2021.gada 8.marts, pl.08.25

Pamostieties no savas letarģijas, Mans ganāmpulks, jo tuvojas jūsu Mūžīgais Gans; Es nāku klauvēt pie jūsu dvēseles durvīm, lai aizvestu jūs mūžībā; Manas Saimes avis, esiet garīgi sagatavotas un ar saviem lukturiem, kas aizdegti ar lūgšanu, lai jūs varētu Mani uzņemt

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa Ganāmpulkam. Vēstījums Enoham
Manas Saimes avis, Mans Miers ir ar jums.
Mans ganāmpulks, pulcējieties ap Manu Māti un Eņģeļiem, lai jūs varētu izturēt lielās attīrīšanās dienas, kas vēl tikai priekšā. Neizlaidiet Manas Mātes Rožukroni un neatslābinieties lūgšanās, jo jūs labi zināt, ka ļaunuma spēki pastāvīgi meklē ceļu, kā pazudināt vislielāko skaitu dvēseļu.

Lūdzieties par Manu Baznīcu, jo notikums, kas drīz nāks, to satricinās; katoļu pasauli šokēs tik nožēlojamas ziņas, kuru dēļ miljoniem dvēseļu zaudēs ticību. Mans ganāmpulks, palieciet stingri ticībā, lūdzieties un esiet modri, jo Manai Baznīcai tuvojas lielais pārbaudījums; atcerieties, ka jūs jau esat kā avis vilku vidū, un tāpēc jūs nevarat vājināt vai mazināt sardzi ar lūgšanu. Tumsa ir sākusi pārklāt zemi un drīz sāksies netaisnības būtnes pēdējā valdīšana. Ar Manām Asinīm apzīmogojiet sevi un apzīmogojiet savas ģimenes un vietas, kur jūs gatavojaties būt, kā arī cilvēkus, ar kuriem jūs katru dienu saskarsieties, lai neviens ļauns spēks nevarētu nozagt jūsu mieru. Atcerieties, jūsu cīņa notiek nevis ar cilvēkiem no miesas un asinīm, bet gan ar ļaunajiem garīgajiem spēkiem, nonākušiem no debesīm, kuriem ir vara pavēlēt, autoritāte un valdīšana pār šo tumšo pasauli. (Efeziešiem 6:12).

Jums uzbrūk ļaunuma spēki un viņu emisāri (sūtņi), un tāpēc daudzas dvēseles, dēļ viņu atsvešināšanās no Dieva, ir ļauno garu pārņemtas jeb apsēstas. Es jums dodu norādījumus, Manas Avis, lai jūs būtu garīgi stiprināti un tādējādi jūs varētu paši aizstāvēties no šiem uzbrukumiem. Atkal Es jums saku: neizejiet ārā bez savām Garīgajām bruņām un bez sevis apzīmogošanas ar Manām Asinīm, jo vilki ir brīvībā un meklē, ko aprīt. Viņi pazudinās daudzas dvēseles, lai apvienotu tās ar ļaunuma spēkiem, lai izveidotu tumsas armiju, kas kalpos Antikristam viņa pēdējās valdīšanas laikā šeit, uz zemes.

Mana Ganāmpulka avis, Es izjūtu lielas skumjas, redzot, ka jūs esat letarģiski (apātiski), aizmiguši, kamēr tumsas bērni ir aktivitātes pilni. Tumsas bērni joprojām ir gudrāki par gaismas bērniem. Mans Brīdinājums ar katru dienu nāk arvien tuvāk, bet Mans ganāmpulks joprojām nepamostas. Man ir sāpīgi un skumji redzēt šo realitāti; kamēr ļaunuma emisāri gatavojas sava skolotāja (saimnieka) parādīšanās brīdim, Mans ganāmpulks joprojām guļ (ir aizmidzis); tas neizkustas no vietas un nesagatavojas Mana Brīdinājuma ierašanās brīdim, nemaz nerunājot par to, lai pavērtu ceļu Manai nākamajai atnākšanai. Pamostieties no savas letarģijas, Mans ganāmpulks, jo tuvojas jūsu Mūžīgais Gans; Es nāku klauvēt pie jūsu dvēseles durvīm, lai aizvestu jūs mūžībā; Manas Saimes avis, esiet garīgi sagatavotas un ar saviem lukturiem, kas aizdegti ar lūgšanu, lai jūs varētu Mani uzņemt.

Manu Mieru Es jums atstāju, Manu Mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs [Mācītājs], Jēzus Labais Gans

Manas Saimes avis, pestīšanas vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei