2021.gada 16.februāris, pl.11.55

Sagatavojieties, Mana Tauta, jo nāk Mana radītā transformācijas [pārveidošanās] un attīrīšanās dienas

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai Tautai. Vēstījums Enoham
Mana Tauta, Mans Mantojums, Mans Miers ir ar jums.

Tuvojas lielas attīrīšanās dienas, Mans radītais ir iegājis pēdējās dzemdību sāpēs un tā vaidēšana un drebēšana neapstāsies, kamēr nepiedzims Jauns Radītais. Sagatavojieties Mana Tauta, jo drīz zeme sāks drebēt visos kontinentos, tās drebēšana būs jūtama dienu un nakti; tas jūs satrieks, un jums, Mana Tauta, nāksies pierast kādu laiku ar to sadzīvot. Nekrītiet panikā, atcerieties, ka tā ir daļa no jūsu attīrīšanās un radītā attīrīšanas.

Mani bērni, uguns pūķi jau ir sākuši mosties un daudzviet ir sākušas atvērties zemes iekšienes (dzīles); Mana radītā vaidēšana nesīs sāpes, pamestību, izpostīšanu un nāvi daudzām tautām. Drīz pamodīsies lielās Ziemeļu tautas dzeltenais pūķis, un uguns tā iekšienē apraudās šo tautu. Mans radītais grasās vaidēt kā nekad agrāk, tā sāpes prasa taisnīgumu, no Mana Radītā dzemdību sāpēm cietīs daudzas tautas.

Visi dabas elementi vērsīsies pret cilvēku un liks viņam maksāt par viņa netaisnību un cietsirdīgo izturēšanos. Mana Dievišķā Taisnīguma dienas sākas, un kurš gan spēs šajās dienās pretoties, noturēties, aizstāvēties? Šīs dienas spēs pārvarēt tikai cilvēki ar taisnīgu sirdi un tie, kas bīstas Dieva. Ak vai, zemes iedzīvotājiem, jo tuvojas dienas, kad visur būs dzirdamas tikai bēdas un sāpes! Skrieniet, skrieniet jūs, dumjie (muļķīgie, nesaprātīgie), sakārtot savus rēķinus, jo tuvojas Mana Taisnīguma dienas! Bēdziet no savām mājām un augstajiem mājokļiem, jo Mans radītais gatavojas grīļoties dienu un nakti, it kā tas būtu piedzēries!

Mana Tauta, nebaidieties no Mana Taisnīguma dienām; nekrītiet panikā, kad Mans radītais sāk kustēties; esiet mierīgi un ar dziesmām un psalmiem slavējiet Dieva Godību, un Es jums apliecinu, ka viss būs vieglāk izturams. Sagatavojieties, Mana Tauta, jo nāk Mana radītā transformācijas [pārveidošanās] un attīrīšanās dienas. Tuvojas bezdievīgo (nešķīsto, nesvēto, ļauno) tautu sodīšanas dienas; zemes satricināšana un uguns no debesīm būs posts, ar kuru Es sodīšu šīs tautas; daudzas pazudīs Mana Taisnīguma stingrības dēļ, un par tām vairs nebūs atmiņu. Šo pēdējo laiku Sodomas un Gomoras tiks pakļautas Mana Taisnīgumam smagumam. Tad zemes iedzīvotāji uzzinās, ka Es esmu Visuma Valdnieks, Radīšanas [Radītā] Kungs. Tēvs ar visiem tiem, kas patveras Manā Žēlsirdībā, un Taisnīgais Tiesnesis pār ļaunajiem (bezdievjiem).

Tāpēc esiet nomodā un modri, Mana Tauta, Mans Mantojums, jo Mans Taisnīgums Manā Radītajā gatavojas atjaunot Likumu un Kārtību.
Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radītā Kungs

Mani bērni, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visos zemes galos