2021.gada 28.jūlijs

Mīļotie bērni, Manu Slavas pilno Asiņu un Brūču spēks ir labākais pretlīdzeklis pret jebkuru vīrusu, mēri vai pandēmiju; lūdzieties Manu Asiņu lūgšanu (*) no rīta un vakarā, attiecinot to arī uz jūsu bērniem un radiniekiem; Es jums apliecinu – ja jūs to darāt ar patiesu ticību, neviens vīruss, mēris vai pandēmija jums nevar kaitēt!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Viņa uzticīgajiem bērniem. Vēstījums Enoham
Mans Miers lai ir ar jums, Mani mīļie bērni.
Zīmes no debesīm ir pastiprinājušās, pieaug radītā pārvērtības, notiek debesu parādības un izpausmes, kā vēl nekad agrāk uz zemes; Debesu zīmes un izpausmes, kas aicina cilvēci atgriezties, bet tā joprojām ir garīgi apātiska (letarģiska). Nabaga remdenās un grēcīgās dvēseles, Mana sirdsapziņas pamodināšana tās pārņems remdenumā un grēkā, un tām nebūs laika atgriezties!Mīļie bērni, Es savos Tabernākulos jūtos arvien vientuļāks, kā vienmēr, ir ļoti maz, kas nāk Mani apciemot. Mīlestības Mīlestība drīz aizies, un, kas notiks ar jums, grēcīgā cilvēce, kad  pienāks Manu Tempļu (Dievnamu) pamestības un negantības dienas? Kad Es tikšu apgānīts un izraidīts no Saviem Namiem un Mana ikdienas pielūgšana būs apturēta, pamestības un negantības dēļ? Es jums saku: jūs vairs neatradīsit Mani Manos Tabernākulos, lai Es jūs mierinātu; jūs, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, pārņems izmisums, un tumsas pavēlnieks nozags jūsu dvēseli!

Atgriezieties, atgriezieties, steidzami atgriezieties, Es lūdzu jūs, grēcīgā cilvēce; mostieties no savas garīgās letarģijas (apātijas), jo Manas žēlsirdības dienas jau tiek atskaitītas! Atcerieties, Es nevēlos jūsu nāvi un Mani neapmierina jūsu ciešanas; es gribu, lai jūs nožēlotu grēkus un no visas sirds atgrieztos, lai rīt varētu baudīt mūžīgo dzīvi. Nāciet, apciemojiet Mani, nepateicīgie bērni, nepaejiet garām Manām svētnīcām, Man ar jums ir palicis ļoti maz laika. Kad Mani Tempļi (Dievnami) tiks pilnībā slēgti, aizbildinoties ar pandēmijām, tumsas bērni, kas kalpo Manam pretiniekam, iznīcinās Manus Namus un apgānīs Manus Tabernākulus; tad piepildīsies Daniēla pareģojums, kas runā par šo bēdīgo notikumu. (Daniēla 12:11)

Trīs ar pusi laikus Es nebūšu ar jums, nepateicīgie bērni, bet Mani uzticīgie ļaudis varēs Mani atrast Manā Mātē, viņa būs Tabernākuls, kurā Es palikšu šajās pamestības dienās. Tāpēc, grēcīgā cilvēce, skrieniet mazgāties piedošanas un žēlsirdības baseinā; pēc iespējas ātrāk sameklējiet kādu no Maniem priesteriem un veiciet labu dzīves grēksūdzi; cik vien iespējams, barojieties ar Manu Miesu un Manām Asinīm; atgriezieties no visas sirds Mana Tabernākula pakājē, un Es jums apliecinu, ka tāpat kā pazudušajam dēlam, Es, jums atgriežoties, arī sarīkošu mielastu.

Mani bērni, veltiet visu uzmanību tam, ko Es jums saku caur Manu pravieti Enohu: Visi tie, kuri zināšanu trūkuma, ticības trūkuma vai baiļu dēļ tika vakcinēti un ir Mana ganāmpulka avis, Es jums saku: nebaidieties; jums vēl ir cerība, ja jūs patiesā ticībā lūgsiet Manu Dārgo Asiņu un Brūču rožukroni kopā ar Manu Dārgo Asiņu litāniju kā novenu (9 dienas pēc kārtas)** un lūgsiet Man, lai Manas Asinis iznīcina vakcīnas kaitīgo iedarbību uz jūsu ķermeni; Es, Savā žēlsirdībā, atbrīvošu jūs no tās nelabvēlīgajām sekām un apzīmogošu jūs ar Manām Asinīm.

Mīļie bērni, Manu Slavas pilno Asiņu un Brūču spēks ir labākais pretlīdzeklis pret jebkuru vīrusu, mēri vai pandēmiju; lūdziet Manu Asiņu lūgšanu no rīta un vakarā, attiecinot to uz saviem bērniem un radiniekiem; Es jums apliecinu – ja jūs to darāt ar patiesu ticību, neviens vīruss, mēris vai pandēmija jums nevar kaitēt.
Manu Mieru Es jums dodu, Manu Mieru Es jums atstāju. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā, Mīļotais, kurš nav Mīļotais

Mani bērni, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei

(*) LŪGŠANA PAR JĒZUS KRISTUS ASINĪM

Dievmāte: Mana Dēla Asinis ir spēcīgas garīgās bruņas, lūdzieties ik brīdi un mans pretinieks, un viņa ļaunuma saimnieki nespēs jums kaitēt. Mana Dēla Asinis ir jūsu Pestīšana, pārklājiet ar tām sevi, un kad krāpnieka dedzinošās bultas sasniedz jūsu prātu, sakiet:
„Mūsu Kunga Jēzus Kristus Asinīm ir spēks un kopā ar tām es būšu uzvarētājs.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Asinis, apklājiet mani, mazgājiet mani, dariet mani brīvu gan iekšēji, gan ārēji. Bēdziet no manis ienaidnieka spēki, jo Dievišķā Jēra Asinis ir mana aizsardzība un mana pestīšana!”
Iemācieties, mani bērniņi, šo lūgšanu par mana Dēla Asinīm no galvas, lai jūs varētu atvairīt garīgos uzbrukumus, ko pret jums vērš mans pretinieks un viņa ļaunie gari, kuri cenšas jūs mocīt un jūs pazudināt, un tad nolaupīt jūsu dvēseli.

(*) LŪGŠANAS PAR MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS SVĒTO ASIŅU AIZSARDZĪBU

Ak, Jēzus Asinis, kas izlietas Golgātā! Ak, attīrošais balzāms!
Attīri manu māju, manu ģimeni un manas materiālās, un garīgās mantas no visiem garīgajiem piesārņojumiem.
Ak, Jēzu, dari mūs brīvus no visa veida važām, ko dvēseles ienaidnieks grib uzlikt mūsu dzīvē, mūsu materiālajā un garīgajā darbībā.
Tavā Vārdā un Tavu Dārgo Asiņu spēkā, mēs atsakāmies no visa, ko veidojis sātans. Ar Savām Dārgajām Asinīm apzīmogo mūsu miesas, dvēseles un garu, mūsu bērnus un mūsu ģimenes, mūsu materiālās un garīgās vērtības.
Jēzu Kristu, ar Savu Dārgo Asiņu varu dziedini mūs, atbrīvo mūs un aizsargā mūs no jebkāda ļaunuma. Āmen.
 
Ak, mans Jēzu! Lai notiek Tava Svētā Griba, ieliec manā miesā, dvēselē un garā Asins zīmogu un padari mani neredzamu ārējam un iekšējam ienaidnieka uzbrukumam manai dvēselei.
Mūžīgais Tēvs, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu Tevi, lai Tava Dēla Asinis, kas izlietas uz Krusta, iekļūtu manās dzīslās un būtu mans patvērums visā manā ceļojumā. Āmen.
Lūdzas: „Tēvs, mūsu…” un „Es ticu…”

(*) LŪGŠANA PAR PESTĪTĀJA ASIŅU BRUŅĀM

Ak, Pestījošo Asiņu bruņas, aizsargājiet mani visos manos ceļos un garīgajās cīņās; pārklājiet manas domas, pilnvaras (spējas) un sajūtas ar savu aizsardzības apvalku; pārklājiet manu ķermeni ar savu spēku. Tā, lai ļaunā dedzinošās bultas nepieskartos ne man, ne manai miesai, ne manai dvēselei; ne ar indi, ne ar vārdošanu, ne ar okultismu neievainotu mani; lai mani netraucētu ne iemiesots, ne bezmiesisks gars; lai sātans un viņa ļaunuma spēki bēgtu, redzot mani Aizsargājošo Asiņu bruņās.
Slavas pilnās Pestītāja Asinis, atbrīvojiet mani no visa ļaunuma un briesmām, tā, lai jūs varētu izpildīt misiju, kas tika uzticēta man, un pagodināt Dievu.
Es labprātīgi veltīju sevi un veltīju savu ģimeni Tavu Pestījošo Asiņu spēkam.
Ak, mans Jēzu, atbrīvo mani un manu ģimeni, un tuviniekus no kaitējuma un briesmām.
Āmen.

(*) LŪGŠANAS PAR PRĀTA ATTĪRĪŠANU

Ak, Dieva Jēra Asinis, paņem no manis prom katru mana prāta ļauno domu, attīri manas darbības un tās virzienus. Ak, Jēzus Kristus Asinis, attīri manu prātu no tumsas un atbrīvo mani no visām ļaundarībām un jebkādas negantas domas. Āmen.

Ak, Dieva Jēra Asinis, kas izlietas mūsu Kunga, Jēzus Kristus ciešanās un nāvē, ieplūstiet manā prātā un iznīciniet visas ļaunās domas un viltus iztēli, ko ienaidnieks vēlas ielikt manā psihē, lai nozagtu manu pasauli. Kungs Jēzu, lai Tavas Atpestījošās Asinis ir vairogs, kas aizsargā manu prātu no katras nešķīstā raidītās liesmojošās bultas.
Es lūdzu, lai Dievišķās Asinis būtu mana aizsardzība un drošība visos manos ceļos.
Āmen.

(*) LŪGŠANA PAR SPĒCĪGU ZĪMOGU

Kungs Jēzu Kristu,
apzīmogo ar Savām Asinīm manu miesu, manu dvēseli un manu garu.
Pārklāj ar Savām Brūcēm manu miesu, manu dvēseli un manu garu, un ar Svēto Ūdeni no Sava sāna nomazgā manu miesu, manu dvēseli un manu garu tā, lai tas nestu labumu Tev un man, un manai ģimenei, aizsargājot dvēseles pret pretinieka lamatām jebkādās to izpausmēs. Āmen. (Atkārto 3 reizes)

(*) ATPESTĪJOŠO ASIŅU BRUŅAS

(Spēcīga aizsardzības lūgšana)
Ak, Kristus, Pestītāja Asinis, Aizsardzības bruņas visos manos ceļos un garīgajās cīņās.
Pārklāj manas domas un jūtas ar aizsardzības bruņām; mana miesa, lai nonāk Tavā varā,
tā, lai sātana ugunīgās bultas nevar skart manu miesu un dvēseli;
lai ļaunuma inde, jebkura ļaunuma iemiesotais gars nevar man kaitēt;
lai sātans un viņa ļaunuma pulku ļaunie gari bēgtu no manis, kad viņi ierauga manas aizsardzības bruņas.
Slavas pilnās Pestītāja Asinis, pasargā mani no jebkāda ļaunuma un briesmām, tā, lai es varētu izpildīt man uzdoto un darīt to Dieva godam.
Es labprātīgi veltīju sevi un savu ģimeni Tavu Pestījošo Asiņu varai.
Ak, mans labais Jēzu, aizsargā mani, manu ģimeni un tos, kurus es mīlu, no katra ļaunuma un briesmām. Āmen.

