2020.gada 27.marts, pl.08.15

Mani bērni, Mana Taisnīguma dienas jau ir jūsu vidū, un daudzi tiks zaudēti, jo viņi nav garīgi sagatavoti

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mana Tauta, Mans Mantojums, Miers ar jums.
Mani bērni, Mana Taisnīguma dienas jau ir jūsu vidū, un daudzi tiks zaudēti, jo viņi nav garīgi sagatavoti.

Dēļ esošā grēka un ļaunuma, kas smacē (žņaudz) Manu Radīto, tas ir iemesls, kāpēc Es esmu paātrinājis visus notikumus, kas aprakstīti Manā Svētajā Vārdā. Nekad Manā radībā nav bijis tik daudz ļaunuma un tik daudz grēku, kā šajā pēdējā paaudzē, kas biedē pat pašu elli.

Cilvēcei ir sākušās briesmu, nelaimju un bēdu dienas, bet jūs, Mana tauta, nebaidieties un nekrītiet panikā; lai lūgšana, ticība un paļāvība uz Mani, jūsu Tēvu, ir jūsu spēks, lai palīdzētu jums pārvarēt pārbaudījumus un ciešanas, kas sāk jūs piemeklēt. Ar šo mazo koronavīrusa pārbaudi Es vēršos pie jums, remdenā un grēcīgā cilvēce, lai redzētu, vai jūs pamodīsities un pēc iespējas ātrāk atsāksit atgriešanās – pārveidošanās ceļu. Sāpes cilvēcei vēl tikai sākas, vissmagākie pārbaudījumi vēl ir priekšā; Es jums saku: Pārbaudījumus izturēsit tikai tad, ja būsit vienoti ar Dievu.

Remdenā un grēcīgā cilvēce, Es gribu, lai jūs pamostos no savas garīgās letarģijas un pēc iespējas ātrāk atgrieztos pie Manis, lai jūs garīgi stiprinātos; un tātad, jūs varat stāties pretī lielajiem pārbaudījumiem, kas gaidāmi. Vairs nekādu pasaulīgu centienu vai rūpju, šajā brīdī prioritātei ir jābūt savas dvēseles pestīšanai. Sekundes daļās viss mainīsies, un šī pasaule, kuru jūs zināt, izzudīs. Drīz kritīs drošība, ko daudziem piešķir naudas dievs; kas notiks ar cilvēci, kura ir likusi savu ticību un paļāvību uz šīs pasaules dieviem? Iedomības iedomība – tie ir šīs pasaules dievi; visi elki un dievi, kuros jūs esat salikuši savu ticību un paļāvību, – tie jau ir saskaitīti, nosvērti, izmērīti un gatavojas ripot uz zemes.

Naudas dieva [elka] pielūdzēji, jūsu dievs drīz kritīs; visas jūsu elka bagātības, ērtības un viltus drošība tuvojas beigām! Kas būs ar jums, kuri esat ticējuši un uzticējušies šim dievam? Jūs visi būsiet kā salmi, kas degs līdz ar Mana Taisnīguma uguns soli!

Vienreiz mostieties, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce; neatlieciet jūsu atgriešanos, jo Mana Taisnīguma Jātnieki jau ir sākuši izliet savus kausus uz zemes iedzīvotājiem! Jau ir dzirdami sāpju un ciešanu kliedzieni, bet pārbaudījumi vēl tikai sākas! Kas būs tad, kad pienāks lielo bēdu dienas? Tāpēc apdomājieties un atgriezieties pie Manis pēc iespējas ātrāk, pirms iestājas nakts; jo jūs labi zināt, ka nakts ir Mana Lielā Taisnīguma laiks, kad neviens jūsos vairs neklausīsies!

Jūsu Tēvs, Jahve, Radītā Kungs

Mani ļaudis, dariet Manus vēstījumus zināmus visai cilvēcei