2020.gada 31.janvāris, pl.13.50

Labotājas [atjaunotājas] un mierinātājas dvēseles, palieciet nomodā kopā ar Mani nakts stundās, it īpaši rītausmā, labojot šīs pasaules grēciniekus un mierinot manu Dēlu, kas visos Tabernākulos ir skumjš šīs grēcīgās cilvēces nepateicības dēļ

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Mīļotie bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada. Bērniņi, cīņa starp labo un ļauno ar katru dienu kļūst spēcīgāka, šīs cilvēces grēks un ļaunums stiprina ļaunuma garu. Lielās bēdas ir sākušās, un visi, kas atkāpjas no Dieva, riskē pazust; tumsa jau klāj zemi, un ir ļoti maz ar lūgšanu aizdegtu lukturu, kas spīd naktī.
Labotājas (atjaunotājas) un mierinātājas dvēseles, palieciet nomodā kopā ar Mani nakts stundās, it īpaši rītausmā, labojot šīs pasaules grēciniekus un mierinot manu Dēlu, kas visos Tabernākulos ir skumjš šīs grēcīgās cilvēces nepateicības dēļ! Pievienojieties man lūgšanā, lūdzot manu pazemīgo Aizbildniecību (aizlūgšanu) un tāpat arī lūdzot Mūsu mīļā Prinča Miķeļa Aizbildniecību, kā arī Erceņģeļu un Eņģeļu Debesu karapulku Aizbildniecību.

Es lūdzu jūs, mani bērni, lai jūs pavairotu „augšistabas” (*) lūgšanas, gandarīšanas un mierināšanas naktī, jo tumsības un tumsas stundās mans pretinieks kļūst spēcīgāks lūgšanas trūkuma dēļ. Neaizmirstiet būt aizsargātiem ar jūsu Garīgo Bruņojumu, pastiprinātu ar 91.psalmu. Atceraties, ka jūs esat garīgā cīņā un nevarat atļauties būt bez aizsardzības; es vēlreiz jums atgādinu, ka jūsu cīņa notiek nevis ar cilvēkiem no miesas un asinīm, bet pret lielvarām, pret spēkiem, pret šīs tumšās pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem, kas klīst gaisā. (Efeziešiem 6.12)

Bērniņi, jūsu lūgšana, gavēnis un gandarīšana par grēkiem, atrodoties Dieva Žēlastībā, vājina ļaunuma spēkus; upurējiet (pienesiet) savus upurus par visiem šīs pasaules grēciniekiem, un jo īpaši par tām dvēselēm, kurām visvairāk draud tikt nosodītām. Nakts stundās, kas veltītas atlīdzināšanai manam Dēlam un Viņa mierināšanai, daudzas dvēseles tiek paņemtas no tumsas valstības; šie nakts atlīdzināšanas un mierināšanas centri – „augšistabas” ir šausmas dēmoniem; tāpēc, mani bērniņi, jums tie ir jāizplata piecos kontinentos, lai mans pretinieks zaudētu spēku nakts stundās.

Mani bērni, jūs sākat pārbaudījumu laiku; sagatavojieties tam, jo jums tuvojas grūtas dienas, kurās jūs tiksiet pārbaudīti, kā zelts tiek pārbaudīts ugunī; sliktas ziņas, katastrofas, dabas katastrofas, trūkums, kaitēkļi, vīrusi, sausums, bads, sāpes un nāve ir tas, kas drīz piemeklēs cilvēci. Pārbaudes jūs izturēsiet vienīgi tad, ja turēsieties pie Dieva un vienosieties ar mani caur mana Svētā Rožukroņa lūgšanu; jūsu ticība tiks pārbaudīta, jūsu prāta visums tiks satriekts un līdzīgi kā manu Dēlu, velns jūs kārdinās un pazemos (reizēm – arī nonāvēs), lai pierādītu jūsu ticību, paļāvību un uzticību Dievam. Es saku jums, mani mazie, ka vienīgi tie, kas būs neatlaidīgi, sasniegs dzīvības kroni un varēs apdzīvot Jauno Radīto. Nebaidieties, Dieva tauta; ja jūs nāksiet pie Manis, jūsu Mātes, Es aizsargāšu jūs ar manu Svēto Rožukroni un Es paslēpšu jūs Manā Bezvainīgajā Sirdī, lai šīs dienas, kad sākas Dievišķais Taisnīgums, paietu jums kā sapnis.
Palieciet mana Kunga Mierā.

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze

Mani bērni, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*) Istaba, kas simbolizē to telpu, kur Jēzus ar mācekļiem ieturēja Pēdējās Vakariņas. Tā var būt vieta vai telpa, kur atrodaties lūgšanā un ciešā vienotībā ar Jēzu, kā mācekļi Pēdējās Vakariņās …