2019.gada 7.maijs, pl.11.10

Mani bērni, ticības zudums palielinās, ar katru reizi Es Manos Tabernākulos jūtos arvien vientuļāks

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham

Mani bērni, Es dodu jums Manu Mieru.

Visā radītajā pastiprināsies pazīmes un zīmes, tās ir aicinājums sagatavoties Brīdinājuma ierašanās brīdim; šī cilvēce, vēl joprojām sastingusi no grēka un ļaunuma, atsakās Manī klausīties; milzīgam vairākumam Brīdinājuma ierašanās būs pārsteigums, un daudzi nepaspēs nožēlot grēkus. Daudzas dvēseles neizturēs iešanu caur mūžību un tiks zaudētas dēļ ļaunuma un grēka, kuros viņi dzīvo šajā pasaulē.

Nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, Mans Brīdinājums nav stāsts vai fantāzija, Mans Brīdinājums ir realitāte; tā ir pēdējā iespēja, ko Es jums sniegšu, lai jūs varētu atgriezties un atkal atsākt pestīšanas ceļu! Pievērsiet tam uzmanību un sagatavojieties garīgi, jo šis gaidāmais notikums mainīs jūsu dzīvi, un tas izlems jūsu uzturēšanos šajā pasaulē! Neturpiniet ignorēt Manus aicinājumus, redziet, ka laiks vairs nav tas laiks; ja jūs turpināsiet savu grēku un spītību, visticamāk, ka jūs tiksiet zaudēti līdz ar Mana Brīdinājuma ierašanos.

Mani bērni, Debesu Bazūnes atkal gatavojas skanēt; to skaņa jūs aicinās uz atgriešanos un sagatavošanos Brīdinājuma atnākšanai. Viss tiek piepildīts, kā tas rakstīts; cik skumji Man, redzot, ka milzīgs cilvēces vairākums vēl joprojām ir sastinguši grēkā! Mana Dievišķā Taisnīguma stunda tuvojas, un ir ļoti maz to, kas tai gatavojas. Daudz ir aicināto, bet maz izvēlēto.

Tuvojas nakts, ļoti drīz zemi aptvers tumsa; saglabājiet modrību ar jūsu lukturiem, iedegtiem ar lūgšanu, lai jūs varētu saņemt Mācītāju, kurš gatavojas pieklauvēt pie jūsu dvēseles durvīm. Sagatavojiet savu garīgo mājvietu ar gavēšanu, lūgšanu un gandarīšanu; sagatavojiet un uzklājiet galdu, lai, kad Mācītājs pieskaras, jūs Viņam atvērtu un varētu ar Viņu ieturēt maltīti.

Mani bērni, ticības zudums palielinās, ar katru reizi Es Manos Tabernākulos jūtos arvien vientuļāks. Es ciešu par tik lielu neuzticību no tiem, kas apgalvo, ka ir Mani radinieki; ir ļoti maz dvēseļu, kas Mani mierina, Es tās jau zinu, jo viņas katru dienu ir nemainīgas (nesvārstās savā uzticībā). Svētīgas dvēseles, kas Mani pavada sāpēs, seko Man un ar savu klātbūtni mazina Manu vientulību un Manas ciešanas. Es esmu šeit, nepateicīgie bērni, jūs Mani nicināt, bet Es jūs MĪLU! Es jūs gaidu, katru dienu Es jūs gaidu ar cerību, ka jūs atnāksit, lai jūs mīlētu un jums piedotu.

Nebaidieties, nāciet; apstājieties savā dzīvē, un tuvojieties Mīlestības Mīlestībai, kura jūs gaida Savu Tabernākulu klusumā. Nebīstieties, Es jums nepārmetīšu, Es tikai vēlos jūs redzēt un dot jums Manu Tēva Mīlestību. Nāciet, Mani pazudušie bērni, Manas rokas ir atvērtas, lai jūs varētu sveikt. Nebaidieties, Es gaidu jūs Manā Mājā, Es vēlos uz jūsu atgriešanos sarīkot svētku mielastu. Neatlieciet to!

Jūsu Tēvs,
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā,
Mīļotais, kurš nav Mīļotais

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.