2021.gada 14.februāris, pl.15.50

Mani maziņie jau iet cauri attīrīšanās [šķīstīšanās] tuksnesim; jūs gaida lieli pārbaudījumi, bet, ja jūs paliksiet vienoti ar Dievu un jūsu Māti, jums viss būs vieglāk panesams

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Manas Sirds bērniņi, mana Kungs Miers lai ir ar jums visiem un mana Mātes Aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Mani maziņie jau iet cauri attīrīšanās [šķīstīšanās] tuksnesim; jūs gaida lieli pārbaudījumi, bet, ja jūs paliksiet vienoti ar Dievu un jūsu Māti, jums viss būs vieglāk panesams. Pie jums nāk ticības, vajāšanas, trūkuma, bada, vīrusu un sērgu pārbaudījumi, kara un radītā transformācijas (pārveidošanas) pārbaudījums, un vēl daudz kas cits; jūs no visiem tiem iznāksiet kā uzvarētāji, ja liksiet savu cerību un paļāvību uz Dievu. Neatkarīgi no tā, cik grūti ir pārbaudījumi, dodieties uz priekšu un nezaudējiet sirdi, jo mans Tēvs zina, līdz kādai pakāpei jūs tos varat izturēt; katras dienas neveiksmes un pārbaudījumus pieņemiet ar mīlestību, piedāvājot tos jūsu attīrīšanai un pestīšanai, kā arī grēcinieku attīrīšanai un pestīšanai visā pasaulē. Jūsu attīrīšanās patiesā būtība ir jūsu sāpju upuris, kas apvienots ar mana Dēla krustu un Golgātu, kas jūs šķīstīs un atjaunos garā, lai rīt ar Svētā Gara Žēlastību jūs varētu būt miera vēstneši un Dieva Mīlestības mācekļi, liecinot par Tēva varenību un žēlsirdību. Tātad, mani mīļotie bērni, jūs gaida liela satraukuma un šķīstīšanās dienas, kurās jūs attīrīsieties miesā, prātā un garā, līdz mirdzēsiet kā tīģeļi.

Mani bērni, Dieva Brīdinājums tuvojas arvien tuvāk un tuvāk; kad par to jūs domājat vismazāk, jūs iesiet cauri mūžībai; jūsu bēdu vidū jūs aicinās un tiesās; jums tiks pasludināts neliels spriedums, kas atvērs jūsu izpratni un zināšanas par Dievu un parādīs jūsu dvēseles stāvokli attiecībā uz Dievu un jūsu brāļiem un māsām; jūs tiksiet tiesāti (vērtēti) mīlestībā un kalpošanā, tā lai jūs nožēlotu grēkus, mainītu savu dzīvi un pārdzīvotu, kad atgriezīsieties, lai meklētu savas un savu brāļu un māsu dvēseles pestīšanu. Esiet gatavi, mani maziņie, jo Brīdinājuma diena jau ir noteikta; lai šis lielais notikums jūs notver Dieva Žēlastības stāvoklī, tā, ka jūsu iešana cauri mūžībai būtu prieks un miers, nevis bēdas, mokas un ciešanas.

Bērniņi, daudzas dvēseles tiek pazaudētas, un tas mūs ļoti sarūgtina, Debesis raud līdz ar mani, redzot tik daudzu dvēseļu zaudēšanu, kuras dzīvē šajā pasaulē pagrieza muguru Dievam; dvēseles, kas šodien guļ bezdibenī vaidēdamas, raudot un nolādot savu likteni. Modernisms ar savu tehnoloģiju un miesas priekiem, liek daudzām dvēselēm iet pazušanā; tehnoloģiju dievs iznīcina ģimenes un sabiedrības; tehnoloģiju dēļ savu spēku zaudē morāles un garīgās vērtības; lūgšanu, apceri un Dievišķo Baušļu pildīšanu mūsdienu cilvēks no savas dzīves ir atdalījis nost, lai dotu ieeju savā sirdī šīs pasaules materiālajiem dieviem. Tehnoloģija, materiālisms, miesas un pasaules prieki un baudas ir izstūmuši Dievu no šo pēdējo laiku cilvēku sirdīm. Atgriezies, cilvēce, pie Dieva Mīlestības; vecāki, atgriezieties pie lūgšanas un Dievišķo Mandātu piepildīšanas jūsu ģimenēs, lai jūsu mājās atkal iemirdzētos gaisma, cerība un Dieva Mīlestība!  Atcerieties, ka tieši mājās ir jāieliek morālie un garīgie pamati, tāpēc, ka jums ir labi zināms, ka mājas ir pirmā Dieva izveidotā sabiedrība, no kuras rodas citas sabiedrības. Atcerieties, ka tieši mājās ir jāstiprina morālie un garīgie pamati, jo jūs labi zināt, ka tāpēc es lūdzu vecākus, lai jūs pēc iespējas ātrāk pārdomātu un atsāktu savu māju kontroli un pārvaldību, lai Dieva Gars atkal mājotu tajās un jūsu ģimenēs.

Tāpēc, bērniņi, palieciet vienoti mīlestībā un kalpošanā, jo atbilstoši savas mīlestības un kalpošanas mēram jūs ziedosiet [upurēsiet] sevi Dieva Mīlestībai un Žēlsirdībai. Lūdzieties viens par otru un palīdziet viens otram; esiet Dieva Žēlastībā, lai tad, kad mans Dēls klauvēs pie jūsu dvēseles durvīm (Brīdinājumā), jūs būtu gatavi un dotos kopā ar Viņu uz mūžību.

Lai jūsos paliek mana Kunga Miers un lai jūs vienmēr pavada mana Mātes Mīlestība un Aizsardzība.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Bērniņi, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai pasaulei