2018.gada 27.jūnijs, pl.13.35

Mana ganāmpulka avis, neiecietības un vardarbības gari ar savu darbību rosina asins izliešanu jūsu pasaulē

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans ganāmpulks, Mans miers ir ar jums.
Mana ganāmpulka avis, neiecietības un vardarbības gari ar savu darbību rosina asins izliešanu jūsu pasaulē. Cilvēce atrodas aizsardzības pozīcijā, vismazākās domstarpības vai pārpratumi izraisa vardarbības aktus, kas daudzos gadījumos beidzas ar asins izliešanu vai nāvi. Neiecietības dēmoni sēj starp cilvēkiem nesaskaņas.
Šī cilvēce ir atkāpusies no Dieva, kurš ir Mīlestība un Miers, ļaujot sevi aizraut mīlestības trūkumā, kas noved pie nāves; morālo, sociālo un garīgo vērtību trūkums vedina milzīgo vairākumu ņemt taisnīgumu savās rokās. Dialogs, kā samierināšanās mehānisms, ir atkāpies malā no cilvēku valodas; milzīgs vairākums staigā bez Dieva un bez Likuma, tāpēc tas ir novirzījies no kursa. Dievišķo Likumu pārkāpšana iegremdē cilvēci pagrimumā, kas to novedīs pie sevis iznīcināšanas.
Atsvešināšanās no Dieva pamudina šo cilvēci zaudēt viņas virzienu (kursu); ja jūs novērsīsieties no Manis, Es apliecinu, ka jūs iesiet bojā, jo bez Manis jūs neesat nekas. Patiesi es jums saku, radības, ja jūs turpināsiet pārkāpt Manu Mīlestības Dekalogu ar jūsu grēku, jūs iepazīsiet Manu Taisnīgumu, kas ir taisnīgs un nepielūdzams. Viņa, Mana Taisnība, izzudīs no zemes virsas. Jūsu grēks – tā ir nemīlestība, bet nemīlestība ved uz nāvi; tā ir nepaklausība Maniem Dievišķajiem Likumiem, kas, ja jūs turpināsiet tos pārkāpt, novedīs cilvēces milzīgo vairākumu līdz mūžīgai nāvei.
Nekad iepriekš cilvēcē nav bijis tik daudz ļaunuma un grēka, kā tas ir tagadējā. Šodienas cilvēki ir savtīgi, mantkārīgi, augstprātīgi, lepni, dumpīgi, neganti, bezgoži, apmelotāji, nodevēji, kas vairāk mīl baudas un pasauli nekā Dievu. (2Timotejam 3.2). Kā Labajam Ganam, Man tas sāp un tas apbēdina Mani, redzot morālo, sociālo un garīgo krīzi, kurā nokritusi šī cilvēce. Tā kā grēks ir kļuvis par paradumu, nav ne bailes Dieva priekšā, ne arī kādas cieņas; tāpēc Mans Tēvs ļoti drīz jums sūtīs Dievišķo Taisnīgumu, kas atjaunos Kārtību un Likumu, un no zemes virsas pazudīs visi ļaunā strādnieki, kas ar savu grēku un ļaunumu piesārņoja radīto. Bet ne visi ies bojā, Mana Tēva atlikums paliks un attīrīsies, tā, ka rīt tas kļūs par Viņa Izvēlēto Tautu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu. Nāciet pie Manis jūs visi, kas noguruši un apgrūtināti, jo Es jūs atvieglošu. Es esmu Labais Gans, kas savu dzīvību atdod par savām avīm. Es esmu Aizbildnis (Aizstāvis), kas nekad neguļ, jo Viņš ar mīlestību gaida Savas avis. Klausieties Mani, dumpīgās avis, ko jūs gaidāt, lai atgrieztos Aplokā? Nāk nakts un, ja nepasteigsieties, Aploka durvis jūs atradīsiet slēgtas. Skrieniet, Es jūs gaidu, Es jūs mīlu un negribu jūs zaudēt; klausieties Manu Balsi un sekojiet Man, lai rīt jums būtu Mūžīgā Dzīve.

Jūsu Mācītājs, Jēzus, visu laiku Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei