2021.gada 7.jūlijs, pl.12.15

Ir pienācis laiks, Mani bērni, vienoties lūgšanās, gavēnī un grēku nožēlā, lai jūs garīgi stiprinātos, jo tuvojas dienas, kad tiks pārbaudīta jūsu ticība

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai. Vēstījums Enoham
Mana Tauta, Mans Mantojums, jūsu Debesu Tēva Miers ir ar jums.
Mani ļaudis, pēc Mana Brīdinājuma un Brīnuma, nāks lielie pārbaudījumi, kas jūs attīrīs, pilnveidos. Jums ejot cauri mūžībai, Es jūs garīgi stiprināšu, lai jūs spētu izturēt šīs attīrīšanās (šķīstīšanās) dienas, jo citādi jūs to priekšā nenostāvētu. Ja paliksiet vienoti ar Dievu, caur lūgšanu, gavēni un grēku nožēlu, jūs visus pārbaudījumus pārvarēsiet; jums būs grūtas dienas, taču jūsu ticība un uzticēšanās Kungam palīdzēs jums tās pārvarēt.

Ir pienācis laiks, Mani bērni, vienoties lūgšanās, gavēnī un grēku nožēlā, lai jūs garīgi stiprinātos, jo tuvojas dienas, kad tiks pārbaudīta jūsu ticība. Daudz lūdziet Mana Svētā Gara Gaismu un Gudrību, lai jūs varētu atšķirt labu no ļauna, jo pienāks laiks, kad maldināšanu un melus viņi jums parādīs tā, it kā tā būtu patiesība; lasiet Svēto Vārdu un savā sirdī to pārdomājiet, lai rīt tumsas laikā jūs neievestu maldos. Atcerieties, ka ne jebkurš, kas saka: Kungs, Kungs, rīt ienāks Manā Valstībā, bet tas, kurš izpilda Manu gribu.

Tāpēc esiet nomodā un modri, Mana tauta, jo pasaulē būs tik daudz neskaidrību un maldu, ka tas pat izraisīs daudzu Manu izredzēto zaudējumu.
Palieciet Manā Mierā, Mana Tauta, Mans Mantojums

Jūsu Tēvs, Jahve, Radīšanas (Radītā) Kungs

Mani bērni, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei