2018.gada 23.aprīlis, pl.13.20

Mans ganāmpulks, Jaunā Laikmeta pseidoreliģiskā kultūra, kas kalpo Manam pretiniekam, izraisa lielas cilvēces daļas zaudēšanu

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans miers ar jums, Mana ganāmpulka avis
Jaunatni pārņem tumsas kultūra. Metāliskā mūzika, kuru klausās jauni cilvēki, ir uzlādēta ar sacelšanās, atriebības un nāves vēstījumiem, un tas liek tiem nonākt bezdibenī. Miljoniem jaunu dvēseļu tiek zaudētas, klausoties tumsas mūziku, kas viņus mudina uz vardarbību, narkomāniju, seksu, homoseksuālismu, lesbiešu attiecībām, sacelšanos, pašnāvību, okultismu un visbriesmīgāko lietu – morālo un garīgo vērtību un Dieva zaudēšanu.
Šī mūzika jaunus cilvēkus noved izmisumā, depresijā un daudzos gadījumos – nāvē. Tajā ir iespiedies ļaunais gars – tās ritmos, vārdos un akordos, iegremdējot jauniešus tumsības valstībā. Katru dienu miljoniem jauniešu dvēseļu nonāk pazemes valstībā starp kliedzieniem un zaimiem, viņi nolād sevi un nolād savus vecākus par to, ka tie nedeva viņiem mīlestību un nepievērsa viņiem uzmanību. Naids pret Dievu ir zīmogs, kas tos pavada visu mūžību. Metāliskās mūzikas elku dēmoni, kas viņus aizveda pazudināšanā, tos gaida elles alās, kur viņi tiek spīdzināti mūžīgi. Šī mūzika no jauniešiem atdala Dieva Garu un tā ir tilts, lai tos aizvestu uz mūžīgo nāvi.
Mans ganāmpulks, Jaunā Laikmeta pseidoreliģiskā kultūra, kas kalpo Manam pretiniekam, izraisa lielas cilvēces daļas zaudēšanu. Jaunais laikmets, izmantojot savu filozofisko un reliģisko strāvojumu, dievišķo cilvēku, novietojot to ar Dievu vienā augstumā. Lepnuma kultūra, kas daudzus noved pie tumsas un tumsības. Šī nepateicīgā un grēcīgā cilvēce atsakās nest pestīšanas krusta slogu, Jaunajā laikmetā viņi meklē savu vēlmju un kaprīžu dievu; apmešanos uz dzīvi kultūrā, kurā nav saistību vai mandātu; kur cilvēks tiek uzskatīts par dievu, kurš drīkst darīt visu un radīt, pamatojoties uz sava prāta spēku. Šī gaismas dievu pseidoreliģiskā kultūra ved uz mūžīgo nāvi.
Visas tā dēvētā Jaunā laikmeta tehnikas un atribūti ir atvērtas durvis dēmonu ieiešanai to dvēselēs, kuri tās praktizē. Sekojiet tam, lai Mana ganāmpulka avis neiekristu šī Jaunā laikmeta krāpšanā! Atcerieties, ka šī pasaule atrodas tumsas varā, kas visiem spēkiem cenšas pazudināt cik vien iespējami lielāku skaitu dvēseļu. Manas avis pazīst Manu balsi un seko Man, jo viņas zina, ka Es esmu viņu Gans, un viņas iet aiz Manis, katra nesot savu pestīšanas krustu. Dieva gaisma, nē, ja jūs vēlaties būt Mani mācekļi, jums ir jānes savs krusts, atdarinot Mani; citādi jūs neesat no Mana ganāmpulka. Neļaujiet sevi maldināt ļaunā emisāriem, kas jums piedāvā Paradīzi bez Golgātas, jo tā ir veltīga ilūzija.
Es esmu Labais Gans, Es esmu Dzīvība. Neviens neatnāk pie Manis pirms nav piedzimis Garā; un lai piedzimtu Garā, jums vispirms jānomirst savam grēcīgajam stāvoklim. To var panākt vienīgi tad, ja jūs katru dienu pieņemat ciešanu krusta smagumu un sevis noliegšanu, kas ļauj jums iet cauri attīrīšanas Golgātai uz atpestīšanas virsotni, kur jūs atdzimsiet Jaunai Dzīvei. Esiet ļoti uzmanīgi, Mans ganāmpulks, lai jūs neiekristu maldos, ko jums piedāvā Jaunais Laikmets, lai parādītu cilvēcei dieva – pielāgota katra cilvēka gaumei un kaprīzēm – eksistenci.
Es esmu jūsu Jēzus no Nācaretes, Viens un Trīsvienīgs. Vienīgais un patiesais Dievs, kurš aiz mīlestības kļuva cilvēks Tīrās un Svētās Jaunavas miesās, lai jūs izpirktu no grēka un ar Savu nāvi un augšāmcelšanos parādītu Mūžīgās Godības ceļu. Es esmu Vienīgais un Trīsvienīgais Dievs un ārpus Manis nav citu dievu. Es atstāju jums manu mieru, Es dodu jums Manu mieru. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mūžīgais Gans, Jēzus no Nācaretes, visu laiku Labais Gans

Mans ganāmpulks, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.