(*) AIZSARDZĪBAS LŪGŠANA AR KUNGA ASINĪM PRET GARĪGIEM UZBRUKUMIEM

(Lūdzas katru dienu no rīta un vakarā)
Kungs Jēzu, es… (vārds) veltīju manu prātu ar tā sajūtām, domām, atmiņu, apziņu, zemapziņu, subapziņu un pilnvarām Tavām Slavas pilnajām Asinīm, izlietām par mums, manam labumam; es apzīmogoju sevi un es aizsargāju sevi ar Tavām Atpestījošajām Asinīm no katras viltus domas, katra negatīva piedāvājuma, ikvienas viltus iztēles, visām bailēm, visām maldināšanām. Ar Tavām, Kungs Jēzu, Atpestījošām Asinīm šķīstī mani, attīri un atbrīvo mani, un dāvā man žēlastību, ka man ir paškontrole manā fiziskajā, bioloģiskajā un garīgajā veselumā.
Āmen.
Spēcīgās Atpestīšanas Asinis, cīnies ar ienaidnieku manā miesā, prātā un garā.
(Atkārtojiet 3 reizes šo lūgšanu, kad sajūtiet spēcīgu ienaidnieka uzbrukumu).

(*) EKSORCISMA LŪGŠANA AR MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS ASINĪM

Ar mūsu Kunga Jēzus Kristus Slavas pilnajām Derības Asinīm, es pavēlu kārdinājuma gariem un viltus domām atlaist mani brīvībā un atstāt mierā! Pazūdiet! Ārā no mana prāta un ārā no manām domām; es jums to pavēlu mūsu Kunga Jēzus Kristus – kurš jūs uzvarēja pie Krusta – Vārdā!
Spēcīgās Atbrīvošanas, Dziedināšanas un Atpirkšanas Asinis, mūsu Kunga Jēzus Kristus izlietās Asinis, cīnieties ar manas dvēseles, miesas, prāta un gara ienaidniekiem; spēcīgās Asinis, pasargājiet visu manu esību no visām dedzinošajām un saindētajām ļaunā bultām. Ak, mana Pestītāja Slavas pilnās Asinis, neļaujiet man iekrist kārdinājumā un atbrīvojiet mani no visa ļaunā. Āmen.

