2021.gada 16.maijs, pl.14.35

Mani bērni, mīlestības trūkums cilvēka sirdī ietekmē radītā līdzsvaru, jo viss radītais glabā Dieva Mīlestības simfoniju

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mans Miers ar jums, Mani mīļotie.
Mani bērni, tumsa jau klāj zemi, bet nebaidieties; esiet gaismas nesēji; mīliet, palīdziet un piedodiet viens otram. Mana Brīdinājuma diena pietuvojas arvien tuvāk un tuvāk, un šī nabaga grēcīgā cilvēce joprojām ir garīgi sastingusi. Mana Sirdsapziņas Pamodināšana atvērs jūsu dvēseli un parādīs jums patiesību; tiem no jums, kas esat garīgi sagatavojušies, Mans Brīdinājums būs jūsu lielākais prieks; bet remdenajiem un grēcīgajiem tās būs mokas, sāpes un lielas bailes. Jūsu dvēsele tiks attīrīta, jums tiks parādīta visa jūsu nabadzība un grēki, un pat visa jūsu sliktā rīcība, kas ietekmējusi jūs, jūsu tuvāko un radīto. Atcerieties, ka jūs esat garīgas būtnes garīgā Visumā, kuru sinhronizē Dieva Mīlestība.

Mani bērni, mīlestības trūkums cilvēka sirdī ietekmē radītā līdzsvaru, jo viss radītais glabā Dieva Mīlestības simfoniju. Tas, kurš nemīl, tas iznīcina; aizvainojums, naids, skaudība, savtīgums un Dieva trūkums rada nelīdzsvarotību visa radītā pilnībā un harmonijā. Viss, ko Dievs ir radījis, Viņš  to darīja mīlestības dēļ; lai Visumā būtu līdzsvars, radītajā un radībās ir jāvalda mīlestībai. Mīlestības trūkums noved pie sliktām rīcībām, sliktas rīcības – pie grēka; viena cilvēka grēks ietekmē daudzus, un daudzu grēks ietekmē visu Visumu.

Mans dekalogs ir mīlestības, līdzāspastāvēšanas, cieņas, kopības, kurai jābūt starp cilvēku un Dievu, baušļi. Kad Mani baušļi ir pārkāpti (salauzti), tiek traucēts mīlestības līdzsvars, tiek pārtraukta garīgā saikne starp Dievu un cilvēku; kad to izjauc grēks, ienāk ļaunums, kas ir Radītāja darba iznīcināšana. Es lūdzu jūs kā jūsu Žēlsirdīgais Jēzus, lai jūs atgrieztos pie Manu Svēto Priekšrakstu (Baušļu) piepildīšanas, lai jūsu sirdīs valdītu Dieva Mīlestība un Harmonija.

Mani bērni, Kārtība un Likums ir zaudēti esošā ļaunuma un grēka dēļ. Pirms jūs iepazīstat Manu Taisnīgumu, Es vēlos jums nosūtīt Manu Brīdinājumu, lai redzētu, vai jūs pamostaties; Mans Brīdinājums – tās ir Manas Žēlsirdības pēdējās atvērtās durvis, kur jums tiks parādīts viss kaitējums, ko nodara grēks; mūžībā jūs tiksiet pamodināti un attīrīti, lai, atgriežoties, jūs apzinātos, ka vienīgais ceļš, pa kuru jāiet, tas ir ceļš, kas ved uz jūsu dvēseles pestīšanu.
Manu Mieru Es jums dodu, Manu Mieru Es jums atstāju. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Tēvs, Žēlsirdīgais Jēzus

Pestīšanas vēstījumus dariet zināmus Maniem bērniem