2018.gada 8.jūnijs, pl.14.10

Skrieniet, neprātīgie, savest kārtībā savus rēķinus; neatstājiet jūsu pestīšanu uz pēdējo brīdi

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham
Mans miers ar jums, Mana Tauta, Mans Mantojums.
Mans Nabī, šī cilvēce ir akla un kurla, tuvojas Mana Dēla atgriešanās šajā pasaulē dienas un milzīgs vairākums joprojām paliek ar aizsietām acīm dēļ grēka un kurluma attiecībā uz mūsu aicinājumiem uz atgriešanos. Es esmu jūsu Tēvs un vēlreiz jums saku: Es negribu jūsu nāvi, Es gribu, lai jūs dzīvotu tā, ka rīt jūs varētu dzīvot Manā Jaunajā Radītajā.
Pārtrauciet uz brīdi jūsu drudžaino dzīvi un apceriet par notikumiem, kas stāv priekšā. Vienreiz pamostieties, nepalieciet miegaini grēka dēļ, jo to, kas tuvojas, sauc par ciešanām un tās jūs notvers bez sagatavošanās! Grēcīgā cilvēce, Mana Taisnīguma Eņģelis jau ir tuvu un nāk, lai uz zemi izlietu Manu Patieso Dusmu kausu.
Skrieniet, neprātīgie, savest kārtībā savus rēķinus; neatstājiet jūsu pestīšanu uz pēdējo brīdi. Redziet, ka Manas Žēlsirdības dienas jau ir iztērētas un, ja jūs turpināsiet sekot savai neprātīgajai steigai atriebībā un grēkā, tas, kas jūs gaida, ir bezdibeņa dziļumi.
Mana Radītā satricinājums ir zīme, kas jūs brīdina, ka šī pasaule, ko jūs zināt, ļoti drīz beigs savu pastāvēšanu. Sāpes cilvēcei tikai sākas, jūs vēl neko neesat redzējuši. Kad debesis un zeme ieies to transformācijas pēdējā posmā, tad tur jūs ieiesiet haosā; jo zeme atvērsies visos tās kontinentos un norīs visu, kas atrodas virs tās. No zemes izaugs uguns un no debesīm kritīs uguns, un neviena vieta jūsu pasaulē nebūs droša.
Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, kā Man ar jums ir jārunā, lai jūs pievērstu Man uzmanību! Tas, kas tūlīt, tūlīt iestāsies, tiek saukts par Bēdām (Nelaimi) un tas, kas nāk, nekad nav pieredzēts uz zemes. Jūs joprojām esat norūpējušies par šīs pasaules lietām; jūs traucaties šurpu turpu, cenšoties apmierināt savu Ego ar mirušām lietām. Mans Taisnīgums pie jums nāks pēkšņi un līdz ar to – jūsu nāve. Kādas tad būs jūsu rūpes, mērķi un plāni? Kur tad paliks jūsu sapņi? Daudzu cilvēku dvēseles būs pazudinātas un no viņu ķermeņiem paliks vienīgi putekļi un pelni.
Tuvojas nakts un līdz ar to arī Mans Taisnīgums, un šīs cilvēces milzīgs vairākums gatavojas to saņemt aizmiguši. Ak, cik daudz sāpju būs dzirdamas uz zemes; visur bēdas, raudošas mātes, kas, tāpat kā Rahēle, sēro par savu bērnu zaudējumu! Vīriešu būs mazāk nekā Ofīras zelts un Sionas Meita raudās par to, ka ir apkaunota. Bēdas tev, Izraēla, jo tavas sienas tiks nojauktas un tava zeme izpostīta! Jūs iziesiet trimdā, caur attīrīšanas tuksnesi, un jūs tiksiet pārbaudīti. Es jūs attīrīšu kā zeltu ugunī, kamēr jūs mirdzēsiet kā tīģeļi; tikai tad jūs varat apmesties Manās Jaunajās Debesīs un Manā Jaunajā Zemē un rīt var saukt: Mana Izraēla, Mana izredzētā Tauta.
Palieciet Manā mierā, Mana Sēkla, Mans Mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve (Dievs), Radītā Kungs

Mani ļaudis, Manus vēstījumus dariet zināmus visā Manā Radītajā.