(**) MŪSU KUNGA, JĒSUS KRISTUS DĀRGO ASIŅU ROŽUKRONIS

Apzīmē sevi ar Krusta zīmi.
Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā. Āmen.
Lūgšana Svētajam Garam.
Nāc, Svētais Gars, piepildi Tavu ticīgo sirdis un iekvēlini viņos Tavas Mīlestības Uguni. Nosūti Savu Garu, un viss tiks radīts. Un Tu atjaunosi zemes vaigu.
Lūgsimies:
Dievs, Tu ar Svētā Gara apgaismojumu  esi mācījis ticīgo sirdis, dod mums tanī pašā Garā saprast to, kas pareizs, un vienmēr priecāties par Viņa dievišķo mierinājumu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
CREDO: Es ticu uz Dievu…
 (Noliec galvu)
Lai Dārgās Asinis, kas izplūst no mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētās Galvas, Dievišķās Gudrības Tempļa un Dievišķo Zināšanu Tabernākula, un Debesu un zemes Gaismas, pārklāj mūs tagad un vienmēr! Āmen.
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Dziedējiet brūces Jēzus Svētajā Sirdī!
Uz lielās zīlītes: Tēvs mūsu…
Uz trim mazajām: Esi sveicināta Marija,…; Gods, lai ir Tēvam…
Uz lielās zīlītes:
 (Noliec galvu)
Lai Dārgās Asinis, kas izplūst no mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētās Galvas, Dievišķās Gudrības Tempļa un Dievišķo Zināšanu Tabernākula, un Debesu un zemes Gaismas, pārklāj mūs tagad un vienmēr! Āmen.
PIRMAIS NOSLĒPUMS: Tiek piesista mūsu Kunga Jēzus Kristus labā Roka.
(Pauze īsām pārdomām)
Lūgšana:
Ar Dārgo Brūci labajā Rokā un sāpēm, ko izraisīja nagla, ar kuru caurdūra to, ar Dārgajām Asinīm, kuras izplūst no tās, glāb pasaules grēciniekus un atgriez daudzas dvēseles! Āmen. 
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Dziedējiet brūces Jēzus Svētajā Sirdī!
Tēvs mūsu…; Esi sveicināta Marija, …
Uz 12 zīlītēm:
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Glābiet mūs un visu pasauli!
Gods lai ir Tēvam,… 
Uz lielās zīlītes:
(Noliec galvu)
Lai Dārgās Asinis, kas izplūst no mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētās Galvas, Dievišķās Gudrības Tempļa un Dievišķo Zināšanu Tabernākula, un Debesu un zemes Gaismas, pārklāj mūs tagad un vienmēr! Āmen.
OTRAIS NOSLĒPUMS: Tiek piesista mūsu Kunga Jēzus Kristus kreisā Roka.
(Pauze īsām pārdomām)
Lūgšana:
Ar Dārgo Brūci kreisajā Rokā un sāpēm, ko izraisīja nagla, ar kuru caurdūra to, ar Dārgajām Asinīm, kuras izplūst no tās, glāb dvēseles no Šķīstītavas un aizsargā mirstošos no elles garu uzbrukumiem. Āmen.
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Dziedējiet brūces Jēzus Svētajā Sirdī!
Tēvs mūsu…; Esi sveicināta Marija, …
Uz 12 zīlītēm:
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Glābiet mūs un visu pasauli!
Gods lai ir Tēvam,… 
Uz lielās zīlītes:
(Noliec galvu)
Lai Dārgās Asinis, kas izplūst no mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētās Galvas, Dievišķās Gudrības Tempļa un Dievišķo Zināšanu Tabernākula, un Debesu un zemes Gaismas, pārklāj mūs tagad un vienmēr! Āmen.
TREŠAIS NOSLĒPUMS: Tiek piesista mūsu Kunga Jēzus Kristus labā Kāja.
(Pauze īsām pārdomām)
Lūgšana:
Ar Dārgo Brūci labajā Kājā un sāpēm, ko izraisīja nagla, ar kuru caurdūra to, ar Dārgajām Asinīm, kuras izplūst no tās, apklāj Katoļu Baznīcas pamatus, lai pasargātu tos no okultās valstības plāniem un ļauniem cilvēkiem. Āmen.
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Dziedējiet brūces Jēzus Svētajā Sirdī!
Tēvs mūsu…; Esi sveicināta Marija, …
Uz 12 zīlītēm:
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Glābiet mūs un visu pasauli
Gods lai ir Tēvam,… 
Uz lielās zīlītes:
(Noliec galvu)
Lai Dārgās Asinis, kas izplūst no mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētās Galvas, Dievišķās Gudrības Tempļa un Dievišķo Zināšanu Tabernākula, un Debesu un zemes Gaismas, pārklāj mūs tagad un vienmēr! Āmen.

(**) MŪSU KUNGA, JĒSUS KRISTUS DĀRGO ASIŅU ROŽUKRONIS (turpinājums)

