2018.gada 7.decembris, pl.13.45

Sagatavojieties, mana Tēva ganāmpulks, jo nāk jūsu iešana caur mūžību

Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham

Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!

Atdodiet godu Visaugstākajam, jo liela ir Viņa Žēlsirdība.

Brāļi, debesis nenogurstoši atklājas cilvēkiem, debesīs un zemē notiek lielas manifestācijas, gaidot, lai šī cilvēce atgrieztos pie Dieva Mīlestības un tai nevajadzētu iepazīt Viņa Taisnīgumu.Tuvojas sods pār ļaunajām tautām un tās turpina lauzt Svētos Baušļus un izsludināt likumus pret dabu. Ļaunās tautas, ļoti drīz jūs iepazīsiet Dieva Taisnīgās Dusmas, kas tiks izgāztas uz jums visā Viņa Taisnīgumā!

Brāļi, šīs cilvēces grēks ir pārsniedzis visas iespējamās robežas; nevainīgo, kurus jūs katru dienu nodevīgi nogalināt,asinis kliedz pēc taisnīguma, grēki pret dabu, ko apstiprina jūsu likumdevēji un valdnieki, ir apvainojumi Dieva Mīlestībai un sauc pēc taisnīguma. Jūsu vadītāju (līderu) ekspluatācija un netaisnība attiecībā pret Dieva tautu, arī pieprasa taisnīgumu; tas viss kopā ar Svēto Baušļu pārkāpšanu – lūk, tas, kas atraisīs Dieva Svētās Dusmas pret jums, ļaunās tautas. Mans Tēvs jūs bargi sodīs, un daudzas no šīm grēcīgajām tautām tiks izdzēstas no zemes virsas.

Brāļi, Brīdinājuma ierašanās ir paātrināta ar pastāvošo ļaunumu un grēku; esiet gatavi, Dieva tauta, jo nāk jūsu iešana caur mūžību. Ierodoties Brīdinājumam, tiks pazaudēti miljoniem cilvēku, jo viņi nav sagatavojušies; daudzi atrodas nāvīgā grēkā un viņi neizturēs iešanu caur mūžību. Debesis jau ir gatavas saņemt dvēseles; Augstākā Tiesa ir gatava un Dievišķā Taisnīguma Svari gaida, lai nosvērtu šīs nepateicīgās cilvēces darbus.

Ak, nabaga tie, kas vēl nav pamodušies no savas garīgās letarģijas, jo viņi gatavojas pieņemt Brīdinājumu miegā, un,kad tie pamodīsies, viņiem būs jau daudz par vēlu!

Brāļi, sirdsapziņas pamodināšana ir realitāte; Brīdinājums – tas nav izgudrojums vai stāsts, kas radīts, lai jūs iebiedētu; šī ir pēdējā iespēja, ko Dievs jums dos, lai jūs varētu samierināties ar Viņu, atstāt grēku un tādējādi rīt jūs varētu baudīt mūžīgās dzīves prieku.

Brāļi, pēc Brīdinājuma visiem Dieva bērniem uz viņu pieres būs Dieva Jēra Asins zīmogs, kas tos šajā pasaulē atšķirs no pretinieka ganāmpulka. Daudzas dvēseles, kas atrodas nāvīgā grēkā dēļ viņu ļaunuma un viņu grēku smaguma, nepārvarēs Brīdinājumu un pazudīs mūžīgi. Būs arī citas dvēseles, kuras, esot nāvīgā grēkā, saņems iespēju atgriezties, jo viņu grēki nav pārklāti ar tik lielu ļaunumu. Šīm dvēselēm Augstākās Tiesas priekšā būs jāapņemas atstāt grēku un atgriezties pie Dieva.Kad ieradīsies Brīdinājums, visi, kas atrodas nāvīgā grēkā, kopā ar remdenajām sirdīm, tiks nogādāti Ellē. Dvēseles, kurām būs dota iespēja atgriezties un tās mainīsies ar Brīnumu, bet turpinās grēkot, mans Tēvs tās izdzēsīs no zemes virsas un viņas tiks iemestas mūžīgajā ugunī.

Dvēseles, kurām tiks dota šī iespēja mainīties, netiks apzīmogotas ar Dieva Jēra Asiņu Zīmogu. Jūs tās atšķirsiet no pretinieka ganāmpulka, jo viņi nāks garīgi sasaistīti (savažoti) ar saviem grēkiem. Kad viņi atgriezīsies, tie saņems zīmogu uz pieres, tas parādīsies viņiem un viņu grēku važas pazudīs. Atcerieties, ka visiem Dieva bērniem pēc Brīdinājuma būs dāvanas un harizmas, kas viņiem nepieciešamas lielajai garīgajai kaujai. Apdāvināti ar šīm žēlastībām, jūs varēsiet atšķirt to, kas ir no Dieva un kas nav. Jūs viegli atpazīsiet pretinieka ganāmpulka pārstāvi pēc viņa tumsas, zaimošanas un naida pret Dievu. Viņus nodos viņu acu tumsa un drausmīgais ārējais izskats; tas ir zīmogs, ar kuru viņi nāks uz šo pasauli.

            Sagatavojieties,mana Tēva ganāmpulks, jo nāk jūsu iešana caur mūžību. Esiet Dieva žēlastībā,nomodā un modri, lai tad, kad Mācītājs klauvē pie jūsu dvēseles durvīm, Viņš atrod jūs neaizmigušus un jūs varat ar Viņu doties uz mūžību.

Lai Visaugstākā Miers paliek labas gribas cilvēku sirdīs.

Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Miķelis

Brāļi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei