2019.gada 28.janvāris, pl.12.30

Vecāki, uz nakti paņemiet no saviem bērniem mobilos telefonus un izslēdziet datorus; no viņu istabām izņemiet televizorus un videospēles, tāpēc, ka šo cilvēka tehnoloģijas dievu dēļ tiek zaudēti daudzi bērni, jaunieši un ģimenes

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham

Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Mani bērni, kara dakts jau ir aizdegta, pasaule un cilvēce ir tuvu tam, lai tiktu satriekta ar kara postu, kas nesīs tikai nāvi un iznīcināšanu. Miljoniem cilvēku ies bojā, viena daļa ar karu, bet otra ar kluso nāvi, kas būs izkaisīta daudzu valstu, kuras elite dēvē par Trešo pasauli, gaisa telpās.

Bērniņi, man ir ļoti skumji, ka jūsu pasaulē tā pieaug vardarbība, kas izraisa tik daudzu asiņu izliešanu; neiecietība arvien pieaug un tas noved pie tā, ka liela daļa cilvēces zaudē galvu. Konflikti un atšķirības vairs netiek atrisināti dialoga ceļā, bet gan ar vardarbību, un tas noved pie daudzu dzīvību zaudēšanas. Man ir ļoti skumji, un es nepārstāju raudāt, jo pieaug abortu skaits meiteņu vidū; daudz nevainīgu asiņu tiek izliets dēļ jaunatnes izlaidības. Ak, mātes bez sirds, kas slepkavo savos klēpjos cerību un padara tos par dzīviem kapiem! Es jums saku, ja jūs nenožēlosiet, neatdzīsieties grēkā un nelabosieties, jūs jau zināt vietu, kas jūs gaida mūžībā. Atstājiet savu izlaidību un neturpiniet būt par baudu marionetēm. Dēļ jūsu iekāres un izlaidības, dēļ mīlestības, žēlsirdības, atbildības trūkuma un, pirmkārt jau, dēļ baiļu Dieva priekšā trūkuma – lūk, tāpēc mirst tik daudz nevainīgo. Katrs nevainīgais, ko jūs noslepkavojat jūsu klēpī, tas ir Dieva plāns, kuru jūs pārtraucat un par ko rīt jums būs jāatbild Dievam. Mūžībā jūs sagaida Augstākā Tiesa, tur jūs redzēsiet savus bērnus, kurus nogalinājāt, un jūs sapratīsiet plānu, kāds Dievam bija viņiem un kuru jūs, mīlestības trūkuma dēļ, pārtraucāt. Bēdas jums, bezsirdīgās mātes, bez atgriešanās pie Dieva un grēku nožēlošanas, mūžībā jūsu alga būs mūžīgā nāve!

Mani maziņie, nāciet uz maniem Sanktuārijiem (Svētnīcām) un mieriniet mani, jo es ciešu dziļas skumjas par tik daudzām ģimenēm, kuras iznīcina šīs pasaules tehnoloģija; daudzu vecāku vadības trūkums un galvenokārt Dieva trūkums miljonos māju, ir tas, kas ļāva tehnoloģijas dievam tās iznīcināt. Šis dievs, cilvēku roku darināts, iznīcina daudzu māju vērtības un veselīgās tradīcijas, un, visskumjākais – tas atdala viņus no Dieva. Vecāki, es vēlreiz jums saku: ko jūs vēl gaidāt, lai pamostos un atgūtu kontroli savās mājās? Jūsu mīlestības, dialoga, sapratnes un, pirmkārt, Dieva klātbūtnes trūkums jūsu mājās ir tas, kāpēc tik daudzas ģimenes šodien dreifē – ir novirzījušās no kursa un tiek nestas pa straumei. Dēļ tehnoloģijas dieva strauji sarūk veselīgas morāles un garīgās tradīcijas. Televīzija, dators, mobilais telefons un citi tehnoloģiskie dievi ir tie, kas šodien vada daudzas mājas. Mani bērni aug ar vērtību trūkumu, tehnoloģija aizvieto vecākus, un tas noved pie ģimenes morālas un garīgas krīzes. Pieaug ticības zudums, un tam ir saknes mājās; daudzās valstīs garīgais pagrimums ir tik liels, ka, draudzes locekļu trūkuma dēļ, vairs netiek veikts Mises bezasiņu Svētais Upuris. Daudzi dievnami tiek slēgti, ak, cik daudz skumju es sajūtu manā Mātes Sirdī, redzot vienaldzību, ko milzīgs cilvēces vairākums jūt pret Dievu! Miljoniem dvēseļu tiks zaudētas, turpinot novērsties, nevis satikties ar Dzīvības Dievu!

Bērniņi, ir pienācis ģimeņu šķelšanās laiks, kā rakstīts Dieva Svētajā Vārdā: Jo no šī laika pieci vienā namā sašķelsies: trīs pret diviem, un divi pret trim; tēvs pret dēlu, un dēls pret tēvu, māte pret meitu, un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu, un vedekla pret vīra māti.(Lūkas 12:52,53). Ir pienācis laiks, bērniņi, vienoties lūgšanā, tāpēc, ka tuvojas Dievišķā Taisnīguma dienas un katra māja, kas nav ar Dievu, tiks zaudēta. Vairāk nekādu pasaulīgu rūpju un raižu, prioritātei ir jābūt dvēseles glābšana; jūsu mājās prioritātei ir jābūt Dievam.

Es atkal saku jums vecāki: atgriezieties pie Vienīgā, kas var dot jums un jūsu ģimenei pestīšanu; kontrolējiet tehnoloģijas izmantošanu mājās; veltiet laiku dialogam un lūgšanai; atgriezieties pie Dievišķo Baušļu mācīšanas, pie mana Svētā Rožukroņa lūgšanas, tā, ka Dievs, kopā ar mani, var valdīt jūsu mājās. Debesis ir ļoti skumjas par tik daudzām ģimenēm, kas tiek zaudētas šīs pasaules tehnoloģijas ļaunprātīgas izmantošanas dēļ. Vecāki, uz nakti paņemiet no saviem bērniem mobilos telefonus un izslēdziet datorus; no viņu istabām izņemiet televizorus un videospēles, tāpēc, ka šo cilvēka tehnoloģijas dievu dēļ tiek zaudēti daudzi bērni, jaunieši un ģimenes. Daudzas ģimenes atrodas elles dzīlēs, jo viņi dzīvoja šajā pasaulē bez Dieva un bez likuma; viņi rūpējās tikai par to, kas viņiem ir un pieder, un viņi aizmirsa Dievu; viņi dzīvoja, lai apmierinātu savu ego, un tas noveda pie mūžīgās nāves. Šodien viņi atrodas bezdibenī, nožēlojot un nolādot savu likteni, un nav neviena, kas tos uzklausītu. Apdomājieties, vecāki, un pēc iespējas ātrāk pārņemiet savu māju kontroli, lai rīt tās netiktu pazaudētas Dievišķā Taisnīguma ceļā.

Lai Dieva Miers un Mīlestība atkal valda jūsu sirdīs un jūsu mājās.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Manas Sirds bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.