2019.gada 2.septembris, pl.13.30

Nebaidieties Dieva tauta, jo, ejot caur mūžību, jūs tiksit apzīmogoti uz jūsu pieres ar Jēra Asinīm un jums tiks piešķirtas harizmas un dāvanas, kas jums vajadzīgas lielajai garīgajai cīņai

Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai.
Vēstījums Enoham
Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!
Gods Dievam Debesīs un miers uz zemes labas gribas cilvēkiem.

Mana Tēva Sēkla, tuvojas diena, kad jūsu dvēsele pārcelsies mūžībā, tur jums parādīs garīgo stāvokli, kurā jūs atrodaties, un jūs tiksit tiesāti Mīlestībā un Kalpošanā. Atkarībā no tā, ko esat mīlējis un kam kalpojis, tā arī būs vieta, kur jūs aizvedīs mūžībā. Jūs vērtēs tā, kā tas tiek darīts ar katru dvēseli, kad tā nonāk mūžībā, un saskaņā ar jūsu darbiem, jūsu spriedums būs tāds: Debesis, Šķīstītava vai Elle.

Visaugstākais parādīs jūsu dvēseles stāvokli, un jūs sapratīsit, kā jūs to esat notraipījis un padarījis netīru ar savu grēku. Jūs sajutīsit sāpes par to, ka esat aizskāris Dievu caur saviem brāļiem un māsām; jūs redzēsit sevi ar visām savām ciešanām, un jūs izjutīsit riebumu pret sevi par visu grēku un ļaunumu, ko esat izdarījuši šajā pasaulē. Mans Tēvs, ja jūs Viņam to lūgsit, piešķirs jums grēku nožēlas Žēlastību; ne visi nožēlos grēkus, jo ne visi ir ierakstīti Dzīvības Grāmatā. Citiem grēciniekiem un remdenajām dvēselēm tiks dota iespēja atgriezties Brīnuma laikā. Pēc šī laika uz zemes paliks tikai Dieva bērni un tumsas bērni.

Nebaidieties Dieva tauta, jo, ejot caur mūžību, jūs tiksit apzīmogoti uz jūsu pieres ar Jēra Asinīm un jums tiks piešķirtas harizmas un dāvanas, kas jums vajadzīgas lielajai garīgajai cīņai. Jūs staigāsit pa šo pasauli caur ciešanu tuksnesi, bet Dieva Žēlastība un Gars būs ar jums. Nelaimes/bēdas jūs šķīstīs un stiprinās, ja katras dienas neveiksmes jūs ar ticību un mīlestību piedāvājat Dievam. Nebaidieties, Brīdinājums Dieva tautai būs Vasarsvētku (Pentakosta) svētki; kad jūs atgriezīsieties, jūs vairs nejutīsit baiļu trauksmi briesmu priekšā, ne arī bailes, un tādējādi, līdzīgi pirmajiem Jēzus mācekļiem, arī jūs sludināsit šajā pasaulē, ka Dieva Valstība ir tuvu.

Jūs būsit Karojošā Armija, kas kopā ar Debesu Karapulkiem, tas ir – mēs soļosim kā uzvarētāji. Mūsu Dievmāte un Karaliene Marija un jūsu Māte mūs pavadīs, un visi apvienoti kopā mēs sacīsim unisonā: Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs! Tas būs mūsu kaujas sauciens, kas mums dos uzvaru pār ļaunuma spēkiem. Es vēlos, lai Karojošā Armija izgatavo mana Karoga (Standarta) kopiju, kuru jūs nesat katrā garīgajā cīņā blakus Marianiskajam Karogam (Standartam). Uz mana Karoga (Standarta) ir jābūt attēlam, kas pārstāv jeb attēlo mani, uzkāpjot pūķa galvai pār jūsu pasauli, un šķēpa vietā – zobenam, manām Bruņām jābūt zelta krāsā ar gaiši zilu un baltu fonu, kā debesis; augšpusē ar sarkaniem burtiem, simbolizējošiem Jēra Asinis, ir jābūt uzrakstītam: ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA KAROJOŠĀS ARMIJAS KAROGS. Pasaules vidū ar sarkaniem burtiem: KAS IR KĀ DIEVS? NEVIENS NAV KĀ DIEVS! Marianiskais Karogs (*) un mans Karogs, mazākā mērogā, kopā ar Rožukroni – tas, pienācīgi svētīts vai eksorcizēts, jums jānēsā uz jūsu kakla. Šīs Bruņas būs Aizsargājošs Vairogs, kas jūs atbrīvos no ļaunā un viņa ļauno pulku uzbrukumiem un dedzinošajām bultām.

Lai Visaugstākā Miers paliek jūsos, Dieva tauta,
Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Miķelis

Mana Tēva Sēkla, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.

(*)
Marianiskais Karogs (Standarts)