CETURTAIS NOSLĒPUMS: Tiek piesista mūsu Kunga Jēzus Kristus kreisā Kāja.
(Pauze īsām pārdomām)
Lūgšana:
Ar Dārgo Brūci kreisajā Kājā un sāpēm, ko izraisīja nagla, ar kuru caurdūra to, ar Dārgajām Asinīm, kuras izplūst no tās, aizsargā mūs visos mūsu ceļos no ļauno garu un to pārstāvju (aģentu) plāniem un uzbrukumiem. Āmen.
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Dziedējiet brūces Jēzus Svētajā Sirdī!
Tēvs mūsu…; Esi sveicināta Marija, …
Uz 12 zīlītēm:
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Glābiet mūs un visu pasauli
Gods lai ir Tēvam,… 
Uz lielās zīlītes:
(Noliec galvu)
Lai Dārgās Asinis, kas izplūst no mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētās Galvas, Dievišķās Gudrības Tempļa un Dievišķo Zināšanu Tabernākula, un Debesu un zemes Gaismas, pārklāj mūs tagad un vienmēr! Āmen.
PIEKTAIS NOSLĒPUMS: Tiek caurdurts mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētais Sāns.
(Pauze īsām pārdomām)
Lūgšana:
Ar Dārgo Brūci Viņa Svētajā Sānā, un sāpēm, ko izraisīja šķēps, ar kuru pārdūra to, ar Dārgajām Asinīm un Ūdeni, kas izplūst no tās, izdziedini slimos, augšāmcel mirušos, atrisini mūsu pašreizējās problēmas, un māci mums ceļu uz mūsu Dieva Debesu Godību. Āmen.
Dārgās Jēzus Kristus Asinis, Dieva Vārds mūsu sirdīs, glāb mūs!
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Dziedējiet brūces Jēzus Svētajā Sirdī!
Tēvs mūsu…; Esi sveicināta Marija, …
Uz 12 zīlītēm:
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Glābiet mūs un visu pasauli
Gods lai ir Tēvam,… 
Uz lielās zīlītes:
(Noliec galvu)
Lai Dārgās Asinis, kas izplūst no mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētās Galvas, Dievišķās Gudrības Tempļa un Dievišķo Zināšanu Tabernākula, un Debesu un zemes Gaismas, pārklāj mūs tagad un vienmēr! Āmen.
P: Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis!
V: Dziedējiet brūces Jēzus Svētajā Sirdī! (3 reizes)

(**) ESI SVEICINĀTA, KARALIENE (SALVE REGINA)

Esi sveicināta, Karaliene, žēlsirdības Māte, kas mums Pestītāju devi, esi sveicināta. Mēs, Ievas bērni, svešumā saucam uz Tevi. Mēs Tevi lūdzam, sērojot un raudot šai asaru ielejā. Tādēļ, mūsu aizstāve, uzlūko mūs savā žēlsirdībā. Un pēc šīs dzīves ved mūs pie Jēzus, pie Tava dievišķā Dēla. Tu žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija.
P. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja.
V. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
 
Lūgsimies:
Ak, Dārgās Jēzus Kristus Asinis, mēs godinām jūs, mēs slavējam un mēs pielūdzam jūs par jūsu mūžīgās derības darbu, kas nes mieru cilvēcei. Dziedējiet brūces Jēzus Svētajā Sirdī!  Mieriniet Visvareno Tēvu uz Viņa troņa un nomazgājiet pasaules grēkus. Lai visi jūs godina; ak, Dārgās Asinis, apžēlojieties par mums. Āmen.

Jēzus Svētā Sirds, apžēlojies par mums!
Marijas Bezvainīgā Sirds, lūdz Dievu par mums!
Svētais Jāzep, Marijas līgavaini, lūdz Dievu par mums!
Svētie Pēteri un Pāvil, lūdzieties par mums!
Svētais Jāni Krusta pakājē, lūdzies par mums!
Svētā Marija Magdalēna, lūdzies par mums!
Visi lūgšanu kareivji un aizstāvji Debesīs, lūdzieties par mums!
Visi mūsu Kunga lielie Svētie, lūdzieties par mums!
Visi Debesu pulki, Marijas Eņģeļu leģioni, lūdzieties par mums!

