2021.gada 17.janvāris, pl.11.10

Tātad sagatavojieties, mani bērniņi, jo tuvojas jūsu šķīstīšanās laiks; mīliet viens otru un palīdziet viens otram, lai mīlestības un kalpošanas spēks palīdzētu jums pārvarēt visus pārbaudījumus

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai. Vēstījums Enoham
Dārgie bērniņi, mana Kunga Miers lai ir ar jums visiem un mana Mātes Mīlestība un Aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Bērniņi, šī gada, kas sākas, dienas būs īsākas; ejiet un gatavojieties jūsu ceļam pa tuksnesi, jo šīs dienas jau nāk. Ļoti drīz cilvēce būs šokā par notikumiem, kas atnāks, kas mainīs viņu dzīves gaitu; pavisam drīz uguns no debesīm lielā daudzumā ienāks jūsu pasaules telpā, un pavisam drīz tiks atbrīvota uguns no zemes iekšienēm, pamostoties vulkāniem. Cilvēces dzīve un ikdienas dzīve drīz mainīsies, un tas novedīs pie tā, ka lielākā daļa zaudēs prātu; daudzus pārņems panika un bailes, vienīgi tie, kuriem ir ticība un paļāvība uz Dievu, pārbaudījumus spēs pārvarēt.

Tuvojas tās drūmās dienas, par kurām es runāju ar jums iepriekšējos vēstījumos; saglabājiet mieru un vienmēr slavējiet Dieva Godību, lai attīrīšanās pārbaudījumi jums būtu daudz izturamāki. Izlasiet Debesu vēstījumus un pielietojiet tos praksē, jo tieši caur tiem mēs jūs šajās laika beigās pamācīsim. Ir pienācis laiks, bērniņi, kurā jums jāuzglabā produkti, kas ātri nebojājas, un daudz ūdens, jo tuvojas trūkuma un bada dienas. Redziet, es jums par to iepriekš paziņoju, lai bada pārbaudījums jūs nepārsteigtu un neklauvētu pie jūsu durvīm.

Izmantojiet priekšrocības tagad, kad naudai vēl joprojām ir vērtība, lai jūs varētu nodrošināt sevi ar pārtiku un krājumiem, jo ļoti drīz naudas dievs aizripos pa zemi un tas vairs nekalpos jūsu vajadzību apmierināšanai. Šis dievs ar ekonomikas kritumu zaudēs savu vērtību, un tas pārvērtīsies par atkritumiem, kurus neviens vairs nepacels. 

Izplatiet, bērniņi, Nodrošinājuma Kronīti, ko Debesis jums nosūtīja caur mūsu pravieti Enohu, tā lai trūkuma un bada dienās jums netrūktu katras dienas Manna, kuru mans Tēvs jums sūtīs. Nodrošinājuma Kronītis jums ir jāskaita pēc Dieva Žēlsirdības Kronīša lūgšanas, lai jūs varētu saņemt Debesu svētību. Šis Kronītis, bērniņi, jāatlīdzina (jālūdzas kā atlīdzība) visās Dieva Tautas mājās, tāpēc, ka ar jūsu lūgšanu mans Tēvs rīt, bada dienās, sniegs jums katras dienas nodrošinājumu. Debesis, bērniņi, caur Enohu  jums ir nosūtījušas trīs pamatpīlārus jūsu pestīšanai un jūsu iešanai cauri attīrīšanās/šķīstīšanās tuksnesim. Šie trīs pīlāri ir: pilnīgas Garīgās Bruņas (*), Nodrošinājuma Kronītis (**) un Atpestījošo (Izpirkuma) Asiņu Bruņas (***); šis garīgais spēks jūs uzturēs stingrus ticībā un aizsargās jūs lielo bēdu dienās, kas tuvojas.

Mani bērni, tuvojas Shizma (šķelšanās) mana Dēla Baznīcā; kopā ar mani lūdzieties manu Svēto Rožukroni, lai Golgāta, kuru piedzīvos Baznīca, attīrītu to, un lai viņa rīt var piecelties, stiprināta ar Gara Žēlastību, un turpinātu būt Dieva Tautas gaisma un ceļvedis. Tāpēc sagatavojieties, mani bērniņi, jo tuvojas jūsu šķīstīšanās laiks; mīliet viens otru un palīdziet viens otram, lai mīlestības un kalpošanas spēks varētu palīdzēt jums pārvarēt visus pārbaudījumus. Atcerieties, ka es, jūsu Māte, jau esmu jūsu vidū Debesu eņģeļu un svētīto dvēseļu sabiedrībā. Nemitīgi lūdzieties manu Rožukroni, jo ar tā lūgšanu jūs iemantosiet mieru un jūs tiksiet pārklāti ar manu Apmetni, lai nekas un neviens nevarētu jums kaitēt. Neaizmirstiet manu solījumu: Mājas, kurās lūdzas manu Rožukroni, netiks zaudētas, tāpat neviens no maniem uzticīgajiem bērniņiem un viņu ģimenēm neiepazīs mūžīgo nāvi. Es jums to apsolu!
Bērniņi, palieciet mana Kunga Mierā.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

(*) GARĪGĀS BRUŅAS (PĀVILA VĒSTULE EFEZIEŠIEM)

10 Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.
11 Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām.
12 Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.
13 Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt.
14 Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās,
15 kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam;
16 bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas.
17 Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu,
18 ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem.

