2019.gada 22.augusts, pl.13.30

Mīļotie bērni, šis ir laiks, kad jums ir jālūdzas, jāgavē un jānožēlo grēki, lai jūs varētu garīgi stiprināties un tādējādi jūs varētu stāties pretī gaidāmajām Dievišķā Taisnīguma dienām

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm.
Vēstījums Enoham
Mani bērni, Mans Miers un Mana Žēlsirdība vienmēr jūs pavada.

Es esmu Jēzus Bezgalīgā Žēlsirdība, un šodien Es gribu jums pateikt, ka jūs jau atrodaties Tēva Žēlsirdības žēlastībā, Tēva, kurš ir uzticīgs un patiess un pacietīgi gaidīs, kad pienāks Brīdinājuma un Brīnuma laiks, lai sāktu Viņa Taisnīguma laiku.

Mīļotie bērni, šis ir laiks, kad jums ir jālūdzas, jāgavē un jānožēlo grēki, lai jūs varētu garīgi stiprināties un tādējādi jūs varētu stāties pretī gaidāmajām Dievišķā Taisnīguma dienām. Jūs esat brīdināti, lai nekas jūs nepārsteidz; patiesi Es jums saku, ka negantība jau sākas, daudzi Mani Nami jau tiek apgānīti un Mana Euharistiskā Dievišķība tiek samīdīta; tuvojas dienas, kad Mani Nami tiks slēgti un Mana ikdienas Pielūgšana (Svētās Mises, Dievkalpojumi) tiks apturēta. Viss rakstītais piepildās, atkrišana palielinās, miljoniem dvēseļu vairs netic Manai eksistencei. Pasaulīgais racionālisms un skandāli Manā Baznīcā – tas daudzus ved prom no Dieva.

No daudzu puses vairs nav ne cieņas, ne bijāšanas Dieva priekšā, un visskumjākais, daudzi no Maniem vismīļajiem (garīdzniekiem), Manus Namus desakralizē, tajos uzstājoties ar pagāniskiem rituāliem, ballītēm, pasaulīgās mūzikas koncertiem, mielastiem, un daudzos Manos Namos tiek pasludināta visatļautība – pieļauti nepiedienīgi akti; tas viss notiek pēc dažu Manu pašapmierināto vismīļo iniciatīvas. Bēdas jums, neuzticīgie gani, kas esat pārvērtuši Manus Namus par nešķīstām – netīrām vietām un izklaides centriem, jo patiesi Es jums saku, ka jūs jau esat saņēmuši savu algu! Jūs gaida pekle, jūsu alga būs mūžīgā uguns.

Mani bērni, jūsu lielākais dārgums ir jūsu pestīšana; tagad nošķirieties/atdalieties no šīs pasaules lietām, jo tas notiks ļoti drīz; uztraucieties par jūsu pestīšanas dārguma sasniegšanu mūžībā; jo patiesi Es jums saku, ka viss šajā pasaulē ir iedomības iedomība. Patiesā Dzīve ir mūžībā, šajā pasaulē jūs nonākat tikai lai mīlētu un kalpotu; Pestīšanas noslēpums ir Mīlestībā un Kalpošanā. Mīlestībā un Kalpošanā ir Dievs, mīliet un kalpojiet savam tuvākajam, jo viņā ir apslēpts Dieva vaigs; dzīve ir mīlestība un kalpošana, un tādā mērā, kā jūs to darāt, jūs atradīsiet atslēgu, kas atver pestīšanas durvis.

Es jums to visu saku, Mani bērni, lai jūs to ņemtu vērā attīrīšanas pārbaudēs, kas jums tuvojas, jo vienīgi ar mīlestību un kalpošanu jūsu brāļiem un māsām, jūs varēsit tās pārvarēt. Jūs būsiet nepieciešami viens otram, lai izietu cauri attīrīšanās/šķīstīšanās tuksnesim. Pārbaudes izturēs tikai tad, ja jūs mīlat un palīdzat viens otram. Glābšana ir paredzēta visiem, jo jūs visi esat aicināti to sasniegt, bet jūs šo dārgumu atradīsiet vienīgi mīlestībā un brālīgā kalpošanā. Atcerieties, ka jūs neesat neatkarīgas salas, jūsu eksistences būtība un pamats ir Mīlestība. Dievs ir Mīlestība, un tas, kurš dzīvo Mīlestībā, dzīvo Dievā un Dievs ar viņu (1.Jāņa 4:16).

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Bezgalīgā Žēlsirdība

Mani mīļotie bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.