2020.gada 26.februāris, pl.07.50

Mani mīļotie bērni, lūdziet mūsu Labajam Dievam, lai ar manu pazemīgu aizbildniecību piešķir jums Pazemības un Tīrības (Šķīstības) dāvanu, tik nepieciešamu jūsu cīņai un garīgajai izaugsmei

Svētā Jāzepa aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Mīļotie bērni, Dieva Miers ir ar jums visiem un mana pazemīgā aizsardzība un aizbildniecība vienmēr jums palīdzēs.
Es esmu jūsu tēvs Jāzeps, un es esmu arī jūsu vidū, es esmu nosūtīts, lai jūs pavadītu un palīdzētu jums tajās garīgajās cīņās, kādas jums ir šajā pasaulē. Lūdziet Labajam Dievam manu pazemīgo aizbildniecību un piesauciet mani, sakot: Ak, godātais Patriarh, Svētais Jāzep, Jēzus adoptīvais (pieņemtais) tēvs un Marijas pazemīgais un šķīstais vīrs; spēcīgais dvēseļu aizstāvi un uzticīgais Baznīcas sargs; mēs nākam pie tevis, mīļais tēvs, lai tu varētu pieaugt mūsos un palīdzēt mums garīgajā cīņā pret mūsu dvēseles ienaidniekiem. Nāc, mūsu palīdzība, lai tava pazemība un šķīstība atbrīvo mūs no visa ļauna. Svētais Jāzep, dēmonu šausmas, nāc mums palīgā. (3 reizes)

Mani mīļotie bērni, lūdziet mūsu Labajam Dievam, lai ar manu pazemīgu aizbildniecību piešķir jums Pazemības un Tīrības (Šķīstības) dāvanu, tik nepieciešamu jūsu cīņai un garīgajai izaugsmei. Atcerieties, mani bērni, ka mans mīļotais Dēls Jēzus, nekad neignorē lūgumus un aizlūgumus, ko es izsaku par labu tiem, kas veltījušies man. Pazemības un Tīrības (Šķīstības) dāvana – tās ir spēcīgas garīgas bruņas, ar kurām jūs uzvarēsit dēmonus; ļaunie gari bēg pazemīgas un šķīstas dvēseles priekšā; pazemība un šķīstība kopā ar mīlestību, apžilbina – dara aklu sātanu un viņa dēmonus; pazemība un šķīstība jūs tuvina Dievam un padara jūs neredzamus ļaunā spēkiem; atcerieties: pazemīga un vienkārša sirds; Dievs to nekad nenoraida.

Mani bērni, jūs atrodaties tumsas laikā, neatstājiet novārtā lūgšanu, gavēšanu, grēku nožēlošanu un gandarīšanu, vienmēr paliekot Dieva Žēlastībā, jo jūs labi zināt, ka jūsu ienaidnieks velns neatpūšas, meklējot veidu, kā jūs pazudināt. Daudzas dvēseles tiek zaudētas dēļ lūgšanas trūkuma, kā arī tāpēc, ka netiek izpildīti Svētie Priekšraksti (Baušļi); daudzas dvēseles no Dieva atdala miesas prieki un šīs pasaules rūpes un darbi; cilvēces lielais vairums ir garīgi sasaistīti, un viņi nezina, ka tas, kas vēl ir priekšā, ir lielas bēdas, kādas vēl nekad nav redzētas uz zemes. Dieva tauta, jums jābūt garīgi labi sagatavotiem, lai jūs varētu attiecīgi saskarties ar nākamajām sāpju, izmisuma, pamestības, trūkuma, bada, sērgas (epidēmiju un pandēmiju), haosa un nāves dienām.

Mani bērni, lielākais pārbaudījums, kas šajās dienās jums būs jāiziet, tās būs slāpes pēc Dieva Vārda; kad pienāks Lielās Negantības laiks, Dieva Svētais Gars atkāpsies no cilvēces; Viņš būs kopā tikai ar Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Mana mīļotā Sieva Marija būs Tabernākuls, kur atradīsit mūsu mīļoto Dēlu Jēzu. Šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces milzīgais vairākums tiks zaudēts ejot cauri tuksnesim, jo ar viņiem nebūs Dieva Gars. Tad viņi pārplēsīs drēbes un raudās (kliegs) uz debesīm, sakot: Kungs, Kungs, nāc mūs atbrīvot, nāc mums palīgā, bet nebūs neviena, kas viņos klausītos.

Maziņie, es dodu jums šo aizsardzības lūgšanu, lai jūs to izteiktu ar ticību un tiktu stiprināti kārdinājumu brīžos, un tādējādi jūs varētu sakaut jūsu dvēseles ienaidnieku.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM, LŪDZOT VIŅA AIZSARDZĪBU

Ak, godātais Svētais Jāzep, dēļ tavas dziļās pazemības, dēļ tavas nemainīgās lēnprātības, dēļ tavas neuzvaramās pacietības, dēļ tavas eņģeliskās šķīstības un pilnīgās uzticības, kas padarīja tevi par precīzu Jēzus un Marijas tikumu atdarinātāju, es lūdzu tevi, mierini mani visās manās bēdās, vadi mani visās manās šaubās, aizstāvi mani visos kārdinājumos, atbrīvo mani no visām garīgajām un materiālajām briesmām; es izstiepju tavu roku pret visiem maniem redzamajiem un neredzamajiem ienaidniekiem, salaužot un saraujot visas saites un slazdus, kas vērsti un bruņoti pret mani. Āmen.

Lai Dieva Miers un Mīlestība paliek jūsos, mani mīļotie bērni; lai mana pazemīgā aizbildināšana aizsargā jūs no visa ļauna.

Jūsu pazemīgais kalps, Jāzeps no Nācaretes

Dieva ļaudis, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.