2018.gada 5.augusts, pl.15.25

Saprotiet, cilvēce, ka Es esmu vairāk Tēvs nekā Tiesnesis, Es neesmu apmierināts ar grēcinieka nāvi

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans Miers ar jums.
Es esmu jūsu Tēvs, Viens un Trīsvienīgs, kungu Kungs, dievu Dievs; ārpus Manis nav citu dievu. Es esmu visa redzamā un neredzamā Radītājs, Alfa un Omega, visu laiku Kungs un Dievs. Es gribu, lai visi Mani bērni šajā datumā Mani slavētu un pielūgtu; lai viss Mans mantojums visā pasaulē šajā dienā svinētu Manus svētkus. Lai viss augusta mēnesis tiktu veltīts Mana Vārda godināšanai.
Mana Tauta, Mans Mantojums, tagad viss sāk atraisīties, ritot dienām, jūsu attīrīšana palielināsies. Mani bērni, ja Es jums sūtīšu Manu Taisnīgumu ar visām tā bēdām, Es jums apliecinu, ka jūs nespēsiet tam pretoties; kā Tēvs, Es nevēlos jūsu nāvi, ja neattīrīsieties tā, lai rīt jūsu atlikums būtu Mana uzticīgā Tauta. Jūs jau atrodaties attīrīšanas laikā, bet jums joprojām ir palicis daudz līdz būsiet pilnīgi attīrīti; Man vajag, lai jūs stiprinātos ticībā, sāpēs un ciešanās, lai jūs varētu izturēt lielo pārbaudījumu, kas būs Mana pretinieka pēdējā valdīšana; kur jūs sajutīsiet maksimālo attīrīšanu miesā, garā un dvēselē, kas jūs darīs pilnīgākus, lai jūs spīdētu ar savu gaismu un jūs varētu saukties par Manu izvēlēto Tautu.
Es jūs attīrīšu soli pa solim, lai jūs varētu stiprināt sevi miesā, dvēselē un garā, tā ka rīt, lielā pārbaudījuma dienās, jūs uzvarētu. Caur Manas mīļotās Meitas Marijas un jūsu Mātes aizbildniecību, kas ir apvienojusi visas Debesu būtnes slavēšanā, pielūgšanā un aizbildināšanā, viņi sauca pēc žēlsirdības cilvēcei, tāpēc Es esmu atturējies nosūtīt jums Manu Svēto Taisnīgumu visā tā stingrībā. Saprotiet, cilvēce, ka Es esmu vairāk Tēvs nekā Tiesnesis, Es neesmu apmierināts ar grēcinieka nāvi. Bet Es redzu ar Tēva sāpēm, kā katru dienu jūs pārkāpjat Manus baušļus un jūs izdarāt netaisnību ar saviem brāļiem. Es jūtu ļoti lielas skumjas, kad redzu grēku un ļaunumu, ar ko staigā milzīgs vairākums; Man ir sāpīgi redzēt morālo, sociālo un garīgo degradāciju, kurā iekritusi šī paaudze, kas to padara par visperversāko un grēcīgāko no visām paaudzēm, kas ir eksistējušas. Mana radība ir kļuvusi par ļaunuma un grēka kloāku un viņa raud par taisnīgumu; Es vēlētos pār jums atraisīt visu Mana Taisnīgā soda stingrību, bet Es atturēšos, jo, ja to izdarītu, nebūtu izdzīvojušo, kas rīt apdzīvotu Manu Jauno Radīto.
Bet vispirms Es jums sūtīšu Manu Brīdinājumu, Es jums apliecinu, ka jūs varat uz savu roku pirkstiem saskaitīt tos, kas tiks izglābti: jo šīs pēdējo laiku cilvēces grēks un ļaunums ir pārsnieguši visas robežas. Šīs paaudzes ļaunums un grēks ir izpostījis Mīlestības kodu, ar kuru Es radīju visas lietas un radības. Kā radītā un radības Tēvs, Es nekad agrāk nebiju redzējis tik daudz ļaunuma un grēka no Manas mīļākās radības – cilvēka. Intelekts, ar kuru Es to apveltīju, tagad tiek izmantots kalpošanā ļaunumam; Mans radītais cieš no visa šīs paaudzes ļaunuma un grēka, un tam draud izzušana. Ja Es jums nesūtīšu sodu, mūsdienu cilvēks iznīcinās Manu radīto.
Es devu jums brīvas gribas žēlastību, jo, kā Tēvam, Mana būtība ir Mīlestība un Žēlsirdība, kas ir lielāka nekā Mans Taisnīgums; Es cerēju, ka Manas radības, kas veidotas pēc Mana attēla un līdzības, arī darbosies ceļā uz labu. Bet nē, jūs izmantojāt savu brīvo gribu, lai staigātu ļaunumā un rīkotos ar netaisnību, un ja jūs turpināsiet kā līdz šim, jūs iznīcināsiet paši sevi. Es runāju ar jums kā Tēvs, apdomājieties, Mani bērni; kā Man jums jāpasaka, ka Es nevēlos jūsu nāvi? Pārtrauciet grēkot un pārkāpt Manus baušļus, ja jūs to izdarīsiet, Es jums apliecinu, ka Es jums piedošu un Man būs vairāk Žēlsirdības ar jums nekā tas bija ar Ninives iedzīvotājiem. Lielāks grēks, lielāka Žēlsirdība, ja jūs atgriežaties.
Es neesmu nosūtījis jums sodu, kā jūs esat pelnījuši, tāpēc, ka Es esmu uzticīgs Savam Vārdam un es gaidu kā Tēvs, ka būs izsmelta Manas Žēlsirdības pēdējā tūkstošdaļa. Saprotiet, ka Es jūs mīlu un ka Es vēlos, lai jūs atgrieztos pie Manis tāpat kā pazudušais dēls. Es negribu, lai jūs Mani iepazītu kā Tiesnesi, jo Es jums apliecinu, ka Manam Taisnīgumam neviens no jums nav nevainojams. Mans Brīdinājums nāk un tas ir Manas Žēlsirdības pēdējās atvērtās durvis, Es ceru, ka, ejot cauri mūžībai, jūs pamodīsieties no savas letarģijas un atgriezīsieties pie mīlestības uz Dievu. Atkal Es jums, radības, saku: Es jūs mīlu un Es nevēlos jūsu nāvi, bet lai jūs dzīvotu, lai rīt jūs varētu dzīvot Manās Jaunajās Debesīs un Manā Jaunajā Zemē.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radīšanas Kungs

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.