2020.gada 27.janvāris, pl.15.30

Mana tauta, sagatavojieties Mana Taisnīguma laika pienākšanai, saglabājiet modrību un piesardzību (vērīgumu), neatstājiet novārtā ne lūgšanu, ne slavēšanu; lai jūsu ticība paliktu stingra, neskatoties uz ciešanām un nelaimēm, kurām jums nāksies iziet cauri

Dieva Tēva vēstījums Viņa ticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mana Tauta, Mans Mantojums, Mans Miers ir ar jums.
Mani bērni, dienu saīsināšana, savienojumā ar šīs pēdējo laiku cilvēces ļaunumu un grēku, ir paātrinājuši Mana Taisnīguma laiku. Lielās Bēdas jau sākas, un kad jūs būsiet visvairāk satraukti, pienāks Mana Brīdinājuma diena; Man, kā cilvēces Tēvam, sāp tas, ka Man jums ir jāsūta Mans Taisnīgums, lai atjaunotu Kārtību un Likumu, jo šī cilvēce nepieņēma Manu Žēlsirdību; grēks un ļaunums ar katru dienu arvien vairāk pieaug. Ja drīz nenāks Mana Taisnīguma laiks, Mana radība riskē pazust dēļ daudzu šīs pasaules ķēniņu lepnuma un alkām pēc varas.

Mana tauta, sagatavojieties Mana Taisnīguma laika pienākšanai, saglabājiet modrību un piesardzību (vērīgumu), neatstājiet novārtā ne lūgšanu, ne slavēšanu; lai jūsu ticība paliktu stingra, neskatoties uz ciešanām un nelaimēm, kurām jums nāksies iziet cauri. Mana Brīdinājuma ierašanās ir nenovēršama, tāpēc jums ir jābūt garīgi sagatavotiem, lai jūs neciestu, jums ejot caur mūžību; veiciet labu dzīves grēksūdzi un barojiet sevi ar Mana Mīļotā Dēla, Dieva Dievišķā Jēra, Miesu un Asinīm, lai tad, kad jūs ieradīsieties Manā Augstākajā Tiesā, jūs būtu nevainojami.

Nelaidiet vaļā Manas mīļotās meitas, jūsu Mātes Marijas Rožukroni, jo Viņa aizbildina par visiem saviem bērniem un jo īpaši par visiem, kas uzticīgi Svētajam Rožukronim, kas palīdz viņiem izglābt tik daudzas dvēseles. Lūdzieties savam Sargeņģelim un Svētītajām dvēselēm, jo arī viņi aizbildinās par jums; palieciet kopībā ar Dievu, lai jūsu iešana caur mūžību būtu jūsu lielākais prieks.

Mana tauta, Mans Radītais, lūdzot palīdzību sauc: Taisnīgums, Taisnīgums, jo tas vairs nevar izturēt tik lielu apvainojumu un pazemojumu no cilvēka rokas; tūlīt, tūlīt modīsies visu dabas elementu niknums un miljoniem dvēseļu tiks zaudētas, tāpēc, ka viņas nav vēlējušās ņemt vērā Debesu aicinājumus, kas prasa atgriešanos. Visa zeme sāks drebēt un neapstāsies, kamēr nebūs beidzies Mana Taisnīguma laiks; jā, visur panika un bailes, cilvēce tiks pārņemta, un nebūs neviena, kas to dzirdētu. Mana tauta, nebaidieties; lūgšana, gavēnis un grēku nožēlošana (gandarīšana par grēkiem) vienībā ar jūsu ticību kļūs par jūsu vislielāko spēku, kas palīdzēs jums tikt galā ar Mana Taisnīguma laiku.

Kad zeme vaidēs, lūdzieties un slavējiet Dieva Godību, un viss notiks, neradot nekādas bailes; šis ir laiks, kad jums no rīta un vakarā jāapliek sev jūsu Garīgās Bruņas, attiecinot tās arī uz jūsu bērniem un jūsu ģimenes locekļiem. No rīta un vakarā apzīmogojiet sevi ar Mana Mīļotā Dēla Asinīm un Brūcēm un apzīmogojiet jūsu ģimenes un mājas, lai jūs būtu labi aizsargāti. Neaizmirstiet par Ictus (zivs zīme) pie jūsu mājas ieejas durvīm un katrā no istabām; lai viss tiek apzīmogots ar Mana Dēla Asinīm un Brūcēm, lai tad, kad pāri ies Mana Taisnīguma Eņģelis, viņš nepieskartos Dieva tautai ar savu Zobenu. Tāpēc, Mani bērni, sekojiet Maniem norādījumiem, jo sākas Mana Taisnīguma laiks un atpakaļceļa vairs nav. Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums

Jūsu Tēvs, Jahve, Radītā Kungs

Mani bērni, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei