2020.gada 27.maijs, pl.10.45

Brāļi, ļaunuma kalpi ir sākuši sevi parādīt, jūs viņus pazīsit pēc viņu augļiem

Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!
Dieva tauta, lai Visaugstākā Miers ir ar jums visiem.
Mana Tēva Sēkla, ir sākusies laika atskaitīšana, dienas, mēneši un gadi, kuru trūkst līdz Dievišķās Taisnības laika pienākšanai, un tie būs īsāki. Līdz 12 stundu robežas sasniegšanai, kad tiks iedarbināti visi notikumi, kas aprakstīti Dieva Svētajā Vārdā, ir atlicis ļoti maz. Tas notiks drīz, un atpakaļceļa vairs nebūs. Lielie pārbaudījumi Dieva tautai vēl ir priekšā; palieciet vienoti ticībā un paļāvībā uz Dievu, lai Visaugstākais jūs apņem ar Saviem Spārniem un Viņa uzticība būtu Vairogs un Bruņas Viņa uzticīgajiem ļaudīm. (Psalms 91:4)

Brāļi, ļaunuma kalpi ir sākuši sevi parādīt, jūs viņus pazīsit pēc viņu augļiem. Viņu izskats ir laipns, viņi parāda sevi kā cilvēces filantropus, bet realitāte ir pavisam cita; tie ir vilki, kas maskēti kā aitas (avis), kas savās sirdīs perē ļaunumu pret cilvēci. Neticiet to viltus izskatam, jo viss ir mānīšana, un viņi vēlas darīt kaut ko sliktu un iznīcināt pasaules iedzīvotājus.

Bēdas tiem, kuri nav spējuši pamosties no savas garīgās apātijas (letarģijas), jo viņi Dievišķā Taisnīguma ceļā zaudēs sevi! Atmostieties no sava grēka un remdenuma, grēcīgā cilvēce, jo Taisnīguma Eņģelis tuvojas un nāk ar savu Taisnības Zobenu, lai izlādētu (izgāztu) to uz cilvēci! Runa ir par Kārtības un Likuma atjaunošanu visos zemes stūros. Sagatavojieties, jo jūsu Valdnieka un Pestītāja Slavas pilnās atnākšanas laiks ir tuvu. Vienīgi tie, kas izturēs pārbaudījumus, būs kopā ar Viņu un apdzīvos Viņa Jauno Radīto.

Dieva tauta, ļoti drīz visur būs dzirdamas bēdas, cilvēce un radītais gatavojas ieiet Lielo Moku/Bēdu/Ciešanu laikā. Debesīm ir ļoti skumji redzēt, ka miljoniem dvēseļu tiks zaudētas dēļ to ticības trūkuma, atsvešināšanās no Dieva un neticības. Šo pēdējo laiku cilvēce ir ar stīvu kaklu un pamodīsies tikai ejot cauri Dievišķajam Taisnīgumam. Drīz sāks krist uguns no debesīm un zeme drebēs bez mitēšanās. Plānotais karš gatavojas tikt atraisīts, un vīrusi un pandēmijas arvien vairosies. Pēc šiem notikumiem miljoniem cilvēku pazudīs, un daži no tiem, kas paliks pāri, tiks attīrīti, lai rīt viņi būtu Dieva Tauta.

Miera un mierīguma [rāmuma] dienas tuvojas beigām, cilvēci gatavojas pārņemt dusmas un izmisums. Ak, mirstīgie, jūs nezināt, kas notiks! Ja jūs zinātu, jūs būtu vienoti ar Dievu lūdzoties, gavējot, nožēlojot grēkus. Ak, iedomības iedomība (tukšības tukšība), kas pavada cilvēku iedomību (tukšību), jūsu dienas tuvojas beigām! Drīz viss tiks pilnībā pilnveidots, cilvēce atgriezīsies savos pirmsākumos un tā būs citādāka.

Valdīs Mīlestība, Miers un Harmonija; vairs nebūs skumju, jo vairs nebūs grēka; tikai Prieks un Pilnība Dieva sabiedrībā – tā ir balva, kas gaida uzticīgo Tautu.
Lai Augstākā Miers paliek ar jums, mīļotie Dieva ļaudis.

Jūsu Brālis un Kalps, Erceņģelis Miķelis

Mana Tēva Sēkla, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei