2018.gada 6.februāris, pl.14.30

Neticīgie, nāk Mana Taisnīguma laiks; jūsu neticība būs jūsu bojāeja

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans ganāmpulks, Mans miers ir ar jums
Esiet gatavībā un modri, jo no debesīm tuvojas sods pār šo grēcīgo cilvēci. Uz zemi tiks novirzīts liels debess ķermenis un, kad tas nonāks tās orbītā, tas sadalīsies, pēc Manas Gribas radot tūkstošiem uguns bumbiņu, sodot bezdievīgās valstis.
Neticīgie, nāk Mana Dievišķā Taisnīguma laiks; jūsu neticība būs jūsu bojāeja! Jūs nevēlaties pievērst uzmanību Debesu aicinājumiem, jūs izsmejat Manus vēstījumus un vēstnešus; Es jums saku: nāk stunda, kad jūs redzēsiet piepildāmies visu, kas rakstīts, un jūs nepaspēsiet nožēlot jūsu neticību. Jūs esat stīva kakla rase, ja jūs nenožēlosiet ar patiesu sirdi un jūs nelūgsiet piedošanu Visaugstākajam, jūs noteikti tiksiet zaudēti.
Viss jau ir noteikts, un vairs atpakaļceļa nav, debesis jums sūta daudzas zīmes, lai jūs sagatavotu, bet jūs esat neticības bērni, paliekat ar aizsietām acīm; jūs atsakāties pieņemt Manu Taisnīgumu, jo saskaņā ar jūsu pieņēmumu, Dievs ir tikai Žēlsirdība un Viņš nesodīs cilvēci. Muļķīgie, Es esmu Žēlsirdība, taču Es esmu arī Taisnīgums! Es atgādinu jums dažus Bībeles stāstus, kur Mans Vārds runā par Manu Taisnīgumu, klausieties: Tad Kungs no debesīm uz Sodomu un Gomoru izlēja sēru un uguni. Un iznīcināja šīs pilsētas un visu auglīgo līdzenumu, visus pilsētas iedzīvotājus un visu augu valsti uz zemes. (Genesis (1.Mozus) 19. 24, 25)). Es sodīju Manu tautu par to, ka tā pārkāpa Manus likumus un tā četrdesmit gadus gāja pa tuksnesi. (Skaitļu (4.Mozus) 14. 34, 35)). Es neļāva Manam kalpam Mozum ienākt apsolītajā zemē, jo viņš šaubījās par Manu Žēlsirdību, kad viņš pieskārās klintij, no kuras iztecēja ūdens, kas remdēja Manas tautas slāpes. (Skaitļu (4.Mozus) 20, 12)). Atcerieties sērgas, ar kurām Es sodīju Ēģiptes faraonu un viņa tautu. Šie un citi Mana Vārda apliecinājumi pierāda, ka esmu arī Taisnīgums, lai jūs nepieļautu kļūdas, domādami, ka esmu tikai Žēlsirdība un ka sods nenāks. Atcerieties: Mana Būtība ir Žēlsirdība un Taisnīgums.
Mostieties neticības bērni – vienreiz un uz visiem laikiem, neturpiniet apšaubīt Manus Vārdus! Jo Mani Vārdi – tie ir Mūžīgās Dzīvības Vārdi, kurus neviens no mirstīgajiem nav tiesīgs apspriest. Neticīgās, nepateicīgās un grēcīgās cilvēces laiks beidzas; savu atgriešanos neatstājiet uz pēdējo brīdi, jo patiesi Es jums saku: ja jūs turpināsiet savā neticībā, Debesu Valstības vārti jums būs slēgti; tāpat kā dumjās jaunavas, jūs paliksiet ārpus svētku mielasta. Atgriezieties pie Manis, pie tā, kas ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.