2021.gada 4.janvāris, pl.08.50

Sagatavojieties, Mana Tauta, lielajiem pārbaudījumiem, kas šķīstīs jūsu miesu, dvēseli un garu un liks jums mirdzēt kā tīģeļiem

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajiem ļaudīm. Vēstījums Enoham
Mana Tauta, Mans Mantojums, Mans Miers ir ar jums.
Mana Tauta, jūs jau ieejat šķīstīšanās dienās, lielie pārbaudījumi vēl tikai priekšā; ja jūs paliksiet stingri savā ticībā un paļāvībā uz Dievu, neviens no jūsu matiem netiks zaudēts. Nāk Manas Tautas atbrīvošanās; priecājieties, jo nevienu pārbaudījumu, lai cik smags tas būtu, nevar salīdzināt ar prieku, laimi un piepildījumu, kas jūs gaida Manā Jaunajā Radītajā.

Mani bērni, jūsu ticība tiks pārbaudīta, un vienīgi tie, kas stingri paliek tajā, rīt varēs iegūt Mūžīgās Dzīvības Kroni. Kad Mans Dēls tiks izdzīts no Viņa Namiem ar Negantības pamestību, Dieva Svētais Gars uz trīs ar pusi laikiem jeb periodiem atdalīs sevi no cilvēces lielākās daļas, un tā uzzinās, ko nozīmē būt bez Dieva Gara, kurš ir dzīvības devējs. Vienīgi tie, kas staigā ar Dievu un ir uzticīgi Viņam, spēs pārvarēt šo ļoti grūto pārbaudījumu. Tajās garīgās pamestības dienās jūsu dvēseles ienaidnieks kārdinās, nonāvēs un nozags visu to cilvēku dvēseles, kuri paliek grēkā vai garīgā remdenumā. Tas būs ražas novākšanas laiks, kad pelavas (vējvauzas – nezāles) tiks atdalītas no kviešiem; trīs ar pusi gadus, kas ir Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laiks, kurā jūs tiksiet pilnībā attīrīti; tikai šādā veidā – attīrīti – jūs rīt varat būt Mana izredzētā Tauta, kurā jūsu Tēvs būs apmierināts jeb kura Viņu priecēs.

Mana tauta, vairs netērējiet laiku raizēm un pasaulīgām iedomībām, jo visas šīs lietas ir tik īslaicīgas un ir šīs pasaules daļa, kas drīz pāries. Lai jūsu dvēseles pestīšana ir jūsu augstākā prioritāte un dārgums, kas jums jāmeklē; jo pārējais ir iedomību iedomības jeb tukšību tukšības, kas kalpo tikai jūs ego apmierināšanai un tādu pieķeršanos radīšanai, kas sasaista jūsu dvēseli, nozog jūsu mieru un prieku no Gara.Sagatavojieties, Mana Tauta, lielajiem pārbaudījumiem, kas šķīstīs jūsu miesu, dvēseli un garu un liks jums mirdzēt kā tīģeļiem. Tikai šādā veidā – attīrītiem – rīt jūs var saukt: Mana Tauta, Mans Mantojums.

Mani bērni, nebaidieties, paļaujieties uz savu Debesu Tēvu un pārbaudījumiem, slavējiet Dieva Godību, un viss jums paies kā sapnis. Pienācis laiks jums sevi atstāt jūsu Tēva Gribai; pārbaudēs saglabājiet mieru; lūdzieties, gavējiet un gandariet par grēkiem, lai attīrīšanās/šķīstīšanās jums būtu vairāk izturama. Nezaudējiet galvu, nejūtieties vientuļi; atcerieties, ka Debesis jūs neatstās; Mana Meita un jūsu Māte Marija būs kopā ar jums Manu Eņģeļu sabiedrībā. Viņa parādīs jums ceļu un pārbaudes beigās viņa parādīs jums Manu Dēlu Jēzu, viņas Klēpja Svētīto Augli, kurš jūs gaidīs, lai jūs sveiktu Jaunajā Radītajā.

Priecājieties, jo nāk jūsu atbrīvošanās, nebaidieties; atcerieties, ka jūsu Tēvs zina, līdz kādai robežai jūs varat izturēt pārbaudes; pieņemiet ar mīlestību un paļāvību uz Dievu attīrīšanās/ šķīstīšanās dienas, kas nāk pie jums, jo tās ir nepieciešamas, lai rīt jūs pilnībā varētu izbaudīt Manu Debesu Jeruzalemi.
Drosmi, un pavisam drīz jūsu acis ieraudzīs Jaunās Rītausmas gaismu.
Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radīšanas [Radītā, Radības] Kungs

Mani bērni, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.