PSALMS 91
(no rīta un vakarā)
Visaugstākā patvērumā
Kas dzīvo Visaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā,
tas saka uz Kungu: “Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!”
Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.
Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.
Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida,
nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.
Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.
Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek atmaksāts.
Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu.
Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij,
jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.
Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.
Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas!
“Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu.
Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.
Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!”

(**) NODROŠINĀJUMA KRONĪTIS

(ekonomiskā sabrukuma laikā)
Katram, kurš lūdzas šo kronīti ar ticību un paļāvību uz Dievu, netrūks dienišķās maizes.
Tas ir Žēlsirdīgā Jēzus apsolījums.
Iesāk ar: „Ak, Dieva bezgalīgā Žēlsirdība, kura nodrošina labas gribas cilvēku un atraitņu, un bāreņu nepieciešamās materiālās un garīgās vajadzības, atver Paradīzes krājumus un
Dieva Tēva vārdā (+) un
Dieva Dēla vārdā (+), un
Dieva Svētā Gara vārdā (+)
sūti man nodrošinājumu, kas man nepieciešams, lai apmierinātu manas vajadzības šajā dienā (vajadzību saraksts…)
Seko: „Es ticu…” un „Tēvs, mūsu…”
Saka: «Lai saņemtu žēlsirdību un atrastu žēlastību palīdzībai īstā laikā” (Ebrejiem 4, 16)
Atbilde: ”Viena un Trīsvienīga Dieva Dievišķās Žēlsirdības vārdā, nodrošini mani (10 reizes);
Katras dekādes beigās „Tēvs, mūsu…” un sāk no jauna:
„Lai saņemtu…”


Kronīša nobeigumā lasa 136. Psalmu:
Teiciet Kungu, jo Viņš ir laipnīgs; jā, tiešām, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!
Teiciet visu dievu Dievu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!
Teiciet visu kungu Kungu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!
Viņu, kas dara lielus brīnumus, vienīgi Viņš, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
kas debesis ar gudrību radījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
kas zemi pār ūdeņiem izplatījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
kas lielos spīdekļus radījis, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
sauli, lai tā valda dienā, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
mēnesi un zvaigznes, lai valda naktī, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš nokāva ēģiptiešu pirmdzimušos, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un izveda Israēlu no viņu vidus, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
ar stipru roku un paceltu elkoni, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš pāršķēla Niedru jūru, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un izveda Israēlu tur vidū cauri, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un nogremdēja faraonu un viņa karaspēku Niedru jūrā, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš vadīja tuksnesī Savu tautu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš sakāva lielus ķēniņus, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un nogalināja varenus ķēniņus, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Sihonu, amoriešu ķēniņu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un Ogu, Basanas ķēniņu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un atdeva viņu zemi par mantojumu, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
par īpašumu Israēlam, Savam kalpam, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
Viņš, kas mūs pieminēja mūsu pazemojumā un neaizmirsa mūsu bēdās, Viņa žēlastība paliek mūžīgi,
un mūs atsvabināja no mūsu vajātājiem, Viņa žēlastība paliek mūžīgi.
Viņš dod barību visai dzīvajai radībai, Viņa žēlastība paliek mūžīgi.
Teiciet Dievu debesīs, jo Viņa žēlastība paliek mūžīgi!

(***) ATPESTĪJOŠO (IZPIRKUMA] ASIŅU BRUŅAS)

(Spēcīga aizsardzības lūgšana)
Ak, Kristus, Pestītāja Asinis, Aizsardzības Bruņas visos manos ceļos un garīgajās cīņās.
Pārklāj manas domas un jūtas ar Aizsardzības Bruņām, mana miesa lai nonāk Tavā varā,
tā lai sātana dedzinošās bultas nevar skart ne manu miesu, ne dvēseli;
lai ļaunuma inde, jebkura ļaunuma iemiesotais gars nevar man kaitēt;
Lai sātans un viņa ļaunuma karapulku ļaunie gari bēgtu no manis, kad viņi ierauga manas Aizsardzības Bruņas.
Slavas pilnās Pestītāja Asinis, pasargā mani no jebkāda ļaunuma un briesmām, tā lai es varētu izpildīt man uzdoto un darīt to Dieva godam.
Es labprātīgi veltīju sevi un savu ģimeni Tavu Pestījošo Asiņu varai.
Ak, mans labais Jēzu, aizsargā mani, manu ģimeni un tos, kurus es mīlu, no katra ļaunuma un briesmām. Āmen.