2021.gada 7.maijs, pl.10.30

Es vēlos, Mana mīļā Kolumbija, lai jūnija mēnesī, kas veltīts Manas Svētās Sirds godināšanai, dienu un nakti Man veltītu visu Kolumbijas tautu; lai jūsu valdība atjauno Manas Kolumbijas veltīšanu (iesvētīšanu) Manai Mīlošajai Sirdij; lūdzot par vardarbības pārtraukšanu, par Manas mīļās tautas mieru un aizsardzību

Jēzus Svētās Sirds steidzams aicinājums Kolumbijai. Vēstījums Enoham
Mans Miers ar jums, Mana mīļotā Kolumbija
Mana mīļotā Tauta, Man ir ļoti skumji, redzot, ka tu neesi vēlējusies pieņemt Manu Žēlsirdību un aicinājumus uz atgriešanos. Es tevi ar mīlestību esmu aicinājis mainīties, bet nē, tu joprojām esi garīgi sastingusi no ļaunuma un grēka, kas skumdina Manu Mīlošo Sirdi. Tavi bērni ir pagriezuši Man muguru un ignorējuši Manus aicinājumus. Saproti, Mana mīļotā, ka pirms tu pastāvēji kā tauta, Es jau tevi biju izvēlējies par pasaules gaismu! Es negribu izliet Manu Taisnību pār tevi un taviem bērniem; jo tu ļoti labi zini, ka Es tevi (Kolumbija) mīlu un ka Es tevi nesu apslēptu acu zīlītē un iegravētu Manu roku plaukstās.

Man steidzami vajadzīga Mana mīļā Tauta (Nācija), pamodusies no savas garīgās letarģijas, lai tu kopā ar citām Manām izvēlētajām tautām varētu īstenot Manu Pestīšanas Plānu šiem beigu laikiem! Atceries, Mana mīļā, ka no tevis iznāks Brīvības Kliedziens, kas pamodinās visu pasauli; kliedziens, kas jau ir sācies ar Manu pestīšanas vēstījumu izplatīšanu un ar Mana Gara izliešanos, kuru Es izlēju uz taviem bērniem. Mosties, mosties, Mana mīļā, lai tu apgaismotu tumsu un tumsību (okultisms, māņticība utt.), kas jau karājas virs zemes!

Dzirdi Mana mīļotā Tauta: Es esmu pārliecināts, ka tu patiesi atgriezīsies, Es negribu izlādēt (izkraut) Manu Taisnīguma Roku uz tavu zemi un taviem bērniem, jo tu tam nepretotos (nespētu noturēties)! Laipni lūgta Manos pēdējos Žēlsirdības zvanos un atgriezies Manā Mīlošajā Sirdī, lai tev nenāktos iepazīt Manu Taisnīgumu. Tava atgriešanās ir steidzama; Es tevi gaidu ar atplestām Mīlestības un Piedošanas rokām, Žēlsirdības pilnām rokām.

Tevi ieskauj ļaunuma spēki, Mana Mīļā, un viņi vēlas iznīcināt Manu darbu; tāpēc Man ir nepieciešama tava patiesā atgriešanās, lai iznīcinātu ienaidnieka plānus, kas tevi ieskauj. Laiks spiež, Mana mīļā Tauta, Man ir vajadzīgs tavs Fiat, lai izpildītu Manu pestīšanas plānu šiem beigu laikiem. Es atkārtoju: Es nevēlos tavu iznīcību, kā arī nevēlos redzēt plūstam tavu bērnu asinis; pēc iespējas ātrāk sveic Mani, lai Mana Žēlsirdība tevi apsegtu un iznīcinātu ateistiskā komunisma melno mākoni, kas sāk tevi pārklāt.

Es vēlos, Mana mīļā Kolumbija, lai jūnija mēnesī, kas veltīts Manas Svētās Sirds godināšanai, dienu un nakti Man veltītu visu Kolumbijas tautu; lai jūsu valdība atjauno Manas Kolumbijas veltīšanu (iesvētīšanu) Manai Mīlošajai Sirdij; lūdzot par vardarbības pārtraukšanu, par Manas mīļās tautas mieru un aizsardzību.
Es dodu jums šo lūgšanu – veltīšanos Manai Vissvētajai Sirdij, lai jūs ar to šo veltīšanos varētu veikt dienu un nakti.

VELTĪŠANAS (IESVĒTĪŠANAS) LŪGŠANA JĒZUS SVĒTAJAI SIRDIJ 
Ak, Jēzus Mīlošā Sirds, es nāku Tavā priekšā ar savu grēku smagumu izlūgties Tev un lūgt Tev parādīt līdzjūtību un žēlsirdību pret Mani, manu ģimeni, Kolumbiju un visu pasauli. Es labprātīgi veltīju sevi un es labprātīgi veltīju manu ģimeni, manu tautu un visas zemes tautas Tavai Mīlošajai Sirdij. Aizsargā mūs, ak, Jēzus Mīļā Sirds, un aizsargā manu tautu un visu pasauli no ļaunā un viņa ļaunuma aģentu (pārstāvju) uzbrukumiem, slazdiem un lamatām. Jēzus Svētā Sirds, es uzticos Tev. Āmen.
Palieciet Manā Mierā, Mana mīļotā Kolumbijas tauta.

Jūsu Mīļotais, Jēzus Svētā Sirds

Mani bērni, Manu vēstījumu dariet zināmu visos zemes galos