2018.gada 8.marts, pl.15.40

Mans ganāmpulks, jums jāizsūdz grēki vismaz reizi mēnesī vai nekavējoties, kad izdarāt nāvīgu grēku; un jums jāsaņem Svētā Komūnija vismaz reizi nedēļā, Manā bauslī noteiktajā dienā

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa ganiem un Viņa Baznīcai kopumā
Mani bērni, Mans miers ir ar jums
Mans mazais Nabi, Man ir ļoti skumji par visām vardarbībām, profanācijām un svētzādzībām, kas ik dienas daudzos Manos Namos tiek izdarītas pret Manu Dievišķību; tas viss daudzu Manu priesteru ērtībai, kuri ļauj Mani apgānīt ar rokām, kuras nav iesvētītas Priesteriskai kalpošanai. Vēlreiz Es jums saku: Manu Miesu un Manas Asinis drīkst skart vienīgi Manu priesteru un garīdznieku: bīskapu, kardinālu un Pāvesta iesvētītās rokas. Neviens no laicīgajiem nedrīks Man pieskarties, ne arī manipulēt ar Maniem Svētajiem Instrumentiem. Biķerim, kurā Es palieku Tabernākulā, drīkst pieskarties vienīgi Mani priesteri, vienīgi viņiem Es esmu devis šādu iespēju to darīt, bet neiesvētītas rokas izdara svētuma apgānīšanu.
Mani uzticīgie bērni, nepieļaujiet šo ļaunprātību, runājiet ar Maniem priesteriem un sakiet viņiem, ka vienīgi viņi drīkst pieskarties Man. Man ir ļoti skumji, kad pienāk brīdis barot Manu ganāmpulku un Mani manipulē, un skar rokas, kas nav cienīgas Man pieskarties. Manī rodas lielas sāpes, kad Mans priesteris sēž un Manu Komūnijas Sakramentu deleģē Maniem laicīgajiem bērniem. Katru dienu tūkstošiem Manas Miesas un Asiņu daļiņu nokrīt zemē un tiek samīdītas, jo viņi nelieto komūnijas palikni. Daudzi Mani bērni, zināšanu trūkuma dēļ, ik dienas izdara svētzādzību, jo pieņem Mani necienīgi vai nāvīgā grēkā.
Miljoniem Manu jauniešu atrodas seksuālās attiecībās, neesot viens ar otru precēti, dēļ Manu Baušļu nezināšanas, un tad viņi nāk Manā noteiktajā dienā un bez grēksūdzes dodas pieņemt Mani Svētajā Komūnijā. Tik ļoti Manā Baznīcā ir nepieciešama evaņģelizācija par Maniem Baušļiem! Es jums saku: ikviens, kas saņem Euharistijas Sakramentu nāvīgā grēkā, dzer un ēd pats no sava nosodījuma kausa.
Mans ganāmpulks, jums jāizsūdz grēki vismaz reizi mēnesī vai uzreiz, kad izdarāt nāvīgu grēku; un jums Svēto Komūniju jāsaņem vismaz reizi nedēļā, Manā bauslī noteiktajā dienā. Ja jūs ilgu laiku neesat bijuši pie grēksūdzes un saņemat Manu Komūniju, jūs izdarāt svētzādzību; jo jūs skaidri zināt, ka visgrēcīgākais var būt domās, un ar tām jūs grēkojat katru dienu. Daudzi no Maniem bērniem gadiem ilgi nav izsūdzējuši grēkus un ik nedēļu, Manā bauslī noteiktajā dienā, nāk saņemt Svēto Komūniju. Es jums saku, ka jūs esat izdarījuši svētzādzību un jūs esat vainas gūstekņi, jo tas ir apvainojums Manai Dievišķībai. Atcerieties, ko saka Mans Vārds: Šī tauta godina Mani ar lūpām, bet viņu sirdis ir tālu no Manis. (Mateja 15.8)
Mana ganāmpulka gani, evaņģelizējiet Manu tautu un runājiet ar viņiem par Maniem 10 Baušļiem, jo par šo transcendentālo tēmu trūkst visaptverošas evaņģelizācijas. Viņi izdara bezgala daudz profanāciju un uzbrukumu Manai Dievišķībai, kas skumdina Manu Mīlošo Sirdi. Mana ganāmpulka gani, Es vēlreiz jums saku: vienīgi jums Es devu spēku un harizmu vadīt Manus ļaudis un barot tos; jums ir atbildība pret Mani par visām vardarbībām un profanācijām, ko Es katru dienu saņemu no Maniem laicīgajiem bērniem. Es jums jautāju: Ko jūs Man atbildēsiet rīt, kad jūs nostāsieties Manā priekšā? Daudzos Manos Namos tieku apgānīts katru dienu, un daudzi no jums nedara neko, lai to novērstu. Jūsu klusēšana un vienaldzība rīt jūs tiesās.
Attopieties Mana ganāmpulka gani, un pārtrauciet pieļaut jebkādu ļaunprātīgu rīcību pret Manu Dievišķību. Atcerieties, kam daudz tiek dots, no tā daudz tiek prasīts; paturiet šos vārdus savā prātā, dziļi sevī pārdomājiet tos un īstenojiet tos praksē, lai rīt, kad jūs stāsieties Manā priekšā, Man nav jums jāsaka: Es tevi nepazīstu! Atkāpies no Manis!
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.
Mīļotais, kurš ir ne-Mīļotais

Mani bērni, Manu vēstījumu dariet zināmu Maniem ganiem un Manam ganāmpulkam

* Profanācija – Izkropļošana, sagrozīšana, necienīga izturēšanās (pret ko nozīmīgu, vispāratzītu). // Svētuma apgānīšana, atņemšana jeb neievērošana, nicināšana.