2020.gada 24.augusts, pl.13.15

Sagatavojiet sevi, Dieva tauta, Brīdinājuma atnākšanai; šī diena jau ir tuvu, tuvāk, nekā jūs domājat; mūžībā jūs gaida Augstākā Tiesa; jūs esat brīdināti, mirstīgie, lai šī diena jūs nepārsteigtu

Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!
Dieva tauta, gatavojieties Lielās Attīrīšanās [Šķīstīšanās] dienu atnākšanai, kurās tiks pārbaudīta jūsu ticība un kurās jūs tiksiet attīrīti, līdz mirdzēsiet kā tīģeļi. Tiks attīrīts viss radītais un visas radības, vienīgi šādā veidā rīt jūs varēsiet iekļūt Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē, Paradīzē, kuru Visaugstākais ir sagatavojis savai Uzticīgajai Tautai.

Mana Tēva sēkla, tikai tad, ja jūs esat garīgi sagatavoti, jūs varēsiet stāties pretī tuvojošajām sāpju, ciešanu un attīrīšanās dienām; Es jums saku, ka nekad agrāk zeme nav redzējusi tādas bēdas kā tās, kas nāk. Pārtrauciet uztraukties par šīs pasaules lietām, atmetiet rūpes un sacīkstes, jo jūs ļoti labi zināt, ka ļoti drīz viss pāries; drīzāk rūpējieties par savas dvēseles pestīšanu, kas ir vislielākais dārgums, par kuru jums ir jārūpējas. Viss, ko jūs zināt un kas jums pieder, pārstās būt sekundes daļās, lai dotu vietu jaunajai eksistencei, jaunajai radībai, jaunajam radītajam. Bēdas, kas nāk, pēc Dieva Žēlastības pārveidos jūs jaunos cilvēkos, visas jūsu ciešanas un grēks attīrīšanā izzudīs. Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē jūs būsiet garīgas būtnes ar eņģeļiem līdzīgu dabu.

Sagatavojiet sevi, Dieva tauta, Brīdinājuma atnākšanai; šī diena jau ir tuvu, tuvāk, nekā jūs domājat; mūžībā jūs gaida Augstākā Tiesa; jūs esat brīdināti, mirstīgie, lai šī diena jūs nepārsteigtu.

Šī garīgā pieredze pārveidos jūsu dzīvi, mūžībā jūs redzēsiet Vienīgo un Patieso Dievu, Vienu un Trīsvienīgu, kungu Kungu un dievu Dievu; jūs sapratīsiet [apjēgsiet] Debesu, Šķīstītavas un Elles esamību; jūs savā dvēselē sajutīsiet Šķīstītavas attīrošo (šķīstījošo) uguni vai elles dedzinošo uguni, ar kuru tiek mocītas nosodītās dvēseles. Viss ir atkarīgs no stāvokļa, kādā jūsu dvēsele atrodas Brīdinājuma atnākšanas brīdī. Tikai nedaudzi tiks nogādāti Debesīs, šī pēdējo laiku cilvēces lielākā daļa nonāks vienā no Šķīstītavām vai ellē.

Steidzieties, brāļi, veikt labu dzīves grēksūdzi un gandarīt par saviem grēkiem; meklējiet priesteri un atzīstieties visā, lai jūsu dvēsele mūžībā neciestu. Ko jūs gaidāt, grēcīgā cilvēce, lai jūs samierinātos (izlīgtu) ar Dievu? Klausieties, jūsu dvēselēm draud briesmas pazust uz visiem laikiem; jūsu uzturēšanās šajā pasaulē tuvojas beigām, ja jūs turpināsiet grēkot un grēkot. Vai neesat par to domājuši? Ja jūs turpināsiet grēkot, mūžībā jūs gaida mūžīgā nāve. Pārdomājiet, dumpīgie brāļi, jums ir atlicis pavisam maz laika; uzklausiet Debesu vēstījumus, pievērsiet tiem uzmanību un pielietojiet tos praksē, jo tie jūs aicina uz atgriešanos. Neturpiniet jūsu sirds nocietināšanu, lai jums nebūtu jānožēlo rīt, kad jūs sasniegsiet mūžību, jo jums tas jau būs daudz par vēlu.
Dieva tauta, palieciet Visaugstākā Mierā

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Miķelis

Dieva tauta, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei