2020.gada 2.decembris, pl.09.50

Mans Ganāmpulks, Mans Brīdinājums un Brīnums būs pēdējā iespēja, ko Es došu cilvēcei, lai tā atgrieztos

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa uzticīgajam Ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mans Ganāmpulks.
Mans mazais Nabi, pasaki cilvēcei, ka tā jau atrodas bēdu laikos un atgriešanās atpakaļ nav iespējama; bēdas būs arvien spēcīgākas un spēcīgākas, un tās jūs attīrīs, līdz jūs mirdzēsiet kā tīģeļi. Tiek atskaitīts laiks līdz Manam Brīdinājumam, tā diena kļūst arvien tuvāka; ejot cauri mūžībai, jūs vērtēs tā, it kā jūsu laiks būtu pienācis, un jūs aizvedīs uz vietu, kas atbilst jums saskaņā ar jūsu darbiem. Mazākumu, ko var saskaitīt, nogādās Dieva Valstībā, lielāko daļu dvēseļu tiks nogādātas Šķīstītavā vai ellē.

Mans Ganāmpulks, Mans Brīdinājums un Brīnums būs pēdējā iespēja, ko Es došu cilvēcei, lai tā atgrieztos. Mana Bezgalīgā Žēlsirdība daudzām dvēselēm piešķirs Žēlastību atkal atgriezties šajā pasaulē, lai viņas varētu atgriezties pestīšanas ceļā un vairs neapšaubītu Manu Debesu, Šķīstītavas un elles esamību. Miljoniem remdenu dvēseļu saņems atgriešanās Žēlastību, lai viņas Brīnuma laikā atgrieztos, bet, ja viņas to nedarīs, viņas uz visiem laikiem tiks atdalītas no Mana ganāmpulka. Miljoniem dvēseļu viņu grēku smaguma dēļ vairs neatgriezīsies šajā pasaulē; Mans Brīdinājums viņām būs mūžīgās nāves pase.

Mana Ganāmpulka avis, Lielo Bēdu laiks sāksies ar Mana Pretinieka pēdējās valdīšanas laiku un ilgs trīsarpus gadus jūsu laika. Šajā laikā Mans Ganāmpulks būs pilnīgi attīrīts, un jūs būsiet gatavi doties pēdējā kaujā par savu brīvību; Mans pretinieks un viņa ļaunuma karapulki tiks uzvarēti un izdzīti no zemes virsmas [vaiga]. Esiet nomodā un modri, jo tuvojas jūsu Karaļa un Pestītāja triumfālā atgriešanās; lai jūsu lukturi paliek aizdegti ar lūgšanu, tā, ka jūs varētu iziet satikt savu Kungu un Pestītāju, kurš jau klauvē pie jūsu dvēseles durvīm.

Mans Ganāmpulks, tuvojas moku un lielu satricinājumu dienas, bet nebaidieties; Es, jūsu Mūžīgais Gans, neļaušu pazust nevienai no Manām avīm. Es jūs saucu par Mana ganāmpulka avīm; klausieties Manā balsī un palieciet netālu no aploka, jo ļoti drīz Es nāku jūs sapulcēt kopā, tā, ka ir tikai viens Gans un viens ganāmpulks. Tuvojas nakts un tās tumsa, nebaidieties, lai arī cik spēcīgi būtu pārbaudījumi, vienmēr palieciet stingri ticībā; visu laiku lūgšana un modrība, un Es jums apliecinu, ka viss paies kā sapnis un nekas, un neviens nevarēs no jums nozagt Manu Mieru.

Mans Ganāmpulks, esiet izveicīgi/apķērīgi/gudri (ar prasmi izvairīties no bīstamām sekām) kā čūskas un lēnprātīgi un pazemīgi kā baloži. (Mateja 10:16). Neatslābstiet lūgšanās, jo jūs labi zināt, ka jūsu ienaidnieks velns staigā kā rūcošs lauva, meklējot, ko aprīt. (1.Pētera 5:8). Ja jūs lūdzaties un esat labi aizsargāti ar jūsu Garīgajām Bruņām, jums būs Debesu aizsardzība; bet, ja jūs novēršaties no lūgšanas un Dieva, jūs riskējat pazust, jo šīs dienās, kurās jūs dzīvojat, jau ir tumšas. Tāpēc, Mans ganāmpulks, paklausiet norādījumiem, kurus Es jums dodu, lai jūs varētu staigāt šīs tumsas vidū un droši nonākt pie Mana Jaunā Radītā durvīm.

Manu Mieru Es jums dodu, Manu Mieru Es jums atstāju. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus, visu laiku Labais Gans