2020.gada 30.augusts, pl.14.15

Bērniņi, atcerieties, ka Debesis jūs neatstās, tāpēc nebaidieties; Es, jūsu Māte, rūpēšos par jums, mani maziņie; mana Svētā Rožukroņa aizsardzība jūs pasargās, lai neviens ļauns spēks nevarētu jums kaitēt

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Mani bērni, mana Kunga Miers ir ar jums visiem un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Bērniņi, esiet piesardzīgi ar vakcīnām, jo miljoniem vakcīnu nāks ar mikročipu – zvēra zīmi, ar ko viņi jūs iepazīstinās pēc injekcijas. Citas vakcīnas iznīcinās pasaules iedzīvotājus, un daudzas citas modificēs Cilvēka Genomu. Esiet piesardzīgi, mani bērni, ar biometrisko vakcīnu, ko sauc par Luciferāzi [Luciferase], jo šī vakcīna būs viena no daudzajām, kas nesīs mikročipu, kas tiks aktivizēts ar tehnoloģiju, ko jūs saucat par G5. Neļaujiet ļaunā kalpiem jūs maldināt, jo tas, ko viņi vēlas, ir iezīmēt cilvēci ar zvēra zīmi un iznīcināt pasaules iedzīvotājus; tas viss ir sazvērestība no ļaunuma emisāru (sūtņu) puses, kuri izmanto esošās pandēmijas priekšrocības, lai iezīmētu cilvēci, to iznīcinātu un paverdzinātu.

Mani nabaga bērniņi, cik daudz jums būs jācieš, ejot cauri tuksnesim! Visas šīs bēdas, kas jums nāk, ir daļa no jūsu attīrīšanās [šķīstīšanās]. Es atkal saku jums, mani maziņie, iesvētiet [veltījiet] sevi Mūsu Divām Sirdīm no rīta un vakarā, šo veltīšanos [iesvētīšanu] attiecinot arī uz jūsu bērniem un jūsu radiniekiem, lai visi varētu tikt atbrīvoti un pasargāti no zvēra zīmes un no visiem ļaunuma emisāru maldiem un sazvērestībām. Paturiet prātā, mani bērni, šo norādījumu, jo tā būs aizsardzība, kas atbrīvos jūs no ļaunā spēka.

Bērniņi, atcerieties, ka Debesis jūs neatstās, tāpēc nebaidieties; Es, jūsu Māte, rūpēšos par jums, mani maziņie; mana Svētā Rožukroņa aizsardzība jūs pasargās, lai neviens ļauns spēks nevarētu jums kaitēt. Es jums apsolu, ka neviens no uzticīgajiem [no tiem, kas veltījušies] Manam Rožukronim, neies bojā [netiks zaudēts], ne arī viņu ģimenes. Atcerieties: kas cilvēkam šķiet neiespējami, tas ir iespējams Dievam; es, jūsu Māte, neļaušu pazust nevienai mana Dēla ganāmpulka avij. Tāpēc, bērniņi, turieties pie mana Svētā Rožukroņa, jo veltīšanās Mūsu Divām Sirdīm kopā ar Garīgajām Bruņām – tā ir vislielākā aizsardzība, ko Debesis jums piedāvā šīm laiku beigām.

Maziņie, es vēlreiz atgādinu jums par Brīdinājuma dienas tuvumu, uztraucieties par to, lai jūs būtu Dieva Žēlastības stāvoklī, lai tajā dienā jūs nonāktu mūžībā pilni prieka un gaviļu un būtu nevainojami Augstākās Tiesas priekšā. Tāpēc sagatavojieties šīs brīnišķīgās dienas ierašanās brīdim, kurā sirdī tīrie redzēs Dieva Godības Spožumu. Mani bērni, Debesu Bazūnes skan visos zemes stūros, aicinot uz atgriešanos un aicinot cilvēci sagatavoties Brīdinājuma atnākšanai. Nebaidieties, jo Dieva Žēlsirdība gatavojas drīz izlieties pār visu cilvēci, meklējot pestīšanu vislielākajam skaitam dvēseļu. Jūs – pēdējo laiku cilvēce, esat visgrēcīgākā no visām, kas pastāvējušas uz zemes virsas, bet jūs esat arī vispriviliģētākā, jo atlikumu no jums pēc attīrīšanas sauks par Dieva Izvēlēto Tautu, kas dzīvos kopā ar Viņu Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē.

Tāpēc izmantojiet, mani maziņie, to īso laiku, kurā mana Tēva Nami būs atvērti, lai jūs dotos meklēt vienu no maniem Vismīļotajiem (Priesteriem, Garīdzniekiem) un izdarītu labu dzīves grēksūdzi, kas atbrīvos jūs no elles uguns ejot cauri mūžībai. Es jūs mudinu, mani bērni, lai jūs būtu gatavi un sagatavojušies šīs lielās dienas ierašanās brīdim, kas jau klauvē pie jūsu dvēseles durvīm.

Izplatiet mana Svētā Rožukroņa lūgšanu un manu septiņu  ‘Esi sveicināta Marija…’ lūgšanu, un palieciet lūgšanās un esiet modri ar jūsu lukturiem, ieeļļotiem ar lūgšanu, jo tuvojas jūsu Mīlestība [Skolotājs, Mācītājs].
Mani bērni, palieciet mana Kunga Mierā.

Jūsu Māte jūs mīl, Marija Svētdarītāja

Mani maziņie, manu aicinājumu un šos pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai pasaulei