2020.gada 9.oktobris, pl.08.15

Priecājieties, Mana Tauta, jo jūs gaida Dieva Godība Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē, ko Es radīšu jūsu iepriecinājumam

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mana Tauta, Mans Miers ir ar jums.
Mani bērni, cilvēce gatavojas ieiet lielās attīrīšanās/šķīstīšanās laikā, kur kopīgais šajās dienās  būs bēdas un sāpes. Jūs gatavojaties kļūt par lieciniekiem notikumiem, kas vēl nekad nav redzēti ne debesīs, ne virs zemes; Visuma pārveidošana liks jūsu planētai pārdzīvot/izciest milzīgas pārmaiņas, kas ietekmēs visu radību dzīvi. Dabas katastrofas, kas notiks uz zemes Visuma pārveidošanās dēļ, būs viens no lielākajiem pārbaudījumiem, kam jums būs jāiet cauri.

Daudzas vietas uz zemes pazudīs, pilsētas un iedzīvotāji pārstās eksistēt; jūras ūdeņi trakos, un daudzi piekrastes reģioni izzudīs. Debesīs būs dzirdamas skaļas bazūņu skaņas (līdzīgas skaņas trombonam – tulk. piez.), un lielākā daļa šīs grēcīgās un nepateicīgās cilvēces kritīs panikā. Saule un mēness aptumšosies, un zvaigznes zaudēs savu spožumu. (Joēla 4:15) Zvaigznes būs satricinātas un zemes rotācija paātrināsies. Daudzviet mainīsies sauszemes ekosistēma, izraisot mežu, džungļu, faunas un floras izzušanu.

Visuma pārveidošana radīs Jaunu Radīto, Jaunas Debesis un Jaunu Zemi, kuras apdzīvos Mana uzticīgā Tauta. Kad zeme sāks vaidēt pēdējās dzemdību sāpēs, nekrītiet panikā, Mana tauta; lūdzieties un slavējiet Dieva Godību, un lūgšanā un slavēšanā jūs iegūsiet mieru, rāmumu un cerību. Gatavojieties, zemes iedzīvotāji, jo Visuma pārveidošana mainīs jūsu dzīves gaitu. Debesīs un uz Zemes viss tiks atjaunots, Jaunais Radītais būs garīgs un to apdzīvos garīgas būtnes. Mana Tauta, attīrīta šķīstīšanā, tiks atjaunota; Mana Dievišķā Būtība pārveidos Manus bērnus par garīgām būtnēm, kas pēc dabas līdzīgas Maniem Eņģeļiem.

Priecājieties, Mana Tauta, jo Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē jūs Gaida Dieva Godība, ko Es radīšu jūsu iepriecinājumam. Nebaidieties, Mana tauta, jums priekšā stāvošajos pārbaudījumos saglabājiet mieru un lieciet savu ticību un paļāvību uz jūsu Debesu Tēvu, un viss notiks pēc Manas gribas. Neviens no jūsu matiem nezudīs, ja gaidāmajos pārbaudījumos jūs paliksiet vienoti ar Dievu; atcerieties, ka jūsu sāpes, ciešanas un attīrīšanās/šķīstīšanās pārbaudījumos nav nekas, salīdzinot ar Godību, Prieku, Mieru un Pilnību, kas jūs gaida Manā Jaunajā Radītajā.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radītā Kungs

Mani bērni, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visos pasaules galos.