2019.gada 30.jūlijs pl.13.45

Sagatavojieties, mana Kunga ganāmpulks, Brīdinājuma atnākšanai, lai jūsu iešanā cauri mūžībai jūs uzņem Dievišķā Žēlastībā, lai jūsu dvēsele neciestu, kad tiek parādītas visas ciešanas un grēks, ar ko jūs esat apvainojuši (aizskāruši) Dievu un savus brāļus un māsas

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga Miers ir ar jums visiem.

Maziņie, es atkal jūs aicinu būt gataviem un sagatavotiem Dieva Brīdinājuma atnākšanai. Vienreiz pamodies, grēcīgā cilvēce; nepalieciet sastingumā, lai šis pārpasaulīgais (transcendentālais) notikums nenotvertu jūs grēkā! Ļaunums pieaug, mans pretinieks ir atraisīts/brīvs, pazudinot dvēseles galvenokārt miesas grēku dēļ; ja Debesis drīz nenosūta jums Brīdinājumu, daudzas dvēseles joprojām ies pazušanā, tāpēc, ka viņi nevēlējās ieklausīties Debesu aicinājumos.

Bērniņi, pirms mana pretinieka parādīšanās un pēdējās valdīšanas, Debesis jums nosūtīs Brīdinājumu, tas gatavojas notikt. Šo pēdējo laiku paaudzes grēks ir paātrinājis visus notikumus, kas aprakstīti Dieva Svētajā Vārdā. Sagatavojieties, mana Kunga ganāmpulks, Brīdinājuma atnākšanai, lai jūsu iešanā cauri mūžībai jūs uzņem Dievišķā Žēlastībā, lai jūsu dvēsele neciestu, kad tiek parādītas visas ciešanas un grēks, ar ko jūs esat apvainojuši (aizskāruši) Dievu un savus brāļus un māsas.

Es aicinu jūs, mani bērni, atzīties savos grēkos un tos nožēlot, un izlabot tos visus, tā lai, kad sasniedzat mūžību, jūs neiepazītu un neizjustu trešās šķīstītavas uguni, kur dvēseles lēnām tiek attīrītas uguns liesmās; kur jūs nerimstoši, bez žēlastības mocīs visi grēki, kas nav atzīti, nožēloti un izlaboti. Šī vieta šķīstītavā ir vissmagākā, tur ir visas dvēseles, kuras nāve pārsteidza nāvīgā grēkā vai tālu no Dieva; ir dvēseles, kuras nenosodīja mana Kunga Žēlsirdība, piešķirot tām zināmu žēlastību (labvēlību) pēdējā brīdī, kad tās lūdza piedošanu; citi tika izglābti ar Žēlsirdības Kronīša un mana Svētā Rožakroņa lūgšanu, kad jūs lūdzāt par dvēselēm, kurām visvairāk draud tikt nosodītām. Daudzi citi netika nosodīti dēļ žēlsirdības darbiem, kurus viņi veica šajā pasaulē, vai dēļ Svētā Skapulāra, ko viņi bija nēsājuši aiziešanas brīdī.

Mani bērni, trešajā šķīstītavā ir arī daudz dvēseļu, kas bija remdenas, dvēseles, kuras pieķeršanās šai pasaulei un iedomības dēļ novērsās no Dieva un meklēja Viņu vienīgi tad, kad viņiem bija problēmas un vajadzības. Svētīgi ir tie, kurus Brīdinājums uzņems Dieva žēlastībā un ar lūgšanām iedegtiem lukturiem, jo viņu iešana cauri mūžībai būs viņu lielākais prieks. Pretstatā tiem, kas Brīdinājumu pieņems nāvīgā grēkā vai garīgā remdenumā, jo viņu iešana cauri mūžībai kļūs par viņu briesmīgāko murgu. Bērniņi, no šīm nabaga dvēselēm vienus gaida trešā šķīstītava, bet citus – elles ugunis. Daudzas dvēseles, dēļ to grēcīgā stāvokļa, neizturēs iešanu cauri mūžībai, un tās tiks zaudētas, viņu gars neatgriezīsies šajā pasaulē.

Miljoniem dvēseļu, viņu ļaunuma, grēka un atsvešinātības no Dieva dēļ, nekad neatgriezīsies; citiem tiks dota iespēja, neskatoties uz viņu grēku, tādēļ, kas tas nav tik nopietns. Debesis sagaida, ka, līdz ar Brīdinājumu, remdenās sirdis pamodīsies, jo pretējā gadījumā tās tiks zaudētas Lielo Bēdu laikā. Visu ir paātrinājis ļaunums un grēks, kas šodien pastāv šajā pasaulē; ja bezdievīgās tautas nemodīsies no sava ļaunuma, tad pēc Brīdinājuma, tas, kas pie tām nonāks, būs uguns no debesīm. Visi tie, kas pēc Brīdinājuma un Brīnuma turpina grēkot un dara ļaunu, tiks atdalīti no mana Dēla Ganāmpulka. Brīnuma laika beigās paliks tikai Dieva Tauta un tumsas bērni; tad sāksies mana pretinieka pēdējā valdīšana un pēc tam Lielais Armagedons, kas būs pēdējā kauja par jūsu atbrīvošanu.
Lai mana Kunga Miers paliek jūsos, mani mīļotie bērni

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Manu Aicinājumu un manus vēstījumus dariet zināmus visos zemes galos.