(**) JĒZUS KRISTUS DĀRGO ASIŅU LITĀNIJA

Kungs, apžēlojies par mums!
Kristu, apžēlojies par mums
Kungs, apžēlojies par mums!
Kristu, uzklausi mūs!
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens Dievs, apžēlojies par mums!
P: Ak, Dārgās Jēzus Asinis, Pestīšanas Asinis!
V: Glābiet mūs un visu pasauli!
Jēzus Kristus Asiņu Okeāns, atpestī mūs!
Jēzus Kristus Asinis, pilnas svētuma un līdzjūtības, atpestī mūs!
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, mūsu spēks un vara, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, mūžīgā derība, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, kristīgās ticības pamats, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Dieva bruņas, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Dievišķā Mīlestība, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, sērga dēmoniem, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, palīdzība tiem, kas sasaistīti, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, svētais vīns, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, kristiešu spēks, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Katoliskā cietokšņa aizstāves, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, patiesā kristīgā ticība, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, dziedināšanas asinis, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, svaidīto asinis, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Dieva bērnu stiprums, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, kristiešu karavīru vadones, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, augšāmcelšanās asinis, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, dzēriens eņģeļiem debesīs, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Dieva Tēva mierinājums, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Svētā Gara spēks, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, apgraizīšana pagāniem, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, miers pasaulē, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, debesu un zemes gaisma, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, varavīksne debesīs, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, nevainīgu bērnu cerība, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Dieva Vārds mūsu sirdīs, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Debesu ierocis, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Dievišķā Gudrība, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, pasaules pamats, …
Jēzus Kristus Dārgās Asinis, Tēva Žēlsirdība, …
V: Nomazgājiet pasaules grēkus!
P: Ak, Visdārgākās Jēzus Kristus Asinis!
V: Attīriet pasauli!
P: Ak, Visdārgākās Jēzus Kristus Asinis!
V: Māciet mums mierināt Jēzu!

Lūgšana
Ak, Dārgās Asinis, mūsu pestīšana, ticība, cerība un paļāvība uz Tevi. Mēs lūdzam, atbrīvojiet visus, kas ir elles garu rokās. Aizsargājiet mirstošos no ļauno garu darbiem, un uzņemiet tos mūžīgajā godībā. Apžēlojieties par visu pasauli, un stipriniet mūs, mums pielūdzot un mierinot Svēto Jēzus Sirdi. Mēs pielūdzam jūs, ak, Dārgās Žēlsirdības Asinis. Āmen.
Ak, Jēzus Kristus Dārgās Asinis, dziedējiet brūces Jēzus Svētajā Sirdī! (3x)

(**) VELTĪŠANĀS JĒZUS KRISTUS DĀRGAJĀM ASINĪM

(Katru dienu lūdzieties meditāciju)
Apzinoties manu niecību un Tavu cildenumu, Žēlsirdīgais Glābēj, es noliecos pie Tavām kājām un es pateicos Tev par to Žēlastību, ko Tu man, nepateicīgajam radījumam, esi parādījis.
Es pateicos Tev, jo īpaši par atbrīvošanu ar Tavām Dārgajām Asinīm no sātana iznīcinošās varas.
Manas mīļotās Mātes Marijas, mana Sargeņģeļa, mana Svētā Aizbildņa un visas Debesu Tiesas klātbūtnē es labprātīgi un ar patiesu sirdi veltījos, ak, mīļais Jēzu, Tavām Dārgajām Asinīm, ar kurām Tu izpirki pasauli no grēka, nāves un elles. Es apsolu, ka ar Tavu žēlastību palīdzību un visiem maniem pūliņiem veicināšu un izplatīšu veltīšanos Tavām Dārgajām Asinīm – cenai par mūsu pestīšanu, lai pielūgtu Tavas apbrīnojamās Asinis un tās tiktu visu godinātas. Tādējādi es gribu labot manu neuzticību Tavas Mīlestības Dārgajām Asinīm, kas ietver daudzas zaimošanas, ko cilvēki izdara pret Dārgajām Asinīm – viņu pestīšanas cenu. Ak, ja mani paša grēki, mans aukstums un visas necieņas pilnās darbības, ko es veicu pret jums, ak Svētās un Dārgās Asinis, varētu tikt dzēstas! Lūk, dārgais Jēzu, es piedāvāju Tev mīlestību, cieņu un pielūgšanu, kā Vissvētā Māte piedāvāja Taviem uzticīgajiem mācekļiem un visiem svētajiem Tavas Dārgās Asinis. Es lūdzu Tevi aizmirst manu ticības trūkumu un aukstumu pagātnē un piedot tiem, kas Tevi ir apvainojuši.
Ak, Dievišķais Pestītāj, apklāj mani un visus cilvēkus ar Tavām Dārgajām Asinīm, tā, lai mēs, ak, Krustāsistā Mīlestība, no šī brīža spētu mīlēt mūsu pestīšanas cenu ar visu savu sirdi, cieņu un godu! Āmen.