2020.gada 12.jūnijs, pl.09.50

ES ESMU DIEVA JĒRS, KURŠ NĀK NO DEBESĪM KATRĀ KONSEKRĀCIJĀ, KO VEIC MANI UZTICĪGIE GANI; KATRA KONSEKRĒTĀ (IESVĒTĪTĀ) HOSTIJA IR GARĪGAIS ĒDIENS MANĀM AVĪM

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, mīļie bērni.
Cik skumji Es jūtos Manā Mīlošajā Sirdī, kad redzu nicinājumu, pazemojumus un zaimus, ko saņemu no daudziem Maniem ganiem un Maniem bērniem, kad Manas Baznīcas tiek atvērtas no jauna! Es jums saku, ka Mans Svētais Upuris vairs nebūs iepriekšējais – kāds bija; aizbildināšanās ar pandēmiju daudziem Maniem priesteriem un Manas Baznīcas hierarhiem būs iegansts apgānīt Manu Dievišķību, dodot Manu Miesu un Manas Asinis Manam ganāmpulkam rokās, it kā tas būtu kāds maizes gabals. Neuzticīgie gani, vai jūs nezināt, ka visā KONSEKRĒTAJĀ HOSTIJĀ Es esmu DZĪVS un REĀLS, dodu Sevi kā Upura Jēru, kā GARĪGU ĒDIENU [BARĪBU] Manai Tautai? Kāds veselīga saprāta trūkums! Kāds žēlsirdības trūkums pret Mani un Manu Ganāmpulku ir tas, ko jūs gatavojieties darīt, kad atsāksies Mans Svētais Upuris!

Es esmu Dieva Jērs, kurš nāk no Debesīm KATRĀ KONSEKRĀCIJĀ, ko veic Mani uzticīgie gani; katra konsekrētā Hostija ir garīgais ēdiens/garīgā barība Manām avīm. Katrā Manu priesteru konsekrētā Hostijā tiek veikts MANAS MIESAS UN ASIŅU TRANSUBSTANCIĀCIJAS NOSLĒPUMS.

TAS ESMU ES, VISĀ MANĀ DIEVIŠĶĪBĀ, kas nāk no Debesīm, lai kļūtu par DZĪVĪBU, lai atdotu Sevi kā Garīgo Barību savam Ganāmpulkam un pakavētos katra no Maniem uzticīgajiem bērniem sirdī, kuri uzņem Mani ar cieņu. ES NEESMU VIENKĀRŠI MAIZES GABALS. ES ESMU DZĪVĀ MAIZE, kas nāk no Debesīm. ES ESMU GARĪGĀ MANNA, kas remdē izsalkumu un veldzē slāpes Manā Ganāmpulkā. Es esmu jūsu VIENS UN TRĪSVIENĪGS DIEVS, kas nāk, lai dotu jums DZĪVĪBU PĀRPILNĪBĀ. Es jums jautāju: Vai tad Es esmu pelnījis tik zemisku/nežēlīgu vardarbību no daļas Manu ganu, kuri Mani izdala Manā tautā, it kā tas būtu kāds maizes gabals? Vai tad Es esmu pelnījis tādu zemisku/nežēlīgu vardarbību, kad daudzi no Maniem bērniem Mani pieņem necienīgi vai rokās? Patiesi Es jums saku: IKVIENS, KURŠ MANI DOD VAI MANI SAŅEM NECIENĪGI VAI ROKĀS, IR „NOTIESĀTS: VAINĪGS” UN IZDARA SVĒTUMA APGĀNĪŠANU, ja jūs to nenožēlojat un nelabojaties. Kā jūs šajā pasaulē izturaties pret Mani, tā arī pret jums izturēsies mūžībā, kad jūs nostāsieties Manā priekšā.

Pārdomājiet, Manas Baznīcas gani; pārdomājiet, muļķīgās avis, lai rīt jums nebūtu ko nožēlot! Es esmu Dieva Jērs, kurš atdod Sevi Mīlestības dēļ un kļūst par Dzīvību katras konsekrētas (iesvētītas) Hostijas vienkāršībā. Neaizmirstiet to, lai jūs neturpinātu slikti izturēties pret Manu Dievišķību! Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Jērs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Mans ganāmpulks, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.