2018.gada 8.novembris pl.15.30

Mostieties, Manas mīļotās Kolumbijas un Manas mīļotās Meksikas iedzīvotāji, jo Man nekavējoties ir vajadzīga jūsu atgriešanās; šis ir Mans pēdējais aicinājums pirms sūtu jums sodu

Dieva Tēva steidzams aicinājums Kolumbijai un Meksikai. Pēdējais aicinājums. Vēstījums Enoham
Manas mīļotās tautas, Mans Miers ir ar jums.
Manas divas valstis (nācijas), Mana pēdējo laiku glābšanas plāna pīlāri, tūlīt, tūlīt ieies attīrīšanā. Es gatavojos tās vest cauri bēdu krāsnij, jo viņi nevēlējās pieņemt Manu Žēlsirdību un tie joprojām ir miegaini dēļ grēka un ļaunuma; Man vajag, lai šīs divas nācijas mirdzētu kā tīģeļi, lai viņas varētu izstarot gaismu citām tautām.
Mīļotās Kolumbijas un Meksikas tautas, ja jūs turpināsiet savu garīgo miegainību, ignorējot Manus aicinājumus; ja jūs turpināsiet savu izvirtību un grēku, pagriežot Man muguru, nevis vaigu, Es jums apliecinu, ka to jūs nožēlosiet. Par jūsu sodu būs atbildīgas Manas Dabas dusmas; Es esmu izvēlējies jūs, lai no jums varētu iziet brīvības kliedziens; taču Es ar skumjām redzu, ka jūs nevēlaties Mani klausīties, bet gluži pretēji – jūs esat palielinājuši savu grēku un ļaunumu. Jūsu bērni nevēlas pieņemt Manu aicinājumu atgriezties, jūsu valdnieki turpina novērsties no Manis un pieņemt likumus, kas ir pretrunā ar dabu. Manu Taisnīgo Dusmu kauss ir pārpildīts, jūs nevēlaties pieņemt Manu Žēlsirdību, kas aicina jūs uz atgriešanos; Es redzu to, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs mainītos – Mans Taisnīgums, un tas ir tas, ko Es gatavojos jums nosūtīt.
Ja jūs, Manas mīļotās tautas, turpināsiet savā dumpīgumā, Es atraisīšu Manas dabas dusmas ar visiem tās elementiem, kas tiks izgāzti pār jums. Mana mīļotā Kolumbija un Meksika, apdomājieties, Es neesmu apmierināts ar jūsu ciešanām un sāpēm; jūs neesat gatavi un jūs nespēsiet pretoties Manas dabas dusmām. Es negribu jūs iznīcināt, nedz apraudāt jūsu bērnus, jo jūs labi zināt, ka Es jūs mīlu. Kā Tēvs, Es aicinu jūs atgriezties pie Manis, neiepazīstot Manu Taisnīgumu.
Atceliet, Manu mīļoto valstu valdības, visus likumus, kas ir pretrunā ar dabu. Lai tiek pārtraukta Manu nevainīgo asinsizliešana, kas sauc uz debesīm pēc taisnīguma; lai pazūd reliģiskais sinkrētisms (*) un godina, un pielūdz vienīgi Mani, jūsu Debesu Tēvu. Lai viņu valdnieki neturpina apspiest Manu tautu ar smagu nastu un tiek sodīti korumpētie, jo viņi noasiņo tautas. Es nevēlos tik netaisnīgus valdniekus, jo Manas tautas vaimanas ir sasniegušas Manas ausis! Valdiet ar taisnīgumu un godīgumu, lai jūs varētu būt nevainojami Manā priekšā.
Atkal Es saku jums, Manu mīļoto valstu iedzīvotāji, Manas Žēlsirdības laiks tuvojas beigām. Es gaidu jūsu patiesu atgriešanos, jo Es negribu nāvi, sāpes vai raudāšanu, lai jūs atmodinātu; pieņemiet aicinājumus, kurus Es jums dodu, un uzreiz mainieties. Man vajag, lai jūsu tautas ir gatavas un sagatavotas, lai viņas varētu īstenot Manu Pestīšanas Plānu šajos beigu laikos.
Mostieties, Manas mīļotās Kolumbijas un Manas mīļotās Meksikas iedzīvotāji, jo Man nekavējoties ir vajadzīga jūsu atgriešanās; šis ir Mans pēdējais aicinājums pirms sūtu jums sodu! Es runāju ar jums kā Tēvs un Es jums piedāvāju Manu Žēlsirdību, lai jūs to pieņemtu un mainītos. Ja jūs neatbildēsiet uz Manu aicinājumu, Es jums nosūtīšu Manu Taisnīgumu ar visu tā smagumu un stingrību. Ko jūs izvēlaties, Manu Žēlsirdību vai Manu Taisnīgumu? Vienreiz izlemiet! Es negribu, lai jūs, Mani mīļotie, iepazītu Mani kā Taisnīgo Tiesnesi; jo jūsu zeme un jūsu bērni nespētu izturēt Manu Taisnīgumu.
Tad uzklausiet Mani un pielietojiet Manu aicinājumu praksē; atgriezieties pie Manis tāpat kā Ninives iedzīvotāji un Es atturēšos sūtīt jums Manu sodu. Es gaidu jūsu atgriešanos, neiepazīstot Manu Taisnīgumu; Es jūs gaidu, neaizkavējieties, Mani mīļotie. Palieciet Manā Mierā.

Jūsu Tēvs, Jahve, visu tautu Kungs

Manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes stūros

(*)