2019.gada 21.janvāris, pl.15.15

Mani bērni, Manas Žēlsirdības Stunda – tā ir dāvana no Debesīm visiem tiem, kas to pieņem un to izmanto

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņam uzticīgajiem. Vēstījums Enoham

Mani bērni, lai Manas bezgalīgās Žēlsirdības avots izlejas uz visiem zemes radījumiem un visām zemes malām.

Es esmu jūsu bezgalīgās Žēlsirdības Jēzus un Es vēlos, lai visi Man uzticīgie pulksten 3 dienā (15.00) pulcētos lūgšanā, skaitot Manu Žēlsirdības Kronīti un lūdzot izglābt dvēseles, jo īpaši tās, kas visvairāk attālinātas no Dieva. Svētīgi ir tie, kas šajā Svētajā Stundā velta daļu sava laika, lai atvērtu Manas Žēlsirdības avotu un izplatītu to visā pasaulē, jo, patiesību sakot, viņi nav tālu no Debesu Valstības.

Manas Žēlsirdības neizprotamais avots šajā Svētajā Stundā bagātīgi izlejas un uzņem visas radības, it īpaši visas pasaules grēciniekus, ja tas (Kronītis) tiek piedāvāts ar mīlestību pret viņiem. Manas Žēlsirdības spēks glābs no elles ugunīm mirstošos, tos, kas atrodas nāvīgā grēkā, ja Man uzticīgie piedāvās Man šo Kronīti šajā nodomā. Manas Žēlsirdības spēkam nav robežu, ja tas tiek piedāvāts ar mīlestību dvēseles labumam.

Mani bērni, Manas Žēlsirdības Stunda – tā ir dāvana no Debesīm visiem tiem, kas to pieņem un to izmanto. Visi, kas ir uzticīgi Manas Žēlsirdības Stundai, nenomirs, pirms neieraudzīs Mani, un viņi tiks informēti iepriekš, kad būs pienācis viņu laiks. Es, Jēzus Bezgalīgā Žēlsirdība, personīgi nāku pēc katra Mana uzticīgā dvēseles viņa nāves stundā, un mūžībā Es viņiem būšu Tēvs, nevis Tiesnesis. Neviens no Maniem uzticīgajiem ilgstoši necietīs šķīstītavā, kā arī nebūs nosodīts mūžīgai ugunij.

Es apsolu rūpēties un aizsargāt visus Man uzticīgos un viņu ģimenes šajā pasaulē, un, kad viņi sasniegs mūžību, Man būs liela līdzjūtība pret tiem viņu ģimenē, kuri ir vistālāk no Manis.

Es izleju Manas Žēlsirdības Avotu uz Maniem uzticīgajiem un visiem tiem, kuri to pieņem. Visi cilvēki, slimi dvēselē un miesā, kas izmanto Manu Žēlsirdības Stundu, saņems atbrīvojumu no viņu sāpēm; neviena ģimene nenomirs no bada vai slāpēm, ja tā būs veltīta Manai Žēlsirdībai; visu, ko lūdzat no Manis šajā Svētajā Stundā, Es jums došu, ja tas ir jūsu labumam un jūsu dvēseles pestīšanai.

Neviens no Maniem uzticīgajiem nemirs vardarbīgā nāvē vai neizlies asinis, ja viņi Manā Svētajā Stundā lūgs to Man ticībā. Neviens no Maniem ticīgajiem bērniem nemirs pazudināts; ikviens nāvīgi slims cilvēks necietīs, ja viņš Man ir uzticēts Manā Žēlsirdības Stundā. Es atbrīvošu Manus uzticīgos un viņu ģimenes no visām nelaimēm un improvizācijām (viltus izrādēm), kad atnāks Dievišķā Taisnīguma dienas, viņu mājas netiks iznīcinātas.

Dienās, kad tuvojas bēdas, Es nenovērsīšos no Maniem uzticīgajiem, un Es viņus un viņu ģimenes nodrošināšu ar uzturu un pārtiku trūkuma laikā. Es apsolu, ka nevienu no Maniem uzticīgajiem un viņu ģimenēm neļaušu iezīmēt ar zvēra zīmogu; Es parūpēšos par viņiem, līdz Es tos droši nenogādāšu līdz Jaunā Radītā vārtiem. Laipni lūgti, Mani bērni, Manas Žēlsirdības Stundā, un izplatiet veltīšanos Man, lai tā sasniegtu visas zemes malas un cilvēki redzētu, cik liela ir Mana Mīlestība. Lai Manas Žēlsirdības Stunda izplatās uz visiem mirstīgajiem, neatkarīgi no ticības, rases, reliģiskās piederības, un jo īpaši lūdziet par visu grēcinieku atgriešanu, lai Mani Žēlsirdības Stari tos sasniegtu un atbrīvotu no mūžīgās nāves.

Lai Mans Miers, Mīlestība un Bezgalīgā Žēlsirdība vienmēr jūs pavada.

Jūsu Jēzus no Žēlsirdības

Manus vēstījumus dariet zināmus visās zemes robežās