2020.gada 28.oktobris, pl.08.35

Uzmanieties, Mans ganāmpulks, ka jūs neiekrītat viltus mesijas trikos/maldināšanā; atcerieties, ka jūs nedrīkstat viņu redzēt vai dzirdēt, jo viņam ir spēks likt jums viņu mīlēt un pieņemt kā Dievu

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Mans Miers ir ar jums, Mana Ganāmpulka Avis
Mani bērni, uz Manu ganāmpulku ir sāktas medības, vilki sākuši izkaisīt Manas avis, lai viņas nokristu no klints. Daudzās valstīs Mana ganāmpulka vajāšana un vardarbīga izturēšanās jau ir sākusies; Jaunās Pasaules Kārtības laikā visās valstīts notiks Mana uzticīgā ganāmpulka vajāšana, spīdzināšana, ieslodzīšana, pazušana un nāve. Vilki ir brīvībā un daudzi maskējas Manā ganāmpulkā, lai to izkliedētu un liktu tam pazaudēties. Mana ganāmpulka avis, esiet ļoti piesardzīgi ar tiem, kas jums glaimo vai arī dievnamā parāda sevi kā farizeju, pārlieku dievbijīgi, lai viņus var redzēt, bet viņu darbības veids neatbilst tam, ko viņi dara un saka.

Es atkal jums saku: neatklājiet nevienam savu sirdi, esiet ātri uz klausīšanos un lēni uz runāšanu; ļoti rūpīgi analizējiet cilvēkus, kuri vēršas pie jums, lai kļūtu par draugiem, un lūdziet Manam Svētajam Garam lielu izšķirtspēju, lai jūs varētu atšķirt labo no sliktā. Patiesi Es jums saku: pēc tā augļiem jūs pazīsit koku, jo jūs labi zināt, ka katrs labs koks nes labus augļus un katrs slikts koks nes sliktus augļus; nodevība un maldināšana – tas ir vilku apģērbs. Sargieties, Mans ganāmpulks, no šiem vilkiem avju apģērbā, kuri nāks pie jums ar saldiem vārdiem, bet kuri savās sirdīs plāno ļaunumu un meklē jūsu pazudināšanu un krišanu.

Mans ganāmpulks, Mans iemiesotais pretinieks jau ir starp jums savu ļaunuma kalpu sabiedrībā; viņa sūtņi ar visiem līdzekļiem cenšas panākt, lai tiktu zaudēts vislielākais skaits dvēseļu, lai tad, kad Mans pretinieks sniegs pasaulei savu paziņojumu [deklarāciju] un paziņos par sevi, viņam būtu miljoniem sekotāju.

Jaunā Laikmeta (New Age) doktrīna, līdzīgi nezālēm, ir izplatījusies pa visu pasauli, un ir daudzi, kas tajā atraduši patvērumu jeb to laipni pieņem; ceļš uz Mana pretinieka publisko parādīšanos ir nobruģēts. Tumsas bērni ir sākuši paziņot par tā izskatu, viltus mesija ļoti drīz parādīsies pasaulei, runājot par mīlestību un mieru, sakot, ka viņš ir visas cilvēces gaidītais mesija.

Uzmanieties, Mans ganāmpulks, ka jūs neiekrītat viltus mesijas trikos/maldināšanā; atcerieties, ka jūs nedrīkstat viņu redzēt vai dzirdēt, jo viņam ir spēks likt jums viņu mīlēt un pieņemt kā Dievu! Tas, kurš drīz jums, Manas Saimes Avis,  parādīsies, neesmu Es, jūsu Mūžīgais Gans, taču, jā – vilks, kas pārģērbies par ganu, kurš avju apģērbā nāk, lai nozagtu cilvēces lielākajam vairumam dvēseles, atdalītu no Manis.

Mans ganāmpulks, dienas, kurās jūs dzīvojat, jau ir tumšas; lai jūsu Garīgās Bruņas ir labi ieeļļotas ar lūgšanām un pastiprinātas ar Manu 91.psalmu. Jūs esat Mana zemes karaspēka karavīri, tad esiet gatavi: apjoziet patiesības jostu, ietērpieties taisnības bruņās, satveriet ticības vairogu, lai jūs varētu apturēt ļaunā dedzinošās bultas, uz jūsu galvas nēsājiet pestīšanas bruņu cepuri un uz jūsu kājām miera sandales, lai jūs sludinātu evaņģēliju un taisnības zobenu, kas ir Mans Vārds. (Efeziešiem 6:10-18) Tūlīt sāksies pēdējā kauja par jūsu brīvību; drosmi, nebaidieties, Debesis jūs nepametīs; atcerieties, uzvara pieder jūsu Dievam, tas ir rakstīts! 
Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs un Gans, Jēzus, visu laiku Labais Gans.

Mana ganāmpulka avis, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.