2020.gada 17.aprīlis, pl.10.30

Dumpīgās avis, Es aicinu jūs uz atgriešanos; ir galēji svarīgi, lai jūs ieklausītos Manā aicinājumā un pēc iespējas ātrāk atgrieztos Aplokā, lai jūs varētu sasniegt Manu Žēlastību un Manu Žēlsirdību, kas rīt jūs atbrīvos no mūžīgās nāves

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mana ganāmpulka avis, Mans miers ir un vienmēr paliek ar jums.
Mans ganāmpulks, jūs jau sākat liktenīgās dienas, par kurām Es jau iepriekš jums biju paziņojis; šīs dienas jums būs pieņemamākas, ja uzticaties Man un paļaujaties uz Mani. Pārbaudījumi kļūs arvien spēcīgāki, bet ar jums nekas slikts nenotiks, ja jūs paliksit vienoti ar Dievu. Atkal Es jums saku: ievērojiet Debesu norādījumus, jo tikai tie jūs atbrīvos un pasargās no gaidāmajām nelaimēm un pārbaudījumiem. Neesiet neprātīgi, pievēršot jūsu ausis cilvēku zālēm; Es saku: vienīgi Debesu medicīna un aizsardzības lūgšanas, ko mēs jums esam nosūtījuši, kopā ar jūsu ticību un paļāvību uz Dievu, jūs atbrīvos no epidēmijām, pandēmijām un vīrusiem, kas vēl ir gaidāmi.

Gatavojas atraisīties lieli notikumi, kas mainīs cilvēces likteni; viena no šīs pasaules lielo ķēniņu plānotā nāve – tas būs palaišanas mehānisms, kas atraisīs karu, un kopā ar to arī pasaules ekonomikas galējo kritumu. No debesīm tuvojas uguns, un šis notikums zemes iedzīvotājos izraisīs paniku. Bezdievīgo tautu sodīšana ir tuvu, Dieva Taisnīgās Dusmas tiks izgāztas uz tām valstīm, kuras ir apstiprinājušas abortu, dzimumu ideoloģiju, laulības starp viendzimuma pāriem, eitanāziju; arī tur, kur valda netaisnība un korupcija, kur ir pieaudzis ļaunums un grēks, smacējot Dieva tautu. Daudzas no šīm valstīm izzudīs un par tām nepaliks nekādu atmiņu.

Dumpīgās avis, Es aicinu jūs uz atgriešanos; ir galēji svarīgi, lai jūs ieklausītos Manā aicinājumā un pēc iespējas ātrāk atgrieztos Aplokā, lai jūs varētu sasniegt Manu Žēlastību un Manu Žēlsirdību, kas rīt jūs atbrīvos no mūžīgās nāves. Neesiet spītīgas dumpīgās avis, jo diena jau mirst un drīz pienāks nakts un līdz ar to Mana Taisnīguma laiks. Steidzieties sakārtot savus rēķinus, lai jūs varētu sasniegt Manu Piedošanu un Manu Žēlsirdību! Neturpiniet dzīvot ar grēku, iztaisnojiet savu ceļu; atcerieties, ka jūsu ceļš caur mūžību ir tuvu, un, ja jūs turpiniet grēkot, tad mūžībā jūs gaida elles uguns. Klausieties, ko saka Mans Vārds: Cik labi ir cilvēkam iegūt visu pasauli, ja viņš zaudē savu dvēseli? Ko cilvēks var samaksāt par savas dvēseles atpirkšanu? (Mateja 16:26)

Dieva Taisnīgo Dusmu dienās neviena vieta uz zemes nebūs droša; tāpēc, dumpīgās avis, Es lūdzu jūs ņemt vērā Manu ciešanu pilno aicinājumu uz atgriešanos, jo jūs labi zināt, ka Es esmu vairāk Tēvs nekā Tiesnesis, un Es neesmu apmierināts ar grēcinieka nāvi. Es esmu Labais Gans, kurš atdod dzīvību par savām avīm, un Man ir vairāk līdzjūtības un žēlsirdības ar Manām pazudušajām avīm. Dumpīgās avis, Es gaidu jūs pie Mana Aploka durvīm; nekavējieties, jo, kad pienāks nakts, durvis jums būs slēgtas un nebūs neviena, kas jūsos klausītos.

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.