2021.gada 4.aprīlis, pl.15.15

Grēcīgā cilvēce, Es esmu jūsu Žēlsirdīgais Jēzus, kurš gaida jūs līdz pēdējās sekundes piepildījumam; Es gaidu jūs ar atplestām rokām, jo jūs labi zināt, ka Es negribu redzēt jūs nomirstat mūžīgi

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham.
Mana tauta, Mans Miers ir ar jums.
Mani bērni, tumšajās dienās, kurās jūs jau dzīvojat, ceļā caur attīrīšanās tuksnesi jūs pavadīs sliktas ziņas. Es esmu jūsu Žēlsirdīgais Jēzus, kurš ar atplestām rokām gaida pazudušo avju atgriešanos. Steidzieties, pazudušie bērni, neatlieciet savu atgriešanos līdz pēdējam brīdim, jo, iespējams, jūs vairs nevarēsiet sasniegt Manas Žēlsirdības Laivu. Nekad agrāk uz zemes nav bijis tik daudz ļaunuma un tik daudz grēka, kā tas notiek ar šo pēdējo laiku paaudzi; grēks un ļaunums, kas biedē pat elli.

Šajā paaudzē ir bijis vairāk nosodīto [notiesāto] dvēseļu un arī turpmāk dvēseles tiks nosodītas ar modernismu, atkrišanu un galvenokārt ar atsvešināšanos no Dieva. Laikam ritot, grēks un ļaunums pastiprinājās, grēkošana kļuva par šīs nepateicīgās cilvēces ieradumu. Tāpēc Es bagātīgāk izlēju Savu Žēlsirdību, gaidot, ka lielākā daļa cilvēces pamodīsies un atgriezīsies pie Dieva Mīlestības un Žēlsirdības. Man ir sāpīgi un skumji redzēt, kā dzimstošās un augošās paaudzes jau ir iezīmētas ar ļaunuma un grēka zīmogu; šo pēdējo laiku cilvēku mīlestības un labdarības trūkums ir apvainojums Manai Mīlestībai un Žēlsirdībai.

Morālās un garīgās vērtības nonāk pagrimumā dēļ tā, ka trūkst mīlestība, dialogs, sapratne un galvenokārt tāpēc, ka lielākajā daļā māju un ģimeņu trūkst Dieva. Es ciešu, redzot šo realitāti daudzās ģimenēs šodien, kur mājas gani neuzņemas ar atbildību un apņemšanos šo svēto dāvanu – mīlēt, vadīt un izglītot savus bērnus atbilstoši Manu Svēto Baušļu mācībai un izpildei. Manas Mīlestības Dekalogu cilvēces lielākā daļa katru dienu aizmirst un salauž [lauž]; lūk, tāpēc  šodien mājas, ģimenes un sabiedrības klejo (maldās) pa straumi. Morālā un garīgā pagrimuma cēlonis ir mīlestības un Dieva trūkums šīs cilvēces sirdī. Mani Svētie Baušļi ir Mīlestības Dekalogs, tie ir Likums, ko Dievs jums ir devis, lai jūs varētu dzīvot harmonijā (saskaņā) ar Viņu un ar jūsu brāļiem un māsām.  Manu Baušļu nepildīšana mūsdienās ir cēlonis tik lielam ļaunumam, grēkam un netaisnībai.

Atgriezieties pie Manis, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce; Manas Baznīcas gani un mājas gani, uzņemieties atbildību, mācot un izpildot Manus Priekšrakstus (Baušļus), tā, ka šajā pasaulē pārstāj valdīt grēks un ļaunums! Grēcīgā cilvēce, Es esmu jūsu Žēlsirdīgais Jēzus, kurš gaida jūs līdz pēdējās sekundes piepildījumam; Es gaidu jūs ar atplestām rokām, jo jūs labi zināt, ka Es negribu redzēt jūs nomirstat mūžīgi. Pasteidzieties, jo Manas Žēlsirdības sekundes ir izsmeltas; un tas, kas nāk pēc Mana Brīdinājuma un Brīnuma, ir  Mans Taisnīgums, un tas nepazīst žēlsirdību. Pazudušie bērni, nebaidieties, ja jūs savā sirdī nožēlosiet savus grēkus un atgriezīsieties pie Manis, Es jums apliecinu, ka Es jums piedošu un nekad neatcerēšos jūsu grēkus, lai arī cik lieli tie būtu. Neaizmirstiet, ka Es esmu vairāk Tēvs nekā Tiesnesis; steidzieties, skrieniet, lai jūs varētu sasniegt Manas Žēlsirdības Laivu.

Jūsu Tēvs, Jēzus Bezgalīgā Žēlsirdība

Mani bērni, Manus pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei