2018.gada 31.janvāris, pl.14.10

Mani bērni, drīzumā Romu pārņems haoss un septiņu pakalnu pilsēta degs

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa ganāmpulka avīm
Mani bērni, Mans miers ir ar jums!
Debesu zīmes jums vēsta, ka Mana nākamā atnākšana ir tuvu. Visuma transformācija ļaus jums redzēt parādības kosmosā, kādas nekad agrāk nav redzētas. Lai jūs būtu gatavi Manai Otrajai Atnākšanai, tiks dotas iespaidīgas manifestācijas (izpausmes) debesīs un uz zemes.
Mani bērni, cilvēku rokām veidotie dievi sāks krist; dolāra dievam viņa dienas ir saskaitītas un līdz ar to sabruks arī daudzu valstu ekonomika. Kopā ar to kritīs arī visi tie, kuri savas cerības un ticību saliek šīs pasaules dievos. Ekonomiskā krīze daudzas valstis un cilvēkus, kuri uzticas naudas dievam, ievedīs bankrotā.
Mans ganāmpulks, tuvojas Manas Baznīcas Golgāta, lūdzieties par to; dumpīgie kardināli to sašķels un Pētera Krēslu pārņems haoss. Roma zaudēs ticību un tas katoļu pasaulei būs skandāls. Daudzās valstīs jūsu kardināli pievienosies nemierniekiem un Mana Baznīca būs to zemiski nodota, kuri apgalvoja, ka ir tās ģimenes locekļi (radinieki), bet kuri, līdzīgi Jūdasam, šodien nodod to un nogādā to Mana pretinieka rokās.
Mani bērni, drīzumā Romu pārņems haoss un septiņu pakalnu pilsēta degs. Manam Vikāram būs jābēg, jo viņa dzīvība būs apdraudēta. Tiks ievēlēts jauns Pāvests un viņš kalpos Manam pretiniekam. Jaunais Pāvests iesēdinās Manu pretinieku Pētera Katedrā un izdos dekrētu par Manu Namu nekavējošu slēgšanu un Man uzticīgās tautas vajāšanu. Daudzi kardināli, bīskapi, priesteri un reliģijas pārstāvji Vatikānā zaudēs savu dzīvību. Manus uzticīgos ganus daudzās citās valstīs piemeklēs tāds pats liktenis. Man uzticīgie ļaudis nonāks trimdā tāpat kā Mani pirmie kristieši, bet, tas, kurš būs neatlaidīgs līdz galam – nezaudēs ticību, tiks izglābts. Nebīstieties Mana tauta, ar jums kopā būs Eņģeļu leģioni un par jums rūpēsies, ja jūs tos aicināsiet.
Mana Atlikuma Baznīca būs dzīva; laukos, kalnos, alās vai Manas Mātes patvērumos Mani uzticīgie priesteri svinēs Manu Svēto Upuri. Dienās, kad jūs bēguļosiet un nevarēsiet atrast priesterus, pieņemiet Garīgo Komūniju (Lūgšana par Garīgo Komūniju) vai aiciniet Manus Eņģeļus un viņi sniegs jums to garīgi. Ixtus jeb Zivs zīme atkal kļūs par Mana uzticīgā ganāmpulka simbolu, kur jūs redzēsiet šo zīmi, jūs zināsiet, ka tur ir Mana Baznīca. Ikviens, kurš uz kakla nēsā Manas Mātes Rožukroni un Zivs zīmi, būs no Mana ganāmpulka. Šīs būs zīmes, kas tajās dienās identificēs Manas avis. Pievērsiet tam uzmanību, jo Mans pretinieks centīsies pats maskēties Manā ganāmpulkā caur saviem instrumentiem, kuri nēsās tikai Zivs zīmi, lai jūs maldinātu. Ja cilvēkam uz kakla nav Manas Mātes Rožukronis, viņš nav no Mana ganāmpulka. Mans pretinieks necieš Rožukroni, jo viņš zina, ka ar to viņš tiks Manas Mātes un Manu uzticīgo bērnu uzvarēts. Ņemiet vērā šo norādījumu, lai, kad atnāks vajāšanas, jūs varētu atšķirt avis no vilkiem.
Mani ļaudis, esiet piesardzīgi un modri, gatavi un sagatavoti, lai tiktu galā ar krīzi, kas tuvojas Manai Baznīcai. Esiet stingri ticībā, lai neviens un nekas jūs nešķirtu no Manas Mācības. Es dodu jums šo lūgšanu, lai jūs varētu to lūgties katru reizi, kad jūs Mani apmeklējat Manā Tabernakulā.
JĒZUS VISSVĒTĀKAJĀ SAKRAMENTĀ SVĒTĪBA
Ak, mans Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, es nāku Tavā priekšā, meklējot mierinājumu un ar cerību atrisināt šo problēmu, kas man ir. (Izsaka vajadzību.)
Kur man iet, Kungs? Tev ir Mūžīgās Dzīves Vārdi. Tu esi mans Ārsts, mans Aizstāvis, mans Draugs, mans Tēvs, mans uzturs, un vispirms Tu esi mans Dievs. Šeit es esmu noslīdzis pie Tavām kājām; ja Tu to vēlies, Tu vari mani dziedināt. Tu, mans Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, esi man vajadzīgs, atbildi uz manu lūgumu un sūti manam lūgumam tūlītēju risinājumu.
Ak, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā Svētība: pārklāj mani, atbrīvo mani, dziedini mani un stiprini manu ticību, tā ka es vienmēr staigātu ar Tevi. Lai Tava Svētā Svētība, ak, mans mīļais Jēzu, vienmēr paliek manī un manējos.
Lai Tava Svētā Svētība ir mans spēks, mans miers un mana uzticība. Lai Tava Svētība, ak, Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, tiktu attiecināta arī uz manu ģimeni un maniem mīļajiem, tā ka mēs visi esam viens ar Tevi. Un tādējādi, aizsargāti ar Tavu Svētību, mums nevar kaitēt neviens no ļaunā spēkiem.
Svētīgs ir tas, kurš lūdz Tavu Svētību un glabā to kā dārgumu, jo viņš tiks pasargāts no šīs pasaules ļaunuma, viņš izdzēsīs savus grēkus un viņa aiziešanas dienā viņš sasniegs mūžīgās dzīves prieku.
Svētī mani, ak, Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, ar Svētību, kas nāk no Tēva (+), no Dēla (+) un no Svētā Gara (+). Āmen.
Es visu spēju Jēzū Kristū, kurš mani stiprina.
(Filipiešiem 4.13)

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.