2020.gada 6.jūlijs, pl.09.50

Es jums, Mani bērni, paziņoju: tuvojas lielu ciešanu un šķīstīšanas (attīrīšanas) dienas dēļ šīs bezdievīgās paaudzes lielākās daļas, kas jau ir sasniegusi pašu apakšu (zemāk nav kur), grēka un ļaunuma

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai Tautai. Vēstījums Enoham
Mans Miers ar jums, Izraēla.
Tā saka Kungs:
Mans Nabi: Saki Manai Tautai, ka drīzumā sāksies jauna pandēmija, un tā būs nāvējošāka par to, kuru jūs piedzīvojat. Cilvēce paliks ieslodzījumā un ieslodzījums būs ilgāks. Šo nelaimju iemesls neesmu Es, jūsu Tēvs, bet cilvēka roka un viņa zinātne ļaunā kalpošanā, kas izraisa šīs pandēmijas.

Atcerieties, ka Es cienu jūsu brīvo gribu; visu šo katastrofu izraisa ļaunums, kas mājo elites, kas sevi dēvē par „apgaismoto”, sirdī un prātā.
Ja jūs, Mana Tauta, nākat pie Manis un lūdzaties aizsardzības lūgšanas, ko Es jums esmu sūtījis, kopā ar zālēm – dziedināšanas līdzekļiem no Debesīm, Es jums apliecinu, ka neviens ļaunums, neviens vīruss vai sērga nevar jums kaitēt. Bet, ja jūs novēršaties no Manis, izpildot savu gribu pār Manu gribu, Es jums apliecinu, ka ļaundaru ļaunums tiks izgāzts uz jums. Es jums, Mani bērni, paziņoju: tuvojas lielu ciešanu un šķīstīšanas (attīrīšanas) dienas dēļ šīs bezdievīgās paaudzes lielākās daļas, kas jau ir sasniegusi pašu apakšu, grēka un ļaunuma. Visi bezdievīgie sajutīs Mana Taisnīguma stingrību – pazudīs ar dvesmu. Viņi visi būs kā salmi, kas degs Mana Taisnīguma ceļā. Jums tās būs grūtas dienas, Mans mantojums; pārbaudījuma dienas, kas jūs attīrīs, līdz jūs spīdēsiet kā tīģeļi; šos pārbaudījumus spēs pārvarēt vienīgi tie, kas paliek vienoti ticībā, mīlestībā un uzticībā Dievam.

Mana Tauta, shizma Mana Dēla Baznīcā, karš, ekonomiskā krīze, bads, vīrusi, sērgas, pandēmijas  un Mana Radītā niknums – tie ir daži no pārbaudījumiem, kas jūs attīrīs.

Sākas bēdas; kas var izglābt Ciānas Meitu Manu Taisnīgo dusmu dienās? Ak, Izraēla, jūsu bērni ir atteikušies no Manām Pavēlēm, viņi ir pagriezuši Man muguru, un viņi ir nodarbojušies ar prostitūciju, pielūdzot dīvainus dievus; Manu Tautu ir pārņēmis ļaunums un grēks; tāpēc jūs dosieties trimdā, jūs pavadīs pamestība [tuksnesis] un nāve jūs apraudās, līdz jūs Mani atpazīsit un kā Mana tauta slavēsiet Mani kā jūsu vienīgo Dievu!

Sagatavojiet sevi, Izraēla, jo Mana Taisnīguma laiks klauvē pie jūsu durvīm, Es nākšu kā zaglis naktī; lai jūsu lukturi būtu aizdegti ar lūgšanu, gavēni un grēku nožēlu kā gudrajām jaunavām, tā, ka Mana Taisnīguma Eņģelis jūs neievainotu un paietu garām. Tuvojas Lielā un Briesmīgā Kunga diena, saule un mēness satumst un zvaigznes zaudē savu spožumu. Es likšu dzirdēt Pērkona balsi no Ciānas kalna; zeme drebēs; bet Es, tavs Dievs, būšu Manas tautas aizsargājošs patvērums. (Joēla 4:15-16)

Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve, Tautu Kungs

Izraēla, Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.