēkļu, kas apēdīs kultūraugus un izraisīs sausumu un badu. Ne ar kādiem pesticīdiem jeb ķīmiskām vielām, kas iznīcina dzīvnieku un augu kaitēkļus, jūs tos nevarēsiet iznīcināt; tos atvairīt varēs vienīgi jūsu lūgšana, gavēnis un grēku nožēla (gandarīšana par grēkiem). Šo kaitēkļu pretinde būs Dieva slavēšana un lūgšana Dievam.
Tāpat kā Ēģiptes laikos, zemi okupēs kaitēkļi un vaboles, tā būs vēl viena zīme, ko debesis jums sūta, lai redzētu, vai šī cilvēce pārdomā un atgriežas pie Dieva mīlestības. Kādu laiku jūs dzīvosiet ar visa veida kaitēkļiem, vabolēm un moskītiem (odiem), kas būs imūni pret jūsu pesticīdiem.
Šīs cilvēces grēks, ļaunprātīga ķimikāliju un pesticīdu izmantošana, savienojumā ar radītā pārveidi, – tas ir tas, kas pamodinās no zemes dzīlēm dažādus kaitēkļus un moskītus (odus), kas ir mutējuši, un daudzus no kuriem jūs nepazīstat.
Mans Tēvs atļaus iebrukt šiem kaitēkļiem, lai mīkstinātu sirdi šai nepateicīgajai un grēcīgajai cilvēcei, kas atsakās pieņemt Dieva esamību.
Kā Ēģiptes faraons Mozus laikā, tāda pat ir arī šī beigu laiku cilvēce – pilna dumpības un augstprātības. Tāpēc Mans Tēvs gatavojas sūtīt jums kaitēkļus, lai jūs zinātu, ka Viņš ir Visuma Reģents (Valdnieks); ka tas nav ne mīts, ne leģenda, ne iztēles auglis; bet Dzīvais Dievs, kurš radīto un radības pārvalda ar Žēlsirdību, Taisnīgumu un Gudrību.
Mans ganāmpulks, esiet gatavi un nekrītiet izmisumā, kad mēra, kara, bada un kaitēkļu Jātnieks izlies savu Kausu uz zemes. Vienojieties lūgšanā un dziediet slavas dziesmas savam Debesu Tēvam, lai Viņš varētu padarīt šīs dienas daudz panesamākas. Es laikus paziņoju jums par notikumiem, kas grasās atraisīties, lai jūs sagatavotu sevi un nekas jūs nepārsteigtu.
Mana ganāmpulka avis, visa pagātne atgriežas un cilvēks no savām kļūdām nemācās; tāpēc viņa vēsturi tiek aicināts atkārtot. Dievs mīl visas Savas radības, bet Viņš nicina cilvēka grēku; kā Viņš jūs mīl, tā Viņš jūs arī labo, lai jūs iztaisnotu savu ceļu un atsāktu pestīšanas ceļu. Tas ir jūsu grēks, kas ir jūsu nelaimes iemesls, tie esat jūs, kas ar savu grēku pamodina Dievišķo Taisnīgumu.
Atcerieties, ka Dievs ir Mīlestība un Žēlsirdība, vairāk Tēvs nekā Tiesnesis; Viņš darbojas ar Savu Taisnīgumu vienīgi tad, ja visi izlīguma mehānismi ir izsmelti, kā tas notiek ar šo nepateicīgo un grēcīgo paaudzi.
Kaitēkļu, moskītu (odu) un vaboļu pātaga – tas ir modināšanas zvans pirms soda, lai redzētu, vai jūs pamostaties no savas garīgās letarģijas, pārtraucat lauzt Dieva Baušļus un atsākat pestīšanas ceļu.
Tad atcerieties, cilvēce, Debesis gaida jūsu atgriešanos; laipni gaidīti pēc iespējas ātrāk šajās Žēlsirdības pēdējās tūkstošdaļās, jo Mans Tēvs negrib jūsu nāvi, bet lai jūs dzīvotu mūžīgi.
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Es esmu jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.