2019.gada 24.februāris, pl.10.50

Baznīcu un māju gani, atkal uzņemieties uz sevi Dievišķā Dekaloga mācīšanu, un lai tas tiktu iemācīts un pielietots praksē tajā ganāmpulkā, kas ir nodots jūsu aprūpē

Klints (De la Peña) Dievmātes Sanktuārijs. Bogota, Kolumbija

Klints (De la Peña) Jaunavas steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham

Mani mīļotie bērniņi, lai mana Dēla Miers ir ar jums visiem, un mana Mīlestība un Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Jūsu pasaulē jau sākusies cīņa starp labā spēkiem un ļaunā karapulkiem. Esiet uzmanīgi un modri, lai jūs varētu atvairīt ļaunā spēku uzbrukumus un raidītās dedzinošās bultas; lūdzieties, mani uzticīgie bērni, par visas pasaules jaunatni, jo tā ir visneaizsargātākā un Manam pretiniekam izrāda vismazāko pretestību. Modernisms un tehnoloģijas liek miljoniem jauno dvēseļu iet bojā; miesas grēki zog jaunatnes dvēseles.

Dievišķā Dekaloga nezināšana izraisa to, ka katru dienu daudzi to pārkāpj, it īpaši Dieva Likuma Sesto Bausli, kas saka: Tev nebūs netikumīgi dzīvot, ne laulību pārkāpt, ne piekrist, ne iesaistīties jebkādā netīrā (neķītrā) darbībā. Bērniņi, šis Dieva Likuma Bauslis ir mūsdienu vīriešu un sieviešu viens no visbiežāk pārkāptajiem; tā pārkāpšana noved pie daudzu dvēseļu zaudēšanas. Elle ir pilna ar dvēselēm, kas pārkāpušas šo Bausli.

Par šo Bausli ir tik liela garīga neziņa, ka daudzi jaunieši un pieaugušie dzīvo netikumīgi un pārkāpj laulību ar savu partneri, un pēc tam, nedēļas nogalēs, dodas uz Svēto Misi (Svēto Upuri) un necienīgi saņem mana Dēla Miesu un Asinis, it kā par to nekas nebūs. Šīs svētzādzīgās Komūnijas daudzus aizved mūžīgā nāvē.

Baznīcu un māju gani, atkal uzņemieties uz sevi Dievišķā Dekaloga mācīšanu, un lai tas tiktu iemācīts un pielietots praksē tajā ganāmpulkā, kas ir nodots jūsu aprūpē! Dievišķo Priekšrakstu laušana, ir cilvēces visu ļaunumu cēlonis; ļaunums un grēks ir ieguvuši tik milzīgu spēku, tāpēc, ka netiek pildīti Dieva Bauslības Baušļi. 10 Baušļi ir pīlāri (balsti, masīvāki par kolonām), bez kuriem nav iespējama kārtība vai saziņa starp Dievu un cilvēkiem; tie ir Normas, kas reglamentē cilvēka uzvedību, kas nepieciešama veselīgai līdzāspastāvēšanai jūsu pasaulē. Dievišķo Priekšrakstu nezināšana un neievērošana, lūk, tas ir tas, kas ved šo cilvēci sociālajā, morālajā, materiālajā un garīgajā krīzē, kas, ja tas netiks labots, novedīs pie tās pašas iznīcināšanas un nāves. Dievišķā Likuma Baušļi ir tilts, kas savieno Dievu ar cilvēkiem, kad tie tiek ievēroti un uzticīgi izpildīti. Ja cilvēce paklausītu un tos izpildītu, cilvēki dzīvotu mierā un nebūtu ne iznīcināšanas (iznīcības), ne nāves; viss tiktu saglabāts līdzsvarā un Dievs dzīvotu jūsu vidū, un Viņa griba tiktu izpildīta.

Baznīcas gani, veiciet evaņģelizāciju ar Dievišķā Dekaloga palīdzību, tāpēc, ka cilvēce ir dreifējoša (novirzījusies no kursa, tiek „straumes un vēja nesta”), jo nav izpildīti Dieva Priekšraksti! Māju gani, tas ir jūsu morālais un garīgais pienākums – saviem bērniem darīt zināmus Dieva Likuma Baušļus; dēļ jūsu apātijas, nezināšanas un evaņģelizācijas trūkuma šajā jautājumā, lūk, tieši tāpēc tik daudzi jaunieši šodien zaudē sevi! Laicīgai tehnoloģijai jūsu mājās – nē; kontrolējiet tās izmantošanu un veltiet visu jūsu enerģiju un pilnīgu atdevi Dievišķo Baušļu mācīšanai, lai jūs savos bērnos sētu stingru morālo un garīgo pamatu, kas viņiem palīdzēs atjaunot saziņu ar Dievu!

Es gribu jūsu mājās mazāk tehnoloģiju un vairāk lūgšanu; palīdziet man šajā jautājumā, vecāki, jo mana, cilvēces Mātes, Sirds izjūt sāpes par tik daudzu jauniešu zaudēšanu, kuri šodien atrodas elles dziļumos dēļ mīlestības, dialoga, lūgšanas un, galvenokārt, Dieva trūkuma tik ļoti daudzās mājās. Es paļaujos uz jums, vecāki, saņemieties, mani mazie gani; evaņģelizējiet savus bērnus ar Dievišķajiem Baušļiem un vairāk laika veltiet lūgšanai, lai Dieva Mīlestība varētu atdzimt jūsos, jūsu bērnos un mājās!

Lai mana Kunga Miers un Mīlestība, un jūsu Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Jūs mīl jūsu Māte, Klints (De la Peña) Dievmāte

Mani mīļotie bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei