2021.gada 1.maijs, pl.08.50

Nodrošinājuma Kronītis, ko Es jums nosūtīju caur Manu Kalpu Enohu, jums jālūdzas pēc Žēlsirdības Kronīša, lai trūkuma un bada dienās, kas tuvojas, jums netrūktu ikdienas maizes

Dieva Tēva aicinājums cilvēcei. Vēstījums Enoham
Mana tauta, Miers jums.
Mani bērni, jūsu pasaulē tuvojas bada dienas; izsalkums, bezdarbs, bads, vīrusi, mēris (infekcijas un lipīga slimība, kas izraisa lielu cilvēku un dzīvnieku mirstību), kaitēkļi un sērgas būs vēl viens no daudzajiem attīrīšanas procesiem, kas cilvēcei būs jāpiedzīvo. Naudai nebūs nekādas nozīmes, jo nebūs ēdamā; šis ir laiks, Mani bērni, kad jums jau ir jāuzkrāj pārtika, kas ātri nebojājas, jo tuvojas bada laiks, kāds vēl nekad nav bijis uz zemes. Tie, kas var sevi apgādāt ar pārtiku, to dara tagad; bet tie, kas nevar, nebaidieties; Es, jūsu Debesu Tēvs, to pavairošu, lai cik daudz vai maz jums tās ir, ja vien jūs tajā dalīsieties ar citiem.

Nodrošinājuma Kronītis, ko Es jums nosūtīju caur Manu kalpu Enohu, jums jālūdzas pēc Žēlsirdības Kronīša, lai bada dienās, kas tuvojas, jums netrūktu ikdienas maizes. Jums skaitot šo Kronīti, Es pavairošu jūsu ēdienu.

Sāciet, Mani bērni, lūgties šo Kronīti, lai jūsu mājās nebūtu trūkuma ikdienas nodrošinājumā. Tūlīt sāksies lielās bēdas, un šīs cilvēces milzīgais vairākums grēka dēļ joprojām atrodas letarģiskā stāvoklī. Negudrie, vai jūs nevēlaties patverties Manā Žēlsirdībā? Tad ziniet, ka Mans Taisnīgums ir taisnīgs un nepielūdzams, un dod katram pēc viņa darbiem!

Mani pamestības (postīšanas) jātnieki jau jāj pa zemi un ir sākuši izliet savus kausus; atliek vien Brīdinājuma un Brīnuma laiks, lai Mana roka tiktu nolaista ar visu Mana Taisnīguma smagumu uz šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces milzīgo vairākumu. Ak, netiklā cilvēce, jūs joprojām esat garīgi apātiski, un kad jūs pamodīsieties, jūs vairs neatradīsiet Žēlsirdību, bet gan Taisnīgumu! Mans Žēlsirdības laiks drīz tiks iztērēts pilnībā, un lai arī kā Es aicinu jūs mainīties, pretī Es saņemu arvien vairāk ļaunuma, dumpja, nepateicības un grēka. Nabaga jūs, tie, kas turpināt pagriezt Man muguru, nevis savu vaigu, jo, kad tiks atraisīts Mans Taisnīgums, lai kā arī jūs žēlotos (raudātu vaimanātu) un ubagotu (lūgtu ar pakļāvību, pazemību un dedzību), jūs vairs netiksiet sadzirdēti!

Mana tauta, tuvojošās grūtības vēl nekad nav piedzīvotas šajā pasaulē. Ja jūs, grēcīgā cilvēce, zinātu, kas gaidāms priekšā, jūs skrietu sakārtot savus rēķinus un ar visu sirdi meklētu Dievu! Lielo bēdu laikā, ja jūs neturaties pie Manis, jūsu Debesu Tēva, jūs riskējat pazust mūžīgi. Iznīcīgie bērni, Es esmu jūsu Tēvs, kurš jūs gaida ar atplestām rokām; atsāciet pestīšanas ceļu un atgriezieties pie Manis ar nožēlas pilnu (satriektu) un pazemotu sirdi; Es jums apliecinu, ka, ja jūs to darīsiet, Es jums piedošu un Es nekad neatcerēšos jūsu grēkus, lai arī cik lieli tie būtu. Tad skrieniet, jo Mana Žēlsirdības laiva jau ir gatava doties ceļā; neatstājiet savas pestīšanas biļeti uz pēdējo mirkli; pasteidzieties to paņemt, lai rīt jums nebūtu ko nožēlot!
Palieciet Manā Mierā, Mana tauta, Mans mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve, Nāciju Valdnieks

Mani bērni, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

NODROŠINĀJUMA KRONĪTIS

Katram, kurš lūdzas šo kronīti ar ticību un paļāvību uz Dievu, netrūks dienišķās maizes.
Tas ir Žēlsirdīgā Jēzus apsolījums.
Iesāk ar: „Ak, Dieva bezgalīgā Žēlsirdība, kura nodrošina labas gribas cilvēku un atraitņu, un bāreņu nepieciešamās materiālās un garīgās vajadzības, atver Paradīzes krājumus un
Dieva Tēva vārdā (+) un
Dieva Dēla vārdā (+), un
Dieva Svētā Gara vārdā (+)
sūti man nodrošinājumu (pārtiku), kas man nepieciešams, lai apmierinātu manas vajadzības šajā dienā (vajadzību saraksts…)
Seko: „Es ticu…” un „Tēvs, mūsu…”
Saka: « Lai saņemtu žēlsirdību un atrastu žēlastību palīdzībai īstā laikā” (Ebrejiem 4, 16)
Atbilde: ” Viena un Trīsvienīga Dieva Dievišķās Žēlsirdības vārdā, nodrošini mani (10 reizes);
Katras dekādes beigās „Tēvs, mūsu…” un sāk no jauna:
„Lai saņemtu…”

Kronīša nobeigumā lasa 136. Psalmu:

Teiciet Kungu, jo Viņš ir laipnīgs; jā, tiešām, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!
Teiciet visu dievu Dievu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!
Teiciet visu kungu Kungu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!
Viņu, kas dara lielus brīnumus, vienīgi Viņš, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
kas debesis ar gudrību radījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
kas zemi pār ūdeņiem izplatījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
kas lielos spīdekļus radījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
sauli, lai tā valda dienā, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
mēnesi un zvaigznes, lai valda naktī, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš nokāva ēģiptiešu pirmdzimušos, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un izveda Israēlu no viņu vidus, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
ar stipru roku un paceltu elkoni, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš pāršķēla Niedru jūru, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un izveda Israēlu tur vidū cauri, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un nogremdēja faraonu un viņa karaspēku Niedru jūrā, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš vadīja tuksnesī Savu tautu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš sakāva lielus ķēniņus, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un nogalināja varenus ķēniņus, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Sihonu, amoriešu ķēniņu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un Ogu, Basanas ķēniņu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un atdeva viņu zemi par mantojumu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
par īpašumu Israēlam, Savam kalpam, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš, kas mūs pieminēja mūsu pazemojumā un neaizmirsa mūsu bēdās, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un mūs atsvabināja no mūsu vajātājiem, Viņa žēlastība paliek mūžīgi.
Viņš dod barību visai dzīvajai radībai, Viņa žēlastība paliek mūžīgi.
Teiciet Dievu debesīs, jo Viņa žēlastība paliek mūžīgi!

„Ikvienam, kurš lūdzas šo Kronīti ar ticību un uzticību, ikdienas maizes netrūks. Tas ir Žēlsirdīgā Jēzus